Download  Print this page

Black & Decker dv6005 Manual page 49

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

Batteri (figur N)
Hvis du vil fjerne produktet
selv, må batteriene tas ut som
beskrevet nedenfor,
og fjernes i henhold til lokale
forskrifter.
Du bør lade ut batteriet ved å la
apparatet gå til motoren stopper.
Trykk på utløserknappen (3), og ta av
støvoppsamleren (2).
Ta ut filtrene (10 og 11) ved å vri dem
med klokken (figur J).
Ta ut de syv skruene som holder
apparatet sammen.
Trekk dekselet halvveis bort fra
sokkeldelen.
For katalognummer DV60XXY og
DV72XXY
- løfter du ut hele montasjen av
motor, vifte og batteri.
For katalognummer DV96XXY og
DV12XXY
- presser du det lille dekselet fra
glidestykket for filterrengjøring og
tar ut skruen som fester
glidestykket.
- løfter du ut hele montasjen av
motor, vifte og batteri.
Ta ut batterimontasjen fra
hovedmontasjen.
Ha batteriet i passende emballasje for
å sikre at ikke terminalene kan
kortsluttes.
Ta batteriet til et autorisert
serviceverksted eller til nærmeste
spesialavfallsstasjon.
Når batteriet først er tatt ut, kan det ikke
settes inn igjen.
Tekniske data
Spenning
V DC
Batteritype
Vekt
kg
Spenning
V DC
Batteritype
Vekt
kg
DV60XXY DV72XXY
6,0
7,2
NiCd/
NiCd/
NiMH
NiMH
0,9
1,0
DV96XXY DV12XXY
9,6
12,0
NiCd/
NiCd/
NiMH
NiMH
1,3
1,4
NORSK
Lader
Inngangsspenning
Ca. ladningstid
(minimum)
Samsvarserklæring for EU
DV60XXY, DV72XXY, DV96XXY, DV12XXY
Black & Decker erklærer at disse
produktene overholder:
89/336/EØF, 2006/95/EF, EN 55014,
EN 60335, EN 61000
Direktør for forbrukerteknikk
Spennymoor, County Durham
Garanti
Black & Decker er trygg på kvaliteten til
sine produkter og tilbyr en enestående
garanti. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til dine lovbestemte
rettigheter, og er ikke i konflikt med disse.
Garantien er gyldig i EU- og EFTA-
medlemsstatene.
Hvis et Black & Decker-produkt går i
stykker på grunn av material- og/eller
fabrikasjonsfeil eller har mangler i forhold
til spesifikasjonene, innen 24 måneder fra
kjøpet, påtar Black & Decker seg å skifte
ut defekte deler, reparere produkter som
har vært utsatt for alminnelig slitasje,
eller bytte ut slike produkter med minst
mulig vanskelighet for kunden,
med mindre:
produktet har vært brukt i yrkes-/
næringsvirksomhet eller til utleie.
produktet har vært utsatt for feilaktig
bruk eller mislighold.
produktet har blitt skadet av fremmede
gjenstander eller stoffer eller ved et
uhell.
reparasjoner er forsøkt utført av andre
enn autoriserte serviceverksteder eller
Black & Deckers serviceteknikere.
V AC
230
t
16
Kevin Hewitt
DL16 6JG,
Storbritannia
14.3.2007
49

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605