Download  Print this page

Black & Decker CV1205 Original Instructions Manual page 48

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
Tillkommande
säkerhetsanvisningar för batterier
och laddare
Batterier
Försök aldrig öppna.
u
Låt inte batteriet komma i kontakt
u
med vatten.
Exponera inte batteriet för värme.
u
Förvara inte batteriet i utrymmen där
u
temperaturen kan överstiga 40 °C.
Ladda endast inom
u
temperaturområdet 10 °C till 40 °C.
Ladda endast med laddaren som
u
medföljer.
När batterierna kasseras skall
u
instruktionerna i kapitlet "Miljöskydd"
följas.
Se till att inte skada eller deformera
u
batteriet genom perforering eller
stötar, eftersom det kan leda till risk
för personskada och brand.
Försök aldrig ladda skadade batterier.
u
Under extrema förhållanden kan
u
batteriet läcka. Om du upptäcker vätska
från batteriet skall följande iakttagas:
Torka försiktigt bort vätskan med en
u
trasa. Undvik kontakt med huden.
Vid kontakt med huden eller ögonen
u
skall instruktionerna nedan följas.
Varning! Batterivätskan kan orsaka
personskador eller skador på egendom.
Skölj omedelbart med vatten vid kontakt
med huden. Den som drabbas av rodnad,
smärta eller irritation bör uppsöka läkare.
Om syran kommer i kontakt med ögonen,
skölj rikligt med rent vatten och kontakta
läkare.
Laddare
Din laddare är avsedd för en specifik
nätspänning. Kontrollera alltid att
nätspänningen överensstämmer med
typskylten.
Varning! Försök aldrig att ersätta
laddningsenheten med en vanlig nätkontakt.
Använd Black & Decker-laddaren
u
endast för att ladda batteriet i
apparaten/verktyget det medföljde.
Andra typer av batterier kan
explodera och förorsaka person- och
materialskador.
48
Försök aldrig ladda icke-
u
uppladdningsbara batterier.
Om nätsladden är skadad måste den
u
bytas ut av tillverkaren eller en godkänd
Black & Decker-serviceverkstad för att
undvika en risksituation.
Låt inte laddaren komma i kontakt
u
med vatten.
Öppna inte laddaren.
u
Gör ingen åverkan på laddaren.
u
Apparaten/verktyget/batteriet måste
u
vara placerat i ett väl ventilerat
utrymme under laddning.
Elsäkerhet
Din laddare är avsedd för en specifik
nätspänning. Kontrollera alltid att
nätspänningen överensstämmer med
typskylten. Försök aldrig att ersätta
laddningsenheten med en vanlig
nätkontakt.
Symboler på laddaren
#
Laddaren är dubbelisolerad;
jordledare är således
överflödig.
Felsäker isolertransformator.
Nätströmmen är elektriskt
separerad från
transformatorutgången.
Laddaren stängs automatiskt
av om omgivningstemperaturen
är för hög. Så snart
omgivningstemperaturen har
$
sjunkit fungerar laddaren igen.
Laddaren är endast avsedd för
inomhusbruk.
Detaljbeskrivning
1. Strömbrytare
1. Strömbrytare för två hastigheter
(CV1205)
2. Låsknapp
3. Dammbehållare
4. Laddningsstation
5. Filterrengöringsratt (CV9605/
CV1205)
6. Laddningsindikator - laddning pågår

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading