Download Print this page

Black & Decker DV4800 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

DV4800
DV9610P
WD4810
WD7210
WD9610
English
Bahasa Indonesia
ภาษาไทย
TI NG VI T
4
9
15
20

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Black & Decker DV4800

 • Page 1 DV4800 DV9610P WD4810 English WD7210 Bahasa Indonesia ภาษาไทย WD9610 TI NG VI T...
 • Page 4: Technical Data

  (DV4800, DV9610P ). This appliance is intended for Do not use the appliance if any part is damaged or defec- household use only.
 • Page 5: Residual Risks

  Residual risks. 3. Charging indicator Additional residual risks may arise when using the tool which 4. Charging socket (DV4800, DV9610P Only) may not be included in the enclosed safety warnings. These 5. Dust bowl risks can arise from misuse, prolonged use etc.
 • Page 6: Installation

  10. Wet/Dry foam insert (WD4810, WD7210 and WD9610 Plug the jack plug of the charger (6) into the charging Only) socket (4) of the appliance (Fig. E). (DV4800 and Only) DV9610P Only) Fig. B Place the appliance on the charging base (7) (Fig. F).
 • Page 7: Protecting The Environment

  ENGLISH (Original instructions) Optimising the suction force Warning! Before performing any maintenance on corded/ cordless power tools: Switch off and unplug the appliance/tool. cleared regularly during use. Or switch off and remove the battery from the appliance/ Emptying and cleaning the product. tool if the appliance/tool has a separate battery pack.
 • Page 8: Service Information

  ENGLISH (Original instructions) Service Information Black & Decker offers a full network of company-owned and authorized service locations throughout Asia. All Black & Decker Service Centers are staffed with trained personnel service.Whether you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the Black & Decker location nearest to you.
 • Page 9 ♦ C abut pengisi daya sebelum membersihkan Dustbuster Anda dirancang sebagai pengisap debu ® pengisi daya atau dudukan pengisi daya. ringan untuk kondisi kering (DV4800, DV9610P ). ♦ B ila tidak digunakan, peralatan ini harus disimpan Peralatan ini hanya ditujukan untuk penggunaan di di tempat yang kering. rumah.
 • Page 10 Bahasa Indonesia Petunjuk keselamatan tambahan ♦ J ika rusak, kabel daya harus diganti oleh produsen atau Pusat Layanan Black & Decker resmi guna untuk baterai dan pengisi daya menghindari terjadinya bahaya. ♦ J angan paparkan pengisi daya pada air. Baterai ♦ J angan membuka pengisi daya. ♦ J angan pernah membuka baterai dengan ♦ J angan membongkar untuk memeriksa bagian maksud apa pun. dalam pengisi daya. ♦ J angan paparkan baterai pada air.
 • Page 11 2. Tombol pelepas wadah debu pada karpet tumpukan yang terpotong. 3. Indikator pengisian daya Kepala sikat ini sangat berguna untuk mengambil rambut, benang, dsb. (Khusus DV9610P) 4. Soket pengisian (Khusus DV4800, DV9610P) 5. Wadah debu Pemasangan (Gbr. D) 6. Pengisi daya ♦ M asukkan aksesori yang tepat ke dalam 7.
 • Page 12 (1) ke posisi 1. ♦ U ntuk mematikan, geser mundur sakelar on/off Peringatan! Penyaring ini dapat digunakan kembali dan harus dibersihkan secara teratur. (1) ke posisi 0. ♦ T ekan gerendel pelepas (2), lalu lepas wadah Pembersihan kotoran kering (DV4800, debu (5). DV9610P) ♦ S aat memegang peralatan di atas wadah atau wastafel, tarik keluar penyaringnya untuk ♦ U ntuk tumpahan bahan kering setiap hari.
 • Page 13 Penyaring harus diganti setiap 6 hingga 9 bulan dan lingkungan dan mengurangi kebutuhan ketika dalam kondisi aus atau rusak. bahan baku. Penyaring pengganti tersedia di dealer Black & Decker Anda: Baterai Untuk model: DV4800, gunakan bagian penyaring Jika Anda ingin membuang sendiri produk, nomor VF110-XJ baterai harus dilepaskan seperti yang Untuk model: DV9610, gunakan bagian penyaring dijelaskan di bawah dan dibuang sesuai nomor VF110P-XJ dengan peraturan setempat.
 • Page 14 Bahasa Indonesia Catatan ♦ B lack & Decker memiliki kebijakan untuk terus meningkatkan produk dan karenanya, kami berhak mengubah spesifikasi produk tanpa pemberitahuan sebelumnya. ♦ P erlengkapan dan aksesori standar mungkin beragam di setiap negara. ♦ S pesifikasi produk mungkin akan berbeda di setiap negara. ♦ P ilihan produk lengkap mungkin tidak tersedia di semua negara. ♦ U ntuk mengetahui ketersediaan produk, hubungi dealer Black & Decker setempat Anda.
 • Page 15 ออกแบบมาสำ า หรั บ การดู ด ทำ า ความสะอาดสิ ่ ง ที ่ แ ห้ ง และมี น ้ ำ า หนั ก เบา (DV4800, DV9610P) เครื ่ อ งมื อ นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์...
 • Page 16 ภาษาไทย ♦ อย่ า ทำ า ให้ แ บตเตอรี ่ ช ำ า รุ ด หรื อ บิ ด เบี ้ ย วด้ ว ยการเจาะหรื อ เกิ ด ขึ ้ น จากการใช้ อ ย่ า งไม่ ถ ู ก ต้ อ ง การใช้ เ ป็ น เวลานาน การทุ...
 • Page 17 ภาษาไทย 4. ช่ อ งเสี ย บสำ า หรั บ ชาร์ จ (เฉพาะรุ ่ น DV4800, DV9610P การติ ด ตั ้ ง (รู ป D) เท่ า นั ้ น ) ♦ ใส่ อ ุ ป กรณ์ เ สริ ม ที ่ เ หมาะสมเข้ า กั บ ส่ ว นหน้ า ของเครื ่ อ ง...
 • Page 18 ภาษาไทย ซึ ม น้ ำ า บนพื ้ น ผิ ว ที ่ ด ู ด ซึ ม น้ ำ า เช่ น พรม เครื ่ อ งจะดู ด การทำ า ความสะอาดหั ว เก็ บ ฝุ ่ น และแผ่ น กรอง ของเหลวได้...
 • Page 19 ภาษาไทย การนำ า วั ส ดุ ร ี ไ ซเคิ ล มาใช้ อ ี ก ครั ้ ง จะช่ ว ยป้ อ งกั น มลพิ ษ ต่ อ สิ ่ ง แวดล้ อ มและลดความต้ อ งการวั ต ถุ ด ิ บ แบตเตอร...
 • Page 20 Tiếng Việt ♦ K hông để pin tiếp xúc với nguồn nhiệt. hoặc hướng dẫn của người chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn của họ. ♦ K hông bảo quản ở nơi có nhiệt độ có khả năng vượt quá 40°C. ♦ P hải giám sát để đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị. ♦ C hỉ sạc khi nhiệt độ xung quanh trong khoảng từ 10°C đến 40°C. Các nguy cơ khác. ♦ C hỉ sử dụng bộ sạc pin được cung cấp cùng với thiết bị/dụng cụ. Sử dụng sạc pin không phù hợp Các nguy cơ khác có thể phát sinh khi sử dụng có thể gây giật điện hoặc pin quá nóng. dụng cụ không nằm trong các cảnh báo an toàn đính kèm. Những nguy cơ này có thể phát sinh từ ♦ K hi vứt bỏ các loại pin, phải tuân theo các hướng việc sử dụng sai mục đích, sử dụng trong thời gian dẫn nêu trong phần "Bảo vệ môi trường".
 • Page 21: Hướng Dẫn An Toàn

  WD9610 thiết bị này ngoài các mục đích sử dụng khuyến MÁY HÚT B I C M TAY DUSTBUSTER nghị trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến nguy cơ bị chấn thương cá nhân. Thông s k thu t ♦ G iữ lại tài liệu hướng dẫn này để tham khảo về sau. DV4800 WD7210 DV9610 Dustbuster WD4810 WD9610 Cách sử dụng thiết bị ♦ K hông sử dụng thiết bị để hút các loại chất lỏng Đi n áp hoặc vật liệu có thể bắt lửa.
 • Page 22: Cách Sử Dụng

  ♦ Đ ánh dấu các vị trí lỗ vít (trong phạm vi ổ cắm dưới 4 °C hoặc trên 40 °C. điện để sạc thiết bị khi đang ở trạng thái treo trên tường). Bật và tắt (Hình G) ♦ L uồn dây sạc vào khe cong của giá đỡ trên tường, ♦ Đ ể bật thiết bị, trượt công tắc bật/tắt (1) vào vị trí để thừa ra khoảng 8-9 inch. ♦ T reo thiết bị trên tường bằng cách móc khe hở ♦ Đ ể tắt thiết bị, hãy trượt công tắc bật/tắt (1) trở lại trên đế của máy hút bụi vào móc của giá đỡ trên vị trí 0. tường. Hút bụi khô (DV4800, DV9610P) ♦ Đ ể hút bụi khô hàng ngày.
 • Page 23: Bảo Vệ Môi Trường

  ♦ Đ ể hút chất lỏng đạt hiệu quả tốt nhất trên bề lắp lại. mặt cứng, hãy lắp ống lăn vào miệng vòi hút. ♦ Đ ể có kết quả tốt nhất khi sử dụng phụ kiện này, Thay bộ lọc hãy giữ thiết bị một góc 45° và đẩy từ từ về phía Nên thay bộ lọc 6 đến 9 tháng một lần và bất kỳ khi bạn. nào bị mòn hoặc hỏng hóc. ♦ K hông để phễu đầy quá miệng máng nạp. Nếu Bộ lọc thay thế có bạn tại đại lý Black & Decker: có chất lỏng trong phễu, không lật ngược thiết Đối với model: DV4800 sử dụng bộ lọc số VF110- bị xuống, sang hai bên, hướng vòi hút lên trên, hoặc lắc máy quá mạnh. Đối với các model: DV9610 sử dụng bộ lọc số ♦ S au khi hút chất lỏng, hãy vệ sinh thiết bị và bộ VF110P-XJ lọc ngay lập tức. Nấm mốc có thể sinh sôi nếu không vệ sinh đúng cách sau khi hút chất lỏng. Đối với các model: WD4810, WD7210 và WD9610 sử dụng bộ lọc số WVF110-XJ ♦ T rước khi sạc, đảm bảo đổ hết chất lỏng và để khô hoàn toàn để tránh làm hỏng thiết bị.
 • Page 24 Tiếng Việt lai nữa, đừng vứt bỏ cùng với rác thải gia đình. Sản phẩm phải được thu gom riêng. Thu gom riêng sản phẩm và bao bì đóng gói đã qua sử dụng sẽ cho phép tái chế và tái sử dụng vật liệu. Tái sử dụng vật liệu tái chế giúp ngăn chặn ô nhiễm môi trường và giảm nhu cầu vật liệu thô. Nếu muốn tự vứt bỏ sản phẩm, bạn phải tháo pin theo hướng dẫn bên dưới và vứt bỏ theo quy định tại địa phương. ♦ Ư u tiên rút pin bằng cách vận hành thiết bị cho đến khi động cơ ngừng lại. ♦ Ấ n nút khóa (2) và tháo phễu đựng bụi (5). ♦ T háo đồng thời bảy vít giữ thân của thiết bị. ♦ N âng nắp vỏ khỏi cụm máy. ♦ T háo các đầu nối dây khỏi pin. ♦ T háo pin. ♦ Đ ặt pin trong túi đựng phù hợp để đảm bảo các cực pin không bị đoản mạch.

This manual is also suitable for:

Dv9610pWd7210Wd9610Wd4810