Download Print this page

Norsk - Black & Decker dv6005 Manual

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

NORSK

Bruksområde
Norsk
Den håndholdte støvsugeren Dustbuster
fra Black & Decker er konstruert for lett
støvsuging på tørre overflater. Apparatet
er kun tiltenkt for bruk i husholdningen.
Konstruksjons- og patentinformasjon
Konstruksjonsregistreringsnumre (EF):
607643-0001
607668-0001
607650-0001
Sikkerhetsinstrukser
Advarsel! Ved bruk av batteridrevne
apparater må grunnleggende
sikkerhetsforholdsregler (inkludert
punktene som er beskrevet nedenfor) alltid
følges for å redusere risikoen for brann,
batterilekkasje, personskade og skade på
materiell.
Les hele håndboken nøye før du bruker
apparatet.
Tiltenkt bruk er beskrevet i denne
håndboken. Bruk av tilbehør eller
utføring av oppgaver som ikke er
anbefalt for apparatet i denne
håndboken, kan medføre fare for
personskade.
Oppbevar håndboken for fremtidig
referanse.
Bruk av apparatet
Ikke bruk apparatet til å suge opp
væske eller materialer som kan ta fyr.
Ikke bruk apparatet i nærheten av vann.
Ikke senk apparatet ned i vann.
Ikke dra i ledningen når du skal fjerne
laderen fra stikkontakten. Hold
ledningen til laderen borte fra
varmekilder, olje og skarpe kanter.
Dette apparatet er ikke beregnet for
bruk av unge eller uerfarne personer
uten tilsyn. Barn må ha tilsyn for å sikre
at de ikke leker med apparatet.
Etter bruk
Fjern laderen fra stikkontakten før du
rengjør selve laderen eller
ladeenheten.
Når apparatet ikke er i bruk, skal det
oppbevares på et tørt sted.
Barn skal ikke ha tilgang til apparater
som ikke er i bruk.
46
Kontroll og reparasjon
Kontroller at apparatet ikke er skadet
®
eller har defekte deler før du bruker det.
Kontroller om noen av delene har
sprekker, om bryterne er skadet eller
om det er andre forhold som kan ha
innvirkning på driften.
Ikke bruk apparatet hvis det har skadde
eller defekte deler.
Overlat reparasjon eller utskifting av
skadde eller defekte deler til et
autorisert serviceverksted.
Kontroller jevnlig om ledningen til
laderen er skadd. Skift ut laderen hvis
ledningen har skade eller laderen ikke
virker slik den skal.
Forsøk aldri å fjerne eller skifte ut andre
deler enn de som er oppgitt i denne
håndboken.
Batteri og lader
Prøv aldri å åpne batteriet.
Ikke utsett batteriet for vann.
Ikke brenn batteriet.
Ikke utsett ladeenheten for vann.
Ikke åpne ladeenheten.
Elektrisk sikkerhet
Laderen er konstruert for en bestemt
spenning. Kontroller alltid at
nettspenningen er i overensstemmelse
med spenningen på typeskiltet. Prøv aldri
å skifte ut laderen med en vanlig
nettplugg.
Symboler på ladeenheten
Dette ladeenheten er
dobbeltisolert. Jording er
derfor ikke nødvendig.
Feilsikker skilletransformator.
Nettstrømtilførselen er
elektrisk skilt fra
transformatorutgangen.
Laderen slår seg av
o
130
C
automatisk hvis temperaturen
i omgivelsene blir for høy.
Som følge av dette vil ikke
laderen virke. Ladeenheten
må kobles fra
strømforsyningen og
repareres på et autorisert
serviceverksted.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605