Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa; Przed Pierwszym Użyciem; Montaż Akumulatorowej Zamiatarki; Ładowanie Akumulatora - Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
• Nie zezwalaj na użytkowanie zamiatarki przez
osoby (w tym dzieci) upośledzone umysłowo
lub fizycznie lub nie posiadające odpowiedniej
wiedzy i doświadczenia w bezpiecznym użytko-
waniu urządzeń, bądź jeśli nie zostały one
uprzednio odpowiednio poinstrowane lub
przeszkolone.
• Poinformuj dzieci o zagrożeniach związanych
z użytkowaniem urządzenia i nie pozwól
dzieciom bawić się urządzeniem.
• Za pomocą dołączonej ładowarki można ładować
wyłącznie miotłę akumulatorową, ładowarka nie
nadaje się do żadnych innych akumulatorów.
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem!
• Nigdy nie próbuj ładować urządzenia za pomocą
uszkodzonego zasilacza! By uniknąć zagrożeń,
uszkodzony zasilacz wymień niezwłocznie na
nowy. Zwróć się w tej sprawie do serwisu obsługi
klienta.
Przed pierwszym użyciem
Przed pierwszym użyciem urządzenia upewnij się,
czy...
• akumulatorowa zamiatarka, ładowarka i jej
kabel są w odpowiednim stanie oraz, czy...
• z urządzenia usunięto wszystkie materiały
opakowaniowe.
Montaż akumulatorowej
zamiatarki
• Zmontuj trzonek ³, połącz ze sobą po kolei
trzy elementy i skręć je ze sobą.
• Wkręć trzonek ³ w uchwyt · urządzenia.
Ładowanie akumulatora
Akumulatorowa zamiatarka jest dostarczana wraz
z NI-MH akumulatorem. Aby uzyskał on swoją
maksymalną wydajność musi był ładowany przed
pierwszym użyciem przez 16 godzin. Kolejne
ładowania wymagają 12-16 godzin.
Czas pracy przy naładowanym całkowicie
akumulatorze wynosi 30 minut, po tym czasie kon-
ieczne jest kolejne ładowanie.
• Przed naładowaniem akumulatora zamiatarki
upewnij się najpierw, czy urządzenie jest
wyłączone.
• W razie konieczności wyłącz je za pomocą wy-
łącznika ».
• Podłącz wtyczkę ładowarki ¿ do gniazda łado-
wania w urządzeniu, a następnie wtyczkę sie-
ciową do gniazdka elektrycznego.
• Podczas ładowania pali się czerwona kontrolka
ładowania ´. Gdy tak się nie stanie, sprawdź
złącza i zobacz, czy zmiotka akumulatorowa
nie jest wyłączona.
Jeżeli zakończony został proces ładowania urząd-
zenia, przełącza się ono do funkcji podtrzymania
naładowania. Czerwony wskaźnik ładowania ´
nie wyłącza się przy tym.
Urządzenie nie powinno być jednakże stale po-
dłączone do ładowarki sieciowej; pozwoli to uni-
knąć ewentualnego uszkodzenia baterii.
Uwaga:
• Korzystaj tylko z załączonej ładowarki
(9V
200 mA). W innych ładowarkach urząd-
zenie może ulec trwałemu uszkodzeniu!
• Urządzenie eksploatuj tylko z załączonymi
akumulatorami. W przeciwnym razie może ulec
uszkodzeniu.
• Do ładowania nie próbuj akumulatora demontować.
• Nie próbuj otwierać obudowy akumulatora i
rozkładać go. Spowoduje to jego uszkodzenie.
- 9 -

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

75164

Table of Contents