Download  Print this page

Black & Decker CV1205 Original Instructions Manual page 32

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
Reinigen van de neus en filters
(fig. F & J)
De filters zijn geschikt voor hergebruik en
moeten regelmatig worden gereinigd.
Druk op de ontgrendelknop (2) en
u
verwijder de neus (3) (fig. F).
Maak de neus leeg (fig. G)
u
Verwijder de filters (9 & 10) door ze
u
rechtsom te draaien (fig. H).
Borstel het losse stof van de filters.
u
Spoel de filters uit in warm sop (fig. I).
u
De neus kan ook worden afgewassen,
indien noodzakelijk. Dompel het
apparaat niet in water onder (fig. J).
Zorg ervoor dat de neus en de filters
u
droog zijn.
Plaats de filters (9 & 10) terug op het
u
apparaat; draai de filters linksom
totdat ze op hun plaats vastklikken.
Plaats de neus weer op het apparaat
u
terug. Zorg dat de neus op de plaats
klikt.
Waarschuwing! Gebruik het apparaat
nooit zonder de filters. Alleen met schone
filters en een lege neus kan stof optimaal
worden opgezogen.
CV1205/CV7205/CV9605 - Reinigen
van het uitlaatfilter (fig. K)
Open de klep (11).
u
Verwijder het filter (12) uit de
u
uitsparing.
Spoel het filter uit in warm sop.
u
Zorg ervoor dat het filter droog is.
u
Plaats het filter (12) terug.
u
Sluit de klep.
u
Vervangen van de filters
De filters moeten iedere zes tot negen
maanden worden vervangen, alsook
wanneer ze versleten of beschadigd zijn.
Vervangende filters zijn verkrijgbaar bij
uw Black & Deckerdealer
(catalogusnummer: VF45 voor CV9605H;
catalogusnummer: VF40 voor alle
overige modellen).
Verwijder de oude filters zoals
u
hierboven beschreven.
Monteer de nieuwe filters zoals
u
hierboven beschreven.
32
Milieu
Z
Gescheiden inzameling. Dit
product mag niet met het
gewone huishoudelijke afval
worden weggegooid.
Wanneer uw oude Black & Decker-
product aan vervanging toe is of het u
niet langer van dienst kan zijn, gooi het
dan niet bij het huishoudelijk afval. Zorg
ervoor dat het product gescheiden kan
z
worden ingezameld.
Door gebruikte producten en
verpakkingen gescheiden in te
zamelen, worden de materialen
gerecycled en opnieuw gebruikt.
Hergebruik van gerecyclede
materialen voorkomt
milieuvervuiling en vermindert
de vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling
van elektrische huishoudproducten bij
gemeentelijke vuilnisbergen of bij de
verkoper waar u een nieuw product koopt,
kunnen aan plaatselijke voorschriften
gebonden zijn.
Black & Decker biedt de mogelijkheid tot
inzamelen en recyclen van afgedankte
Black & Decker producten. Om gebruik van
deze service te maken, dient u het product
aan een van onze servicecentra te sturen,
die voor ons de inzameling verzorgen.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen
op de achterzijde van deze handleiding.
U kunt ook een lijst van onze servicecentra
en meer informatie m.b.t. onze
klantenservice vinden op het volgende
Internet-adres: www.2helpU.com
Accu (fig. L - N)
Z
Black & Decker accu's kunnen
vele malen opnieuw worden
opgeladen. Versleten accu's
dienen op milieubewuste wijze
te worden verwijderd.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading