Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual page 33

Rechargeable floor sweeper
Table of Contents

Advertisement

Obsah
Takto čistite teleso prístroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Ako vyčistiť nádobu na zachytávanie nečistôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Ako vyčistiť kefový kotúč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na používanie a uschovajte si ho pre prípadné ďalšie pou-
žitie. Pri odovzdávaní prístroja tretej osobe odovzdajte prístroj spolu s návodom.
- 31 -
Strana
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
34
35
35
35
36

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

75164

Table of Contents