Práce S Aku Koštětem; Čištění; Čištění Pláště Zařízení; Čištění Lapače Nečistot - Silvercrest SAB 4.8 A2 Operating Instructions Manual

Rechargeable floor sweeper
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Práce s aku koštětem
Pozor:
• Nikdy přístroj nepoužívejte s odejmutým
lapačem nečistot. Nečistoty by se jenom zvířily!
• Konec rotujícího kartáčového válečku, tyče a ot-
vory přístroje udržujte v dostatečné vzdálenosti
od obličeje a těla. Nebezpečí poranění!
• K zapnutí aku koštěte stiskněte vypínač ».
Opětovným stisknutím se přístroj vypne.
• Nyní veďte aku koště po podlaze.
• Při přerušení práce můžete nechat násadu
koštěte zasunutou ve svislé poloze.
Upozornûní:
u některých druhů koberců by se koště mohlo chvět
nebo poskakovat. V tomto případě pracujte pomalu
a v opačném směru.
Čištění
Pozor:
Během nabíjení zařízení nečistěte. Před čištěním za-
řízení odpojte nabíječku vždy od sítě a kabel vytáh-
něte ze zástrčky!
Čištění pláště zařízení:
Plášť zařízení otřete vlhkým hadrem. Podle potřeby
dejte na hadr trochu jemného čisticího prostředku.
Dbejte na to, aby byl přístroj úplně suchý než ho
znovu zapojíte do nabíječky.
Čištění lapače nečistot:
Aby byla zachována výkonnost aku koštěte, vypraz-
dňujte lapač nečistot po každém použití.
• Stiskněte odjišťovací knoflík lapače ² nečistot,
abyste jej z přístroje uvolnili.
• Nádobu na nečistoty vytáhněte z přístroje
horizontálně směrem dolů.
• Vyprázdněte lapač nečistot a opět ho nasaďte.
Čištění kartáčového válečku:
Jestliže by se kartáčový váleček již neotáčel, proto-
že se na něm nashromáždily hrubé nečistoty nebo
vlákna, postupujte takto:
• Aku koště otočte a držte je tak, aby plochá
strana s kartáčovým válečkem směřovala k Vám.
• Odstraňte malý kryt ¶ na pravé straně.
• Uvolněte hnací řemen tak, že jej posunete
doprava.
• Nadzvedněte kartáčový kotouč na pravé straně
a odstraňte vodicí nástavec s podložkou º.
• Nyní kartáčový váleček vytáhněte doprava z pří-
stroje.
• Odstraňte nečistoty (na obou stranách štětin) a
vyčistěte kartáčový váleček.
Po vyčištění postupujte při nasazování
kartáčového válečku takto:
• Nasaďte hnací řemen do přihrádky a položte jej
kolem hnacího kolečka motoru.
• Nasaďte podložku s vodicím nástavcem º a
kartáčový kotouč veďte do levého vedení.
• Hnací řemen přetáhněte přes vodicí nástavec º
a znovu nasaďte kartáčový kotouč vpravo.
• Nyní přetáhněte hnací řemen přes hnací kolečko
kartáčového kotouče.
• Nasaďte kryt ¶ kartáčového válečku tak, že
nejprve zavedete do drážek dolní výstupky a
potom kryt ¶ nahoře stlačíte směrem dolů.
Pozor:
• Dbejte na to, aby se přístroj při
odejmutém lapači nečistot nebo při čištění
kartáčového válečku nechtěně nezapnul. Nebez-
pečí úrazu!
• Nečistěte přístroje během nabíjení. Nebezpečí
úrazu!
Page 28

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

75164

Table of Contents