Download  Print this page

Black & Decker CV1205 Original Instructions Manual page 58

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DANSK
Ekstra sikkerhedsinstruktioner for
batterier og ladere
Batterier
Man må aldrig forsøge at åbne et batteri.
u
Udsæt det ikke for vand.
u
Udsæt ikke batteriet for varme.
u
Det må ikke opbevares i lokaler, hvor
u
temperaturen overstiger 40 °C.
Det må kun oplades ved
u
omgivelsestemperaturer mellem 10 °C
og 40 °C.
Oplad kun med den vedlagte oplader.
u
Ved kassering af batterier, skal man
u
følge vejledningen i afsnittet
"Beskyttelse af miljøet".
Undgå at deformere eller beskadige
u
batteriet ved punktering eller stød, da
dette kan give risiko for kvæstelser
eller brand.
Oplad ikke et beskadiget batteri.
u
Under ekstreme forhold kan der
u
forekomme batteriutætheder. Hvis
man opdager væske på batterierne,
skal man gå frem på følgende måde:
Tør forsigtigt væsken af med en klud.
u
Undgå kontakt med huden.
I tilfælde af at væsken kommer i
u
kontakt med huden, skal man følge
nedenstående vejledning.
Advarsel! Batterivæsken kan forårsage
personskade eller materielle skader. Ved
hudkontakt skal stedet omgående skylles
med vand. Forekommer der udslæt,
smerte eller irritation, så søg læge. Ved
øjenkontakt skylles straks med rent vand.
Søg derefter læge.
Opladere
Din oplader er beregnet til en specifik
netspænding. Før brug skal det
kontrolleres, at netspændingen svarer til
den, der er angivet på typeskiltet.
Advarsel! Forsøg aldrig at udskifte
opladerenheden med et almindeligt netstik.
Din Black & Decker lader må kun
u
benyttes til Black & Decker batterier af
samme slags som dem, der fulgte med
værktøjet/maskinen. Andre batterier
kan eksplodere og derved forårsage
personskader og skader på ting.
58
Man må aldrig forsøge at genoplade
u
ikke-opladelige batterier.
Hvis el-ledningen er skadet, skal den
u
udskiftes af producenten eller et
autoriseret Black & Decker
servicecenter for at undgå ulykker.
Udsæt ikke opladeren for vand.
u
Opladeren må ikke åbnes.
u
Opladeren må ikke manipuleres.
u
Apparatet/værktøjet/batteriet skal
u
placeres i et velventileret område ved
opladning.
El-sikkerhed
Din oplader er beregnet til en specifik
netspænding. Før brug skal det kontrolleres,
at netspændingen svarer til den, der er
angivet på typeskiltet. Forsøg aldrig at
udskifte opladerenheden med et
almindeligt netstik.
Symboler på opladeren.
#
Din oplader er dobbelt isoleret.
Derfor er jordledning ikke
nødvendig.
Fejlsikker isolerende
transformer. Strømforsyningen
er elektrisk adskilt fra
transformerens udgang.
Opladeren afbrydes automatisk,
hvis den omgivende temperatur
bliver for høj. Så snart den
omgivende temperatur er faldet,
vil opladeren genoptage
$
funktionen.
Opladeren er kun beregnet til
indendørs brug.
Funktioner
1. Afbryder
1. Afbryder med to hastigheder
(CV1205)
2. Udløserknap
3. Støvbeholder
4. Opladersokkel
5. Filterrensningshjul (CV9605/
CV1205)
6. Opladningsindikator - "ladning i gang"

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading