Download  Print this page

Övriga Risker - Black & Decker CV1205 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Användningsområde
Black & Decker Dustbuster® är avsedd
för lätt och torr dammsugning.
Säkerhetsanvisningar
Varning! Vid användning av
u
batteridrivna apparater är det viktig
att man bl.a. följer nedanstående
grundläggande säkerhetsanvisningar
för att minska risken för brand,
batteriläckage, personskador och
materialskador.
Läs bruksanvisningen innan du
u
använder apparaten.
Apparaten är avsedd för den
u
användning som beskrivs i denna
bruksanvisning. Använd endast de
tillbehör och tillsatser som
rekommenderas i bruksanvisningen
och katalogerna. Användning av
annan tillsats eller annat tillbehör kan
innebära risk för personskada.
Spara bruksanvisningen för framtida
u
bruk.
Användning av apparaten
Sug inte upp vätskor eller
u
lättantändligt material med apparaten.
Använd inte apparaten i närheten av
u
vatten. Doppa aldrig apparaten i vatten.
Dra aldrig i laddarsladden för att ta ut
u
den ur vägguttaget. Utsätt inte
laddarsladden för värme, olja eller
skarpa kanter.
Efter användning
Koppla bort laddaren från elnätet
u
innan du rengör den eller hållaren.
När apparaten inte används skall den
u
förvaras torrt. Se till att barn inte kan
få tag på apparater.
Kontroll och reparation
Kontrollera om apparaten är skadad
u
eller defekt, innan den används.
Kontrollera att inga delar är trasiga,
att strömbrytaren inte är skadad eller
att något annat som kan inverka på
funktionen.
Använd inte apparaten om någon del
u
är skadad eller defekt.
SVENSKA
Om fel uppstår skall delarna
u
repareras eller bytas ut av en
auktoriserad Black & Decker
serviceverkstad.
Kontrollera regelbundet att
u
laddarsladden inte är skadad. Byt ut
laddaren om sladden är skadad eller
inte fungerar som den ska.
Försök aldrig att ta bort eller byta ut
u
andra delar än dem som nämns i
denna bruksanvisning.
Övriga risker
Ytterligare risker som inte finns med i de
bifogade säkerhetsföreskrifterna kan uppstå
när verktyget används. Dessa risker kan
uppstå vid felaktig eller långvarig
användning, etc.
Även om alla relevanta säkerhetsföreskrifter
följs och säkerhetsanordningar används
kan vissa ytterligare risker inte undvikas.
Dessa innefattar:
Skador orsakade av att roterande/
u
rörliga delar vidrörs.
Skador som uppstår vid byte av
u
delar, blad eller tillbehör.
Skador som orsakas av långvarig
u
användning av ett verktyg. Se till att ta
regelbundna raster när du använder
ett verktyg under en längre period.
Skador på hörseln.
u
Hälsofaror orsakade av inandning av
u
damm när verktyget används
(exempel: arbete med trä, särskilt ek,
bok och MDF).
Andra personers säkerhet
Apparaten är inte avsedd att
u
användas av personer (inklusive
barn) med försvagade fysiska,
sensoriska eller mentala förmågor,
eller som saknar erfarenhet och
kunskaper, om de inte får
övervakning eller undervisning i
användning av apparaten av någon
som ansvarar för deras säkerhet.
Håll uppsyn så att inga barn leker
u
med apparaten.
47

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading