Download Table of Contents Print this page

Shranjevanje; Odstranitev; Garancijski List - Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper

Advertisement

Available languages
Table of Contents

Shranjevanje

Pozor:
• Akumulatorske metle ne izpostavljajte ekstremnim
temperaturam ali vlagi.
• Ne shranjujte je torej v bližini peči, radiatorjev,
gorilnikov ali v kopalnici.
• Naprave nikoli ne odložite, brez da bi jo izklopili -
akumulator bi se lahko globinsko spraznil in se
tako poškodoval.
Napravo shranite na suhem mestu brez prisotnosti
prahu.

Odstranitev

Da napravo odstranite na okoljsko primeren način,
morate akumulator vzeti iz naprave:
1. Napravo ločite od električnega omrežja.
Pozor:
Akumulator vzemite iz naprave le, če napravo želite
odstraniti/oddati na odpadu! Naprava je pokvarje-
na, kadar odstranite akumulator!
2. Snemite zbiralnik umazanije.
3. Odvijte vijak poleg sprostilnega gumba in snemi-
te pokrov.
4. Akumulator vzemite ven in prerežite kabel.
5. Akumulator odstranite na okoljsko primeren nač-
in. Upoštevajte trenutno veljavne predpise. V pri-
meru dvoma se obrnite na svoje podjetje za pre-
delavo odpadkov.
Naprave v nobenem primeru ne
odvrzite v običajne hišne smeti. Ta
proizvod je podvržen evropski
Direktivi 2002/96/EC.
Napravo oddajte pri podjetju, registriranem za
predelavo odpadkov, ali pri svojem komunalnem
podjetju za predelavo odpadkov.
Upoštevajte trenutno veljavne predpise. V primeru
dvoma se obrnite na svoje podjetje za predelavo
odpadkov.
Embalažo oddajte za okolju primerno
odstranitev.

Garancijski list

1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernass
GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob
normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in
se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj
navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkl-
jivosti in okvare zaradi napak v materialu ali iz-
delavi oz. po svoji presoji izdelek zamenjali ali
vrnili kupnino.
2. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od dneva
nabave.
3. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu ser-
visu oz. se informirati o nadaljnih postopkih na
zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam,
da pred tem natančno preberete navodila o sesta-
vi in uporabi izdelka.
4. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predlož-
iti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo
o nakupu.
5. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni
servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zah-
tevkov iz te garancije.
6. Vzroki za okvaro oz. nedelovanje izdelka morajo
biti lastnosti stvari same, in ne vzroki, ki so zunaj
proizvajalčeve oz. prodajalčeve sfere. Kupec ne
more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se
ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo
izdelka ali, če je izdelek kakorkoli spremenjen ali
nepravilno vzdrževan.
7. Jamčimo servisiranje in rezervne dele za dobo, ki
je minimalno zahtevana s strani zakonodaje.
8. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz
garancije.
9. Vsi potrebni podatki za uveljaljanje garancije
se nahajajo na dveh ločenih dokumentih
(garancijski list, račun).
- 23 -

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

75164

Table of Contents