Download  Print this page

Black & Decker CV1205 Original Instructions Manual page 52

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NORSK
Bruksområder
Black & Decker Dustbuster® er
konstruert for lett, tørr støvsuging.
Sikkerhetsinstruksjoner
Advarsel! Når du bruker oppladbare
u
redskaper, må du følge en del
grunnleggende sikkerhetsregler, se
nedenfor, for å redusere faren for
brann, batterilekkasje, personskade
og materiell skade.
Les nøye gjennom hele denne
u
håndboken før du begynner å bruke
apparatet.
Bruksanvisningen beskriver hvordan
u
apparatet skal brukes. Bruk bare
tilbehør og utstyr til dette apparatet
som anbefales i bruksanvisningen.
Bruk av annet tilbehør eller utstyr kan
medføre risiko for personskade.
Ta vare på denne bruksanvisningen
u
for fremtidig bruk.
Bruk av apparatet
Apparatet må ikke brukes til å suge
u
opp væske eller materialer som kan
ta fyr.
Apparatet må ikke brukes i nærheten
u
av vann. Apparatet må ikke dyppes i
vann.
Trekk aldri i laderledningen når du
u
skal kople laderen fra stikkontakten.
Utsett ikke laderledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
Etter bruk
Koble laderen fra strøminntaket før du
u
rengjør laderen eller laderholderen.
Når apparatet ikke er i bruk, må det
u
oppbevares på et tørt sted. Apparatet
skal oppbevares utilgjengelig for barn.
Kontroll og reparasjon
Før bruk må du kontrollere apparatet
u
for skadde eller defekte deler.
Kontroller også at det ikke finnes
deler med brist, at bryterne ikke er
skadet og eventuelle andre forhold
som kan påvirke driften av apparatet.
Bruk aldri apparatet hvis noen av
u
delene er skadde eller defekte.
52
Ved skade eller feil må delene
u
repareres eller byttes ut av et
autorisert serviceverksted.
Sjekk jevnlig om laderledningen kan
u
være skadet. Bytt laderen hvis
ledningen er skadet eller ikke
fungerer som den skal.
Prøv aldri å fjerne eller bytte andre
u
deler enn de som er angitt i denne
bruksanvisningen.
Andre risikoer
Ved bruk av verktøyet kan det oppstå
ytterligere risikoer som kanskje ikke er
inkludert i sikkerhetsadvarslene som
følger med. Disse risikoene kan bli
forårsaket av feil bruk, langvarig bruk, osv.
Selv om de relevante
sikkerhetsbestemmelsene blir fulgt, og
sikkerhetstiltakene blir gjennomført, kan
visse gjenværende risikoer ikke unngås.
Disse omfatter:
Personskader som forårsakes av
u
berøring av en roterende/bevegelig del.
Personskader som forårsakes av at
u
en del, et blad eller tilbehør endres.
Personskader som forårsakes av
u
langvarig bruk av et verktøy. Når du
bruker et verktøy i lange perioder, må
du sørge for å ta regelmessige pauser.
Svekket hørsel.
u
Helsefarer som forårsakes av
u
innånding av støv som dannes når du
bruker verktøyet (eksempel: arbeid
med tre, spesielt eik, bøk og MDF).
Andre personers sikkerhet
Apparatet er ikke beregnet til å brukes
u
av personer (inkludert barn) med
redusert fysisk, sansemessig eller
mental kapasitet eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de
er under oppsyn eller har fått opplæring
i bruk av apparatet av en person som
har ansvaret for deres sikkerhet.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de
u
ikke leker med apparatet.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading