Download  Print this page

Black & Decker dv6005 Manual page 44

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

SVENSKA
Black & Decker samlar in och återvinner
uttjänta Black & Decker-produkter. Om du
vill utnyttja denna tjänst återlämnar du
produkten till en auktoriserad verkstad,
som samlar in den för vår räkning.
För information om närmaste
auktoriserade verkstad, kontakta det
lokala Black & Decker-kontoret på den
adress som är angiven i
bruksanvisningen. En lista över alla
auktoriserade verkstäder samt
servicevillkor finns även tillgänglig på
Internet: www.2helpU.com.
Batteri (bild N)
Om du vill kassera produkten
på egen hand måste batteriet
tas bort enligt beskrivningen
nedan och kastas enligt
lokala bestämmelser.
Du bör ladda ur batteriet genom att låta
dammsugaren vara påslagen tills
motorn stannar.
Tryck på låsknappen (3) och ta av
dammuppsamlaren (2).
Ta bort filtren (10 och 11) genom att
vrida dem medurs (bild J).
Ta bort de sju skruvarna som håller
ihop apparatens hölje.
Dra höljet halvvägs bort från
apparatens mitt.
Gör följande för produkter med
artikelnummer DV60XXY och
DV72XXY:
- ta ut hela motor-/fläkt-/
batterienheten.
Gör följande för produkter med
artikelnummer DV96XXY och
DV12XXY:
- bänd loss det lilla höljet från
filterrengöringsreglaget och ta
bort skruven som håller fast
reglaget.
- ta ut hela motor-/fläkt-/
batterienheten.
Ta av batterienheten från
huvudenheten.
Packa in batteriet så att polerna inte
kan kortslutas.
Ta med batteriet till en verkstad eller
en återvinningsstation.
När batteriet har tagits ur går det inte att
sätta tillbaka det.
44
Tekniska uppgifter
DV60XXY DV72XXY
Spänning Vdc
Batterityp
NiCd/NiMH NiCd/NiMH
Vikt
kg
DV96XXY DV12XXY
Spänning Vdc
Batterityp
NiCd/NiMH NiCd/NiMH
Vikt
kg
Laddare
Spänning
Ungefärlig laddningstid
(minimum)
EC-förklaring om
överensstämmelse
DV60XXY/DV72XXY/DV96XXY/DV12XXY.
Black & Decker förklarar att dessa
produkter överensstämmer med:
89/336/EEC, 2006/95/EC, EN 55014,
EN60335, EN 61000
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham
Garanti
Black & Decker garanterar att
produkten är fri från material- och/eller
fabrikationsfel vid leverans till kund.
Garantin gäller utöver konsumentens
rättigheter enligt lag och påverkar inte
dessa. Garantin gäller inom
medlemsstaterna i Europeiska Unionen
och i det Europeiska Frihandelsområdet.
6,0
7,2
0,9
1,0
9,6
12,0
1,3
1,4
VAC
230
h
16
Kevin Hewitt
DL16 6JG,
Storbritannien
14-03-2007

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605