Download  Print this page

Black & Decker dv6005 Manual page 48

Hide thumbs
Also See for dv6005 
Manual - 12 pages
User manual - 16 pages
User manual - 11 pages

Advertisement

NORSK
Start og stopp (figur E og F)
Når du skal slå apparatet på, skyver du
på/av-bryteren (4) fremover.
Når du skal slå apparatet av, skyver du
på/av-bryteren (4) tilbake.
DV1205 og DV9605 – optimalisering av
sugekraften (figur G)
For å opprettholde best mulig sugekraft,
må filtrene renses jevnlig under bruk.
Skyv filterrengjøringsknappen (6) opp
og ned noen få ganger for å riste ut støv
som tetter filtrene (10 og 11).
Rengjøring og vedlikehold
Advarsel! Rengjør filtrene jevnlig
(10 og 11).
Rengjøring av støvoppsamleren og
filtrene (figur H–K)
Filtrene kan brukes på nytt og bør
rengjøres jevnlig.
Trykk på utløserknappen, (3) og ta av
støvoppsamleren (2).
Tøm støvoppsamleren (2) (figur I).
Ta ut filtrene (10 og 11) ved å vri dem
med klokken (figur J).
Skill filtrene fra hverandre (10 og 11).
Børst alt løst støv av filtrene (10 og 11).
Vask filtrene i varmt såpevann (figur K).
Støvoppsamleren (2) kan også vaskes
om nødvendig.
Advarsel! Ikke senk apparatet ned i vann.
Forsikre deg om at støvoppsamleren (2)
og filtrene (10 og 11) er tørre.
Sett filtrene (10 og 11) inn igjen i
apparatet, og vri dem mot klokken til de
låses på plass.
Sett støvoppsamleren (2) tilbake på
apparatet. Forsikre deg om at
støvoppsamleren klikker på plass.
Advarsel! Bruk aldri apparatet uten
filtrene. Optimal støvsuging kan bare
oppnås med rene filtre.
Utskifting av filtrene
Filtrene bør skiftes ut hver 6.–9. måned og
ellers hvis de er slitte eller skadet.
Reservefiltre får du hos din
Black & Decker-forhandler (kat.nr. VF70):
Ta ut de gamle filtrene som beskrevet
ovenfor.
48
Sett inn de nye filtrene som beskrevet
ovenfor.
Oppbevaring av tilbehør (figur L og M)
Trykk tilbehøret på plass i de
korresponderende sporene til du hører
et klikk.
Miljø
Separat fjerning. Dette
produktet må ikke kastes
sammen med
husholdningsavfall.
Når apparatet er utslitt,
bør det kasseres på en
miljøvennlig måte.
Black & Decker-
serviceverkstedene tar i mot
gamle Black & Decker-
verktøy og kasserer dem på
en miljømessig forsvarlig
måte.
Hvis brukte produkter og
emballasje leveres atskilt,
kan materialer resirkuleres og
brukes på nytt. Resirkulering
av brukte produkter gir
redusert miljøforurensing og
mindre behov for
råmaterialer.
Det kan være lokale bestemmelser for
egen innsamling av elektriske produkter
fra husstander, på kommunale
avfallsplasser eller hos forhandleren når
du kjøper et nytt produkt.
Black & Decker tar i mot brukte
Black & Decker-produkter for
resirkulering. Du kan levere produktet til
et autorisert serviceverksted.
For informasjon om nærmeste autoriserte
serviceverksted, kontakt ditt lokale
Black & Decker-kontor på den adressen
som er angitt i bruksanvisningen.
Det finnes også en liste over autoriserte
Black & Decker-serviceverksteder og
opplysninger om ettersalgsservice og
kontakter på Internett:
www.2helpU.com.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dv7205Dv9605