Download  Print this page

Black & Decker CV1205 Original Instructions Manual page 57

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Anvendelsesområde
Din Black & Decker Dustbuster®
håndholdt støvsuger er designet til lette
tørstøvsugningsformål.
Sikkerhedsinstruktioner
Advarsel! Ved brug af batteridrevne
u
apparater skal de grundlæggende
sikkerhedsforanstaltninger, herunder
nedenstående, altid følges, således
at risikoen for brand, lækkende
batterier og person- og
materialeskader begrænses.
Læs denne brugsanvisning
u
omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug.
Brugen, den er bestemt for, er
u
beskrevet i denne brugsanvisning.
Brugen tilbehør eller tilkoblingsudstyr
eller udførelsen af andre operationer
med dette apparat, end dem, som er
anbefalet i denne brugsvejledning,
kan medføre risiko for personskader.
Opbevar denne brugsanvisning til
u
fremtidig brug.
Brug af apparatet
Brug ikke apparatet til at optage
u
væsker eller letantændelige
materialer med.
Brug ikke apparatet i nærheden af
u
vand. Dyp ikke apparatet ned i vand.
Træk aldrig i opladerens ledning for
u
at tage stikket ud af kontakten.
Ledningen skal holdes væk fra
varme, olie og skarpe kanter.
Efter brug
Afbryd opladeren, før den eller dens
u
vægholder rengøres.
Når apparatet ikke er i brug, skal det
u
opbevares et tørt sted. Børn må ikke
have adgang til opbevarede apparater.
Eftersyn og reparationer
Inden apparatet anvendes, skal det
u
kontrolleres for beskadigede eller
defekte dele. Kontroller for brud på
delene, for skader på knapper og
andet, der kan have indflydelse på
apparatets funktion.
DANSK
Apparatet må ikke anvendes, hvis
u
nogen dele er beskadigede eller defekte.
Skadede eller defekte dele skal
u
repareres eller udskiftes af en autoriseret
tekniker.
Kontrollér jævnligt opladerens
u
ledning for skader. Udskift opladeren,
hvis ledningen er beskadiget eller defekt.
Der må ikke gøres forsøg på at fjerne
u
eller udskifte dele, som ikke er nævnt
i denne håndbog.
Restrisici
Der kan opstå yderligere restrisici under
brugen af værktøjet, som ikke kan
medtages i vedlagte sikkerhedsadvarsler.
Disse risici kan opstå pga. forkert
anvendelse, langvarig brug etc.
Selv ved overholdelse af relevante
sikkerhedsforskrifter og anvendelse af
sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke
undgås. Disse omfatter:
Tilskadekomst forårsaget af berøring
u
af roterende/bevægelige dele.
Tilskadekomst forårsaget af
u
udskiftning af dele, blade eller tilbehør.
Tilskadekomst forårsaget af langvarig
u
brug af et værktøj. Husk at holde
pause jævnligt ved brug af et værktøj
i længere tid.
Høreskader.
u
Sundhedsrisici forårsaget af
u
indånding af støv, der genereres ved
brug af værktøjet (eksempel: arbejde
med træ, især, eg, bøg og MDF).
Andres sikkerhed
Dette apparat er ikke egnet for at
u
brug af personer (inklusiv børn) med
manglende fysiske, sensorielle eller
mentale evner eller erfaring, med
mindre de har modtaget undervisning
eller instruktioner i brug af apparatet
fra en person, som er ansvarlig for
sikkerheden.
Der skal være opsyn med børn for at
u
sikre, at de ikke leger med apparatet.
57

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading