Download Table of Contents Print this page

Varnostni Napotki; Pred Prvo Uporabo; Sestava Akumulatorske Metle; Polnjenje Akumulatorja - Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper

Advertisement

Available languages
Table of Contents

Varnostni napotki

• Ta naprava ni namenjena temu, da jo uporabljajo
osebe (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi,
zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s
pomanjkljivimi izkušnjami in/ali znanjem, razen
pod nadzorom osebe, ki je zanje odgovorna ali
jim je dala navodila v zvezi z uporabo naprave.
• Otroke je treba nadzorovati, da preprečite igro
z napravo.
• S priloženim polnilnikom se sme polniti izključno
akumulatorska metla, za druge vrste baterij ta
polnilnik ni primeren.
Nevarnost zaradi električnega
udara!
• Naprave nikoli ne polnite s poškodovanim
omrežnim napajalnikom! Poškodovani omrežni
napajalnik takoj zamenjajte, da preprečite nevar-
nost. V ta namen se obrnite na servisno službo.

Pred prvo uporabo

Preden napravo prvič uporabite, se prepričajte o
tem, da...
• so akumulatorska metla, polnilnik in njegov
kabel v brezhibnem stanju in...
• so vsi embalažni materiali odstranjeni z naprave.

Sestava akumulatorske metle

• Montirajte ročaj ³, tako da 3 elemente vtakne-
te enega v drugega in jih pritrdite z vrtenjem.
• Sedaj ročaj ³ privijte v držalo naprave

Polnjenje akumulatorja

Akumulatorska metla se dobavi s praznim Ni-MH
akumulatorjem. Za zagotavljanje polne moči delo-
vanja akumulatorja je pred prvo uporabo akumula-
tor treba polniti 16 ur. Nadaljnji postopki polnjenja
trajajo 12-16 ur.
Naprava pri polnem akumulatorju omogoča obrato-
valni čas 30 min, potem pa je potrebno ponovno
polnjenje.
• Pri polnjenju akumulatorja zagotovite, da je aku-
mulatorska metla izključena.
• Po potrebi jo izklopite s stikalom
• Vtaknite vtič polnilnika v polnilno vtičnico ¿ na-
prave, potem pa še omrežni vtič v omrežno vtič-
nico.
• Med postopkom polnjenja
polnjenja. Če ne, preverite vtične povezave in ali
je metla izklopljena.
Ko je postopek polnjenja zaključen, se naprava sa-
modejno preklopi v ohranjanje polnitve (negovalna
funkcija). Rdeč prikaz napolnjenosti
ne izklopi.
Vseeno naprave ne puščajte trajno priključene na
polnilniku, da se izognete morebitnim poškodbam
akumulatorja.
Pozor:
• Uporabljajte le priloženi polnilnik (9V
Druge naprave za polnjenje bi napravo lahko
nepopravljivo poškodovale!
• Naprava sme obratovati le s priloženim akumu-
latorjem. Drugače bi se lahko poškodovala.
.
• Akumulatorja ne poskusite demontirati za polnjenje.
• Ne poskusite odpirati ohišja akumulatorja ali raz-
staviti akumulatorja, ker bi to privedlo do uničenja
akumulatorja.
- 21 -
.
utripa rdeč prikaz
se pri tem
200 mA).

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

75164

Table of Contents