Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

KOMPERNASS GMBH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum
www.kompernass.com
Last Information Update · Stan informacji · Információk állása
Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der
Informationen: 04 / 2012 · Ident.-No.: SAB4.8A2032012-3
IAN 75164
RECHARGEABLE FLOOR SWEEPER SAB 4.8 A2
RECHARGEABLE FLOOR SWEEPER
Operating instructions
AKKUMULÁTOROS SEPRŰGÉP
Használati utasítás
AKU KOŠTĚ
Návod k obsluze
AKKU-BESEN
Bedienungsanleitung
IAN 75164
4
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of
the device.
Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi
funkcjami urządzenia.
Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik
funkcióját.
Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave.
Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen
Funktionen des Gerätes vertraut.
GB
SZCZOTKA AKUMULATOROWA
Instrukcja obsługi
PL
HU
METLA NA BATERIJE
SI
Navodila za uporabo
CZ
SK
METLA NA AKUMULÁTOR
DE / AT / CH
Návod na obsluhu
4
Operating instructions
Instrukcja obsługi
Használati utasítás
Navodila za uporabo
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Bedienungsanleitung
Page
1
Strona
7
Oldal
13
Stran
19
Strana 25
Strana 31
Seite
37

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SAB 4.8 A2

 • Page 1 Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. RECHARGEABLE FLOOR SWEEPER SAB 4.8 A2 Operating instructions Page...
 • Page 3: Table Of Contents

  Content Page Introduction Proper Use Items supplied Parts Description Technical data Safety information Prior to initial use Assembling the floor sweeper Battery charging Working with the floor sweeper Cleaning To clean the housing ............4 How to clean the dirt container .
 • Page 4: Introduction

  Rechargeable Parts Description Floor Sweeper Figure A: ³ Broomstick (3 elements) Introduction · Holder Congratulations on the purchase of your new appli- Figure B: » Switch ance. ¿ Charging socket You have clearly decided in favour of a quality ´ Charge indicator product.
 • Page 5: Safety Information

  Safety information Battery charging • Do not allow individuals (including children) to The rechargeable battery floor sweeper is supplied use the appliance whose physical, sensorial or with an empty Ni-MH rechargeable battery. To mental abilities or lack of experience and know- ensure that the battery will receive its full efficiency ledge hinder their safe usage of it if they have it is necessary to charge the battery for 16 hours...
 • Page 6: Working With The Floor Sweeper

  Working with the floor sweeper How to clean the brush: If the brush roller cannot be turned any longer Caution: because of accumulated coarse dirt or threads, • Never use the device with the dirt container proceed as follows: removed. The dirt would only be swirled around! •...
 • Page 7: Storage

  Storage Warranty & Service The warranty for this appliance is for 3 years from Caution: the date of purchase. The appliance has been ma- • Do not expose the rechargeable battery floor nufactured with care and meticulously examined be- sweeper to extreme temperatures or moisture. fore delivery.
 • Page 8: Importer

  Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com - 6 -...
 • Page 9 Spis treści Strona Wprowadzenie Przeznaczenie Zakres dostawy Opis części Dane techniczne Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przed pierwszym użyciem Montaż akumulatorowej zamiatarki Ładowanie akumulatora Praca z akumulatorową zamiatarką Czyszczenie Jak należy czyścić obudowę ..........10 Sposób czyszczenia pojemnika na zanieczyszczenia .
 • Page 10: Wprowadzenie

  Szczotka Opis części akumulatorowa Ilustracja A: ³ Stojak (3 elementy) Wprowadzenie · Uchwyt Gratulujemy Ci zakupu naszego urządzenia. Ilustracja B: » Przełącznik Jest to produkt wysokiej jakości. Instrukcja obsługi ¿ Gniazdo ładowania stanowi część tego produktu. Zawiera ona ważne ´ Wskaźnik ładowania wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowa- nia i utylizacji urządzenia.
 • Page 11: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  Wskazówki dotyczące Ładowanie akumulatora bezpieczeństwa Akumulatorowa zamiatarka jest dostarczana wraz • Nie zezwalaj na użytkowanie zamiatarki przez z NI-MH akumulatorem. Aby uzyskał on swoją osoby (w tym dzieci) upośledzone umysłowo maksymalną wydajność musi był ładowany przed lub fizycznie lub nie posiadające odpowiedniej pierwszym użyciem przez 16 godzin.
 • Page 12: Praca Z Akumulatorową Zamiatarką

  Praca z akumulatorową Sposób czyszczenia pojemnika na zamiatarką zanieczyszczenia: Aby zapewnić pełną wydajność Uwaga: akumulatorowej zamiatarki, opróżniaj pojemnik na • Nigdy nie korzystaj z urządzania ze zdjętym zanieczyszczenia po każdym użyciu. pojemnikiem na zanieczyszczenia. Spowodował- • Wciśnij przycisk odryglowujący ² pojemnik na oby to tylko zawirowanie kurzu! •...
 • Page 13: Przechowywanie

  Utylizacja • Załóż pasek napędowy na nasadkę prowadzą- cą i ponownie załóż rolkę szczotkującą z prawej strony. W celu zutylizowania urządzenia zgodnie z zasada- • Teraz załóż pasek napędowy na kółka mi ochrony środowiska, usuń akumulator z urządzenia: napędowe rolki szczotkującej. •...
 • Page 14: Gwarancja I Serwis

  Gwarancja i serwis Importer Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc KOMPERNASS GMBH od daty zakupu. Urządzeniezostało starannie wy- BURGSTRASSE 21 produkowane i poddane skrupulatnej kontroli przed 44867 BOCHUM, GERMANY wysyłką. Paragon należy zachować jako dowód dokonania zakupu. W przypadku roszczeń gwar- www.kompernass.com ancyjnych należy skontaktować...
 • Page 15 Tartalomjegyzék Oldalszám Bevezető Felhasználási cél A csomag tartalma Alkatrészek leírása Műszaki adatok Biztonsági tudnivalók Az első használatba vétel előtt Az akkumulátoros seprű összeszerelése Akkumulátor töltése Az akkumulátoros seprű használata Tisztítás A burkolat tisztítása ............16 Így tisztíthatja a porgyűjtőt .
 • Page 16: Bevezető

  Akkumulátoros Alkatrészek leírása seprűgép „A“ ábra: ³ nyél (3 részes) Bevezető · tartó Gratulálunk új készüléke megvásárlásához. „B“ ábra: » kapcsoló Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött. ¿ töltőhéj A használati útmutató a termék része. Fontos tudni- ´ töltőhéj valókat tartalmaz a biztonságra, használatra és ártalmatlanításra vonatkozólag.
 • Page 17: Biztonsági Tudnivalók

  Biztonsági tudnivalók Akkumulátor töltése • Ne engedje, hogy a készüléket olyan személyek Az akkumulátoros seprűt feltöltetlen Ni-MH-akkumu- (ideértve a gyermekeket is) használják, akiket látorral szállítjuk. Az akkumulátor teljesítményének testi, érzékszervi vagy lelki képességeik vagy teljes kihasználása érdekében az első használat tapasztalatuk és ismeretük hiánya megakadály- előtt az akkumulátort 16 órán át kell tölteni.
 • Page 18: Az Akkumulátoros Seprű Használata

  Az akkumulátoros seprű • Húzza ki a portartót egy vízszintes mozdulattal használata a készülékből. • Ürítse ki a porgyűjtőt, és helyezze vissza. Figyelem: Így tisztíthatja a kefetekercset: • Soha ne használja a készüléket, ha a porgyűjtő Ha a kefetekercs nem forogna, mert nagyobb le van véve.
 • Page 19: Tárolás

  Tárolás A készüléket engedélyeztetett hulladékgyűjtő helyen vagy a helyi hulladékeltávolító üzemnél tudja kidobni. Figyelem: Vegye figyelembe az érvényben lévő idevonatkozó • Ne tegye ki az akkumulátoros seprűt szélsőséges előírásokat. Ha kérdése merülne fel, vegye fel a hőmérsékletnek vagy nedvességnek. kapcsolatot a hulladékfeldolgozó vállalattal. •...
 • Page 20: Gyártja

  Gyártja KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com - 18 -...
 • Page 21 Kazalo vsebine Stran Uvod Namen uporabe Vsebina kompleta Opis delov Tehnični podatki Varnostni napotki Pred prvo uporabo Sestava akumulatorske metle Polnjenje akumulatorja Delo z akumulatorsko metlo Čiščenje Tako očistite ohišje ............22 Čiščenje posode za umazanijo .
 • Page 22: Uvod

  Metla na baterije Opis delov Slika A: Uvod ³ Ročaj (3 elementi) · Držalo Iskrene čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Odločili ste se za kakovosten izdelek. Ta navodila Slika B: » Stikalo za uporabo so sestavni del vašega izdelka. Vsebu- ¿...
 • Page 23: Varnostni Napotki

  Varnostni napotki Polnjenje akumulatorja • Ta naprava ni namenjena temu, da jo uporabljajo Akumulatorska metla se dobavi s praznim Ni-MH osebe (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi, akumulatorjem. Za zagotavljanje polne moči delo- zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s vanja akumulatorja je pred prvo uporabo akumula- pomanjkljivimi izkušnjami in/ali znanjem, razen tor treba polniti 16 ur.
 • Page 24: Delo Z Akumulatorsko Metlo

  Delo z akumulatorsko metlo Tako očistite valjček s ščetko: Če se valjček s ščetko ne bi več vrtel, ker so se v njem nabrale nitke ali groba umazanija, postopajte, kot Pozor: sledi: • Naprave nikoli ne uporabljajte z odstranjeno posodo za umazanijo. Umazanija bi se le vzvrti- •...
 • Page 25: Shranjevanje

  Shranjevanje Napravo oddajte pri podjetju, registriranem za predelavo odpadkov, ali pri svojem komunalnem podjetju za predelavo odpadkov. Pozor: Upoštevajte trenutno veljavne predpise. V primeru • Akumulatorske metle ne izpostavljajte ekstremnim dvoma se obrnite na svoje podjetje za predelavo temperaturam ali vlagi. odpadkov.
 • Page 26: Proizvajalec

  Prodajalec: Lidl d.o.o.k.d., Žeje pri Komendi 100, SI-1218 Komenda Servis Slovenija Tel.: 080080917 E-Mail: kompernass@lidl.si IAN 75164 Proizvajalec KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com - 24 -...
 • Page 27 Obsah Strana Úvod Účel použití Rozsah dodávky Popis dílů Technické údaje Bezpečnostní pokyny Před prvním použitím Montáž aku koštěte Nabití akumulátoru Práce s aku koštětem Čištění Čištění pláště zařízení ............28 Čištění...
 • Page 28: Úvod

  Aku koště Popis dílů Obrázek A: Úvod ³ tyč (3 prvky) · konzola Gratulujeme Vám k zakoupení nového přístroje. Vaším nákupem jste si vybrali kvalitní výrobek. Návod Obrázek B: » vypínač k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje dů- ¿ nabíjecí zásuvka ležité...
 • Page 29: Bezpečnostní Pokyny

  Bezpečnostní pokyny Nabití akumulátoru • Nikdy nenechte přístroj obsluhovat osoby (včet- Aku koště je dodáváno s prázdným Ni-MH akumu- ně dětí), jejichž fyzické, senzorické nebo mentál- látorem. Aby byl akumulátor plně výkonný, je nutné ní schopnosti či nedostatek zkušeností a znalostí jej před prvním použitím 16 hodin nabíjet.
 • Page 30: Práce S Aku Koštětem

  Práce s aku koštětem Čištění kartáčového válečku: Jestliže by se kartáčový váleček již neotáčel, proto- že se na něm nashromáždily hrubé nečistoty nebo Pozor: vlákna, postupujte takto: • Nikdy přístroj nepoužívejte s odejmutým lapačem nečistot. Nečistoty by se jenom zvířily! •...
 • Page 31: Uložení

  Uložení Zlikvidujte přístroj prostřednictvím firmy na likvidaci s příslušným povolením nebo zařízení na likvidaci komunálního odpadu. Pozor: Dodržujte aktuální platné předpisy. V případě • Nevystavujte aku koště extrémním teplotám nebo pochybností kontaktujte příslušnou firmu, která vlhkosti. se zabývá likvidací odpadu. •...
 • Page 32: Dovozce

  Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 75164 Dovozce KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com - 30 -...
 • Page 33 Obsah Strana Úvod Účel použitia Obsah Opis častí Technické údaje Bezpečnostné pokyny Pred prvým použitím Zostavovanie mechanickej metly Nabíjanie batérie Práca s mechanickou metlou Čistenie Takto čistite teleso prístroja ...........34 Ako vyčistiť...
 • Page 34: Úvod

  Metla na akumulátor Opis častí Obrázok A Úvod ³ tyč (3 prvky) · držiak Srdečne vám gratulujeme ku kúpe tohto nového prístroja. Obrázok B: » vypínač Rozhodli ste sa tým pre vysokokvalitný výrobok. ¿ nabíjacia zásuvka Návod na používanie je súčasťou tohto výrobku. ´...
 • Page 35: Bezpečnostné Pokyny

  Bezpečnostné pokyny Prístroj pri plnom nabití má prevádzkový čas 30 mi- nút, skôr než je nutné opätovné nabitie. • Nedovoľte, aby prístroj obsluhovať také osoby • Ak chcete nabiť akumulátor, skontrolujte, či je (vrátane detí), ktorých fyzické, senzorické alebo akumulátorová metla vypnutá •...
 • Page 36: Čistenie

  • Stlačte spínač », aby ste mechanickú metlu Ako vyčistiť kefový kotúč: zapli. Opätovným stlačením sa prístroj vypne. Ak by sa kefový kotúč už netočil, pretože sa na ňom • Mechanickú metlu veďte len po povrchu nahromadili veľké nečistoty a vlákna, postupujte podlahy.
 • Page 37: Uschovanie Prístroja

  Uschovanie prístroja Zlikvidujte prístroj v príslušnom zariadení (firme) na likvidáciu odpadu. Dodržte aktuálne platné predpisy. V prípade Pozor: pochybností sa obráťte na zariadenia na likvidáciu •Mechanickú metlu nevystavujte extrémnym odpadu. teplotám ani vlhkosti. •Za týmto účelom mechanickú metlu nenechávajte v Všetok baliaci materiál zlikvidujte blízkosti pecí, tepelných telies, horákov alebo v ekologickým spôsobom.
 • Page 38: Dovozca

  Dovozca KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com - 36 -...
 • Page 39 Inhaltsverzeichnis Seite Einleitung Verwendungszweck Lieferumfang Teilebeschreibung Technische Daten Sicherheitshinweise Vor dem ersten Gebrauch Zusammenbau des Akku-Besens Akku laden Mit dem Akku-Besen arbeiten Reinigung So reinigen Sie das Gehäuse ..........40 So reinigen Sie den Schmutzbehälter .
 • Page 40: Einleitung

  Akku-Besen Teilebeschreibung Abbildung A: Einleitung ³ Stiel (3 Elemente) · Halterung Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Abbildung B: » Schalter Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt ¿ Ladebuchse entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestand- ´ Ladeanzeige teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Page 41: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Akku laden • Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Der Akku-Besen wird mit einem leeren Ni-MH-Akku Personen (einschließlich Kinder) mit einge- geliefert. Damit der Akku seine volle Leistungsfähig- schränkten physischen, sensorischen oder keit erhält, ist es vor dem ersten Gebrauch notwen- geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung dig, den Akku 16 Std.
 • Page 42: Mit Dem Akku-Besen Arbeiten

  Mit dem Akku-Besen arbeiten So reinigen Sie den Schmutzbehälter: Um die Leistungsfähigkeit des Akku-Besens zu erhalten, leeren Sie den Schmutzbehälter nach Achtung: jedem Gebrauch. • Benutzen Sie das Gerät niemals mit abgenom- • Drücken Sie den Entriegelungsknopf ² des menem Schmutzbehälter. Der Schmutz würde nur Schmutzbehälters, um diesen vom Gerät zu lö- aufgewirbelt! sen.
 • Page 43: Aufbewahrung

  Entsorgen • Ziehen Sie nun den Antriebsriemen über das Antriebsrädchen der Bürstenrolle. • Setzen Sie die Abdeckung ¶ der Bürstenrolle Um das Gerät umweltgerecht zu entsorgen, müssen auf, indem Sie erst die unteren Nasen in die Aus- Sie den Akku aus dem Gerät entfernen: sparungen führen und die Abdeckung ¶...
 • Page 44: Garantie Und Service

  Garantie und Service Service Deutschland Tel.: 01805 772 033 (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.) Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert E-Mail: kompernass@lidl.de und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. IAN 75164 Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.

This manual is also suitable for:

75164

Table of Contents