Download Table of Contents Print this page

Bezpečnostné Pokyny; Pred Prvým Použitím; Zostavovanie Mechanickej Metly; Nabíjanie Batérie - Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper

Advertisement

Available languages
Table of Contents
Bezpečnostné pokyny
• Nedovoľte, aby prístroj obsluhovať také osoby
(vrátane detí), ktorých fyzické, senzorické alebo
mentálne schopnosti, prípadne nedostatok skúse-
ností a znalostí neumožňujú bezpečné používa-
nie prístroja, ak ste ich predtým nepoučili alebo
na ne nedohliadli.
• Vysvetlite deťom všetko o prístroji a nebezpe-
čenstvách jeho používania, aby sa s ním nehrali.
• Priloženou nabíjačkou sa smie nabíjať výlučne
akumulátorová metla. Nabíjačka nie je vhodná
na iné akumulátory.
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom!
• Nikdy nenabíjajte prístroj poškodeným sieťovým
adaptérom! Poškodený sieťový adaptér ihneď
vymeňte, aby ste sa vyhli ohrozeniu. V tejto zále-
žitosti sa obráťte na zákaznícky servis.
Pred prvým použitím
Skôr než prístroj zapnete, presvedčte sa, že...
• mechanická metla, nabíjačka a kábel sú v
bezchybnom stave a...
• ste z prístroja odstránili všetok obalový materiál.

Zostavovanie mechanickej metly

• Rúčku metly ³ zložíte tak, že zapojíte do seba
3 časti a otáčaním ich upevníte.
• Priskrutkujte rúčku ³ do držiaka · prístroja.
Nabíjanie batérie
Mechanická metla sa dodáva s prázdnou batériou
Ni-MH. Aby batéria mohla pracovať na plný výkon,
je pred prvým použitím nutné nabiť batériu počas
16 hodín. Ďalšie nabíjanie si vyžaduje 12 - 16 hodín.
Prístroj pri plnom nabití má prevádzkový čas 30 mi-
nút, skôr než je nutné opätovné nabitie.
• Ak chcete nabiť akumulátor, skontrolujte, či je
akumulátorová metla vypnutá
• v prípade potreby ju vypínačom » vypnite,
• zasuňte zástrčku nabíjačky do nabíjacej zásuvky
¿ prístroja a potom sieťovú zástrčku do elektrik-
kej zásuvky.
• Počas nabíjania zasvieti červená kontrolka ´.
Ak nejde o tento prípad, skontrolujte správnosť
zasunutia zástrčiek a či nie je akumulátorová
metla vypnutá.
Po ukončení procesu nabíjania prístroj automaticky
zapne funkciu udržiavania nabitia (funkcia udržia-
vania). Červená kontrolka nabíjania ´ sa pritom
nevypne.
Napriek tomu nenechávajte prístroj neustále v zá-
suvke, aby ste zabránili prípadnému poškodeniu
batérie.
Pozor:
• Používajte len priloženú nabíjačku
(9V
200 mA). Iné nabíjačky by mohli
prístroj neopraviteľne poškodiť!
• Používajte prístroj len s priloženou batériou.
Inak by mohlo prísť k poškodeniu.
• Nesnažte sa batériu na nabíjanie vyberať.
• Nesnažte sa otvárať kryt na batériu alebo
batériu rozoberať, toto by batériu zničilo.
Práca s mechanickou metlou
Pozor:
• Prístroj nikdy nepoužívajte bez nádoby na
zachytávanie nečistôt. Nečistota by sa len
rozvírila!
• Koniec otáčajúceho sa kefového kotúča, tyče a
otvory prístroja udržujte v dostatočnej vzdialeno-
sti od tela a tváre. Nebezpečenstvo poranenia!
- 33 -

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

75164

Table of Contents