Download  Print this page

Black & Decker dv6005 Manual page 43

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

Justera dammuppsamlaren (bild D)
Förläng dammuppsamlaren (2) genom
att dra ut
dammuppsamlarförlängningen (1) tills
den låses på plats.
Tryck tillbaka
dammuppsamlarförlängningen (1)
genom att trycka på området (12) som
är markerat med en pil och skjuta
förlängningen (1) tillbaka in i
dammuppsamlaren (2).
Slå på och stänga av apparaten
(bild E och F)
Slå på apparaten genom att föra
strömbrytaren (4) framåt.
Stäng av apparaten genom att föra
strömbrytaren (4) bakåt.
DV1205 & DV9605 – Optimera
sugkraften (bild G)
Filtren bör rengöras regelbundet för att
sugkraften ska bli så stor som möjligt.
Skjut filterrengöringsknappen (6) uppåt
och nedåt några gånger för att skaka
loss damm som täpper till filtren
(10 och 11).
Rengöra och underhålla
Varning! Rengör filtren regelbundet
(10 och 11).
Rengöra dammuppsamlaren och
filtren (bild H–K)
Filtren kan återanvändas och bör rengöras
med jämna mellanrum.
Tryck på låsknappen (3) och ta av
dammuppsamlaren (2).
Töm dammuppsamlaren (2) (bild I).
Ta av filtren (10 och 11) genom att vrida
dem medurs (bild J).
Separera filtren från varandra
(10 och 11).
Borsta bort eventuellt damm från
filtren (10 och 11).
Tvätta filtren i varmt tvålvatten (bild K).
Dammuppsamlaren (2) kan också
tvättas vid behov.
Varning! Doppa aldrig apparaten i vatten.
Se till att dammuppsamlaren (2) och
filtren (10 och 11) är helt torra.
SVENSKA
Sätt tillbaka filtren (10 och 11) i
apparaten genom att vrida dem moturs
tills de låses på plats.
Sätt tillbaka dammuppsamlaren (2)
i apparaten och se till att den klickar
på plats.
Varning! Använd aldrig apparaten utan
filtren. Dammsugningen fungerar bäst med
rena filter.
Byta filtren
Filtren bör bytas ut var sjätte till nionde
månad, eller när de är utslitna eller
trasiga. Filter finns att köpa hos
Black & Decker-återförsäljare
(katalognr. VF70):
Ta loss de gamla filtren enligt
beskrivningen ovan.
Montera de nya filtren enligt
beskrivningen ovan.
Förvaring av tillbehören (bild L och M)
Tryck in tillbehören i respektive hållare
tills det klickar till.
Miljö
Separat insamling.
Produkten får inte kastas i
hushållssoporna.
Tänk på miljön när du slänger
apparaten. Släng den inte
tillsammans med vanligt
avfall. Black & Decker-
verkstäder tar emot gamla
Black & Decker-verktyg och
ser till att de omhändertas på
ett miljövänligt sätt.
Insamling av uttjänta
produkter och
förpackningsmaterial gör att
material kan återanvändas.
Användning av återvunnet
material minskar föroreningar
av miljön och behovet av
råmaterial.
Lokala föreskrifter kan kräva separat
insamling av elprodukter från hushållen,
vid kommunala insamlingsplatser eller
hos återförsäljaren när du köper en ny
produkt.
43

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605