Nederlands - Black & Decker dv6005 Manual

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

NEDERLANDS

Beoogd gebruik
Nederlands
Deze Black & Decker Dustbuster
ontworpen als handstofzuiger voor lichte,
droge stofzuigwerkzaamheden.
Het apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
Ontwerp- en octrooigegevens
Europese ontwerpregistratienummers:
607643-0001
607668-0001
607650-0001
Veiligheidsinstructies
Waarschuwing! Bij apparaten voor
gebruik op accu's moeten bepaalde
elementaire voorzorgsmaatregelen,
waaronder de navolgende, altijd in acht
worden genomen om het gevaar voor brand,
lekkende accu's, persoonlijk letsel en
materiële schade tot een minimum te
beperken.
Lees deze handleiding zorgvuldig door
voordat u het apparaat in gebruik
neemt.
In deze handleiding wordt ingegaan op
het beoogde gebruik. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken dan
wel de uitvoering van andere
handelingen dan in deze
gebruikershandleiding worden
aanbevolen, kan tot persoonlijk letsel
leiden.
Bewaar deze handleiding zorgvuldig
zodat u deze altijd nog eens kunt
raadplegen.
Gebruik van het apparaat
Gebruik het apparaat nooit voor het
opzuigen van vloeistoffen of
materialen die vlam kunnen vatten.
Gebruik het apparaat niet in de buurt
van water.
Dompel het apparaat niet onder
in water.
Trek de oplader nooit aan het snoer uit
het stopcontact. Houd het snoer van de
oplader uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe
randen.
Dit apparaat mag niet zonder
supervisie worden gebruikt door jonge
26
of lichamelijk zwakke mensen.
Houd toezicht op kinderen om ervoor te
®
is
zorgen dat zij niet met het apparaat
gaan spelen.
Na gebruik
Neem de lader uit het stopcontact
voordat u de lader of laadhouder
schoonmaakt.
Bewaar het apparaat na gebruik op een
droge plaats.
Zorg dat het bewaarde apparaat niet
toegankelijk is voor kinderen.
Inspectie en reparaties
Controleer het apparaat vóór gebruik
op beschadigingen en defecten.
Controleer het vooral op gebroken
onderdelen, schade aan de
schakelaars en andere zaken die de
werking ervan kunnen beïnvloeden.
Gebruik het apparaat niet als een of
meer onderdelen beschadigd of
defect zijn.
Laat beschadigde of defecte
onderdelen door een van onze
servicecentra repareren of vervangen.
Controleer het snoer van de lader
regelmatig op beschadigingen.
Vervang de lader als het snoer
beschadigd of defect is.
Probeer nooit andere onderdelen te
verwijderen of vervangen dan in deze
handleiding zijn vermeld.
Accu en lader
Probeer de accu nooit te openen.
Stel de accu niet bloot aan water.
Verbrand de accu niet.
Stel de laadhouder niet bloot aan
water.
Open de laadhouder niet.
Elektrische veiligheid
De lader is ontworpen voor een specifieke
spanning. Controleer altijd of de
netspanning overeenkomt met de waarde
op het typeplaatje. Probeer nooit om de
oplaadeenheid door een normale
netstekker te vervangen.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605