Download Table of Contents Print this page

Bezpečnostní Pokyny; Před Prvním Použitím; Montáž Aku Koštěte; Nabití Akumulátoru - Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper

Advertisement

Available languages
Table of Contents
Bezpečnostní pokyny
• Nikdy nenechte přístroj obsluhovat osoby (včet-
ně dětí), jejichž fyzické, senzorické nebo mentál-
ní schopnosti či nedostatek zkušeností a znalostí
jim znemožňují bezpečné používání přístroje,
pokud předtím nebyly instruovány nebo nad
sebou nemají dohled.
• Vysvětlete dětem funkci přístroje a rizika práce
s ním, aby si s přístrojem nehrály.
• Akumulátorový smeták se smí nabíjet pouze při-
loženou nabíječkou, pro jiné akumulátory není
nabíječka vhodná.
Nebezpečí zasažení elektrickým
proudem!
• Zařízení nikdy nenabíjejte poškozeným síťovým
zdrojem! Poškozený síťový zdroj ihned vyměňte,
aby se tak zabránilo nebezpečí. Kontaktujte také
službu zákazníkům.
Před prvním použitím
Než uvedete přístroj do provozu, přesvědčete se,
že ...
• aku koště, nabíječka a její kabel jsou
v bezvadném stavu a ...
• z přístroje jsou odstraněny všechny obaly.
Montáž aku koštěte
• Smontujte násadu ³ tak, že do sebe zasunete 3
části a otáčením je zašroubujete.
• Nyní zašroubujte násadu ³ do úchytu přístroje
·.
Nabití akumulátoru
Aku koště je dodáváno s prázdným Ni-MH akumu-
látorem. Aby byl akumulátor plně výkonný, je nutné
jej před prvním použitím 16 hodin nabíjet. K další-
mu nabíjení potřebuje 12 - 16 hodin.
Přístroj při plně nabitém akumulátoru nabízí dobu
provozu 30 minut, poté je nutné opětovné
dobití.
• Chcete-li nabít akumulátor, ujistěte se, že je sme-
ták s nabíjením vypnutý.
• popřípadě jej vypněte vypínačem »,
• zastrčte konektor nabíječky do nabíjecí ¿ zdíř-
ky přístroje a pak zapojte zástrčku do elektrické
zásuvky.
• Během nabíjení svítí červená kontrolka nabíjení ´.
Pokud tomu tak není, zkontrolujte konektory a ubez-
pečte se, zda je akumulátorový smeták vypnutý.
Když je dobíjení dokončeno, zařízení se přepne do
režimu udržování nabitého stavu (funkce údržby).
Červená indikace nabíjení ´ se přitom nevypne.
Aby se však zabránilo případnému poškození ba-
terií, nenechávejte zařízení trvale připojené do na-
bíječky.
Pozor:
• Používejte pouze přiloženou nabíječku
(9V
200 mA). Jiné nabíječky mohou nezvrat-
ně poškodit přístroj!
• Provozujte přístroj pouze s přiloženým akumulá-
torem. V opačném případě by mohlo dojít k
poškození.
• Nepokoušejte se akumulátor kvůli nabíjení
demontovat.
• Nepokoušejte se otevírat pouzdro
akumulátoru nebo akumulátor
rozmontovat, mohli byste jej zničit.
- 27 -

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

75164

Table of Contents