Download  Print this page

Black & Decker dv6005 Manual page 53

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

Tryk forlængeren til mundstykket (1)
ind igen ved at trykke på området (12)
markeret med en pil og skubbe
forlængeren til mundstykket (1) tilbage
ind i mundstykket (2).
Start og stop (fig. E og F)
Tænd apparatet ved at skubbe tænd/
sluk-kontakten (4) fremad.
Sluk apparatet ved at skubbe tænd/
sluk-kontakten (4) tilbage.
DV1205 & DV9605 - Optimering af
sugeeffekten (fig. G)
For at sikre optimal sugeeffekt skal
filtrene rengøres regelmæssigt under
brug.
Skub knappen til rengøring af filter (6)
op og ned et par gange for at ryste støv,
der blokerer filtrene, ud (10 og 11).
Rengøring og
vedligeholdelse
Advarsel! Rengør filtrene regelmæssigt
(10 og 11).
Rengøring af mundstykke og filtre
(fig. H - K)
Filtrene er genanvendelige og skal
rengøres regelmæssigt.
Tryk på udløserknappen (3), og fjern
mundstykket (2).
Tøm mundstykket (2) (fig. I).
Fjern filtrene (10 og 11) ved at dreje
dem med uret (fig. J).
Adskil filtrene (10 og 11)
Børst eventuelt løstsiddende støv af
filtrene (10 og 11).
Vask filtrene i varmt sæbevand (fig. K).
Mundstykket (2) kan om nødvendigt
også vaskes.
Advarsel! Apparatet må ikke nedsænkes i
væsker.
Sørg for, at mundstykket (2) og filtrene
(10 og 11) er tørre.
Sæt filtrene (10 og 11) i apparatet igen
ved at dreje dem mod uret, indtil de
låses på plads.
Sæt mundstykket (2) på apparatet.
Sørg for, at mundstykket klikker på
plads.
DANSK
Advarsel! Apparatet må aldrig bruges
uden filtrene. Optimal støvsugning kan kun
opnås med rene filtre.
Udskiftning af filtrene
Filtrene skal udskiftes hver 6. til 9. måned
og i øvrigt hvis de bliver slidte eller
beskadiget. Udskiftningsfiltre fås hos
Black & Decker-forhandleren (katalognr.
VF70):
Tag de gamle filtre ud af apparatet som
beskrevet ovenfor.
Sæt de nye filtre ud af apparatet som
beskrevet ovenfor.
Opbevaring af tilbehøret (fig. L og M)
Tryk tilbehøret ind i de tilsvarende
holdere, så det låses fast.
Miljø
Særlig bortskaffelse. Dette
produkt må ikke bortskaffes
sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Når dit apparat er udtjent,
eller du ikke længere har brug
for det, beskyt da naturen ved
ikke at smide det ud sammen
med det almindelige affald.
Black & Decker-værksteder
modtager gammelt
Black & Decker-værktøj og
sørger for, at det bortskaffes
på en miljørigtig måde.
Ved adskilt bortskaffelse af
brugte produkter og
emballage bliver der
mulighed for at genanvende
forskellige stoffer.
Genanvendelse af stoffer
medvirker til at forebygge
miljøforurening og mindsker
behovet for råstoffer.
Lokal lovgivning kan kræve separat
indsamling af elprodukter fra
husholdningen, ved kommunale
affaldsdepoter eller af den
detailhandlende ved køb af et nyt produkt.
Black & Decker sørger for at indsamle og
genanvende Black & Decker-produkter,
når disse ikke længere kan bruges. Hvis
53

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605