Download  Print this page

Dansk - Black & Decker dv6005 Manual

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

Anvendelsesområde

Dansk

Din Black & Decker Dustbuster
håndholdte støvsuger er udviklet til let tør
støvsugning. Apparatet er kun beregnet
til brug i husholdninger.
Design- og patentoplysninger
EU-designregistreringsnumre:
607643-0001
607668-0001
607650-0001
Sikkerhedsvejledninger
Advarsel! Ved brug af batteridrevne
apparater er det vigtigt, at grundlæggende
sikkerhedsforholdsregler, herunder bl.a.
nedenstående, altid følges for at mindske
risikoen for brand, batterilækage,
personskade og tingskade.
Læs hele denne vejledning
omhyggeligt, før du bruger apparatet.
Apparatets påtænkte anvendelse
fremgår af vejledningen. Brugen af
ekstraudstyr eller tilbehør eller
udførelse af opgaver med apparatet ud
over de i brugervejledningen
anbefalede kan medføre risiko for
personskade.
Opbevar denne vejledning til fremtidig
brug.
Brug af apparatet
Brug ikke apparatet til at opsamle
væske eller stoffer, der kan være
antændelige.
Apparatet må ikke bruges i nærheden
af vand.
Apparatet må ikke nedsænkes i
væsker.
Træk aldrig i laderens ledning for at
afbryde laderen fra stikkontakten.
Beskyt laderens ledning imod
varmepåvirkninger, olie og skarpe
kanter.
Dette apparat er ikke beregnet til at
blive betjent af unge eller uerfarne
personer uden opsyn. Børn skal holdes
under opsyn, så det sikres, at de ikke
leger med apparatet.
Efter brug
®
Eftersyn og reparationer
Batteri og lader
Elektricitet og sikkerhed
Laderen er udviklet til en specifik
spænding. Kontrollér altid, at
netspændingen svarer til spændingen på
typeskiltet. Forsøg aldrig at erstatte
laderenheden med et almindeligt netstik.
Symboler på laderens basisenhed
DANSK
Træk laderen ud af stikkontakten,
før laderen eller laderens basisenhed
rengøres.
Når apparatet ikke er i brug, skal det
opbevares på et tørt sted.
Børn må ikke have adgang til
opbevarede apparater.
Før brug skal apparatet kontrolleres for
beskadigede eller defekte dele.
Se efter knækkede dele, skader på
kontakter og eventuelle andre
tilstande, der kan påvirke apparatets
drift.
Brug ikke apparatet, hvis nogen del af
det er beskadiget eller defekt.
Sørg for at få beskadigede eller defekte
dele repareret eller udskiftet på et
autoriseret værksted.
Kontrollér regelmæssigt laderens
ledning for skader. Udskift laderen, hvis
ledningen er beskadiget eller defekt.
Forsøg aldrig at fjerne eller udskifte
dele ud over dem, der er beskrevet i
denne vejledning.
Forsøg aldrig at åbne batteriet.
Batteriet må ikke udsættes for fugt.
Batteriet må ikke bortskaffes i
forbrændingsanlæg.
Laderens basisenhed må ikke
udsættes for fugt.
Laderens basisenhed må ikke åbnes.
Laderens basisenhed er
dobbelt isoleret. Derfor er
jordledning ikke nødvendig.
Fejlsikker skilletransformer.
Netforsyningen er elektrisk
adskilt fra
transformerudgangen.
51

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605