Download  Print this page

Black & Decker CV1205 Original Instructions Manual page 53

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ekstra sikkerhetsforskrifter for
batterier og ladere
Batterier
Gjør aldri under noen omstendigheter
u
forsøk på å åpne apparatet.
Batteriet må ikke komme i kontakt
u
med vann.
Batteriet må ikke utsettes for varme.
u
Må ikke oppbevares på steder hvor
u
temperaturen kan overstige 40 °C.
Må bare lades i lufttemperaturer
u
mellom 10 °C og 40 °C.
Må bare lades med laderen som
u
følger med apparatet/verktøyet.
Når batteriene skal kastes, følg
u
instruksene i avsnittet "Miljøvern".
Du må ikke skade eller deformere
u
batteriet med punktering eller støt, dette
kan skape fare for skader og brann.
Ikke lad opp skadede batterier.
u
Under ekstreme forhold kan det
u
oppstå batterilekkasje. Når du oppdager
væske på batteriene, gjør følgende:
Tørk forsiktig bort væsken med en
u
klut. Unngå hudkontakt.
I tilfeller hvor det oppstår kontakt
u
med hud eller øyne, skal
instruksjonene nedenfor følges.
Advarsel! Batterivæsken kan forårsake
personskader eller materielle skader.
Hvis den kommer i berøring med hud,
må du straks skylle med vann. Hvis det
oppstår rødhet, smerte eller irritasjon, søk
legehjelp. Ved øyekontakt, rens umiddelbart
med rent vann og søk legehjelp.
Ladere
Laderen er utformet for en bestemt
nettspenning. Kontroller at nettspenningen
er i overensstemmelse med spenningen
på typeskiltet.
Advarsel! Du må aldri forsøke å bytte
laderen ut med et vanlig støpsel.
Bruk din Black & Decker lader kun
u
sammen med det batteriet som blir
levert med apparatet/verktøyet. Andre
typer batterier kan eksplodere og
forårsake person- og materialskader.
Forsøk aldri å lade ikke-oppladbare
u
batterier.
NORSK
Hvis strømledningen skades, må den
u
skiftes ut av produsenten eller et
autorisert Black & Decker
servicesenter for å unngå fare.
Laderen må ikke komme i kontakt
u
med vann.
Laderen må ikke åpnes.
u
Ikke undersøk laderen på egenhånd.
u
Apparatet/verktøyet/batteriet må
u
plasseres i et godt ventilert område
ved lading.
Elektrisk sikkerhet
Laderen er utformet for en bestemt
nettspenning. Kontroller at nettspenningen
er i overensstemmelse med spenningen
på typeskiltet. Du må aldri forsøke å
bytte laderen ut med et vanlig støpsel.
Symboler på laderen
#
Laderen er dobbeltisolert.
Derfor er ikke jording
nødvendig.
Feilsikker skilletransformator.
Nettstrømforsyningen er
elektrisk atskilt fra
transformatorens utgang.
Laderen slås automatisk av
hvis omgivelsestemperaturen
blir for høy. Så snart
omgivelsestemperaturen har
$
gått ned, starter laderen igjen.
Laderen er kun beregnet på
innendørs bruk.
Egenskaper
1. Strømbryter
1. Hastighets- og på/av-bryter
(CV1205)
2. Utløserknapp
3. Støvoppsamler
4. Laderholder
5. Rensehjul for filter (CV9605/
CV1205)
6. Ladeindikator - lading pågår
Fig. A
7. Radiatormunnstykke
8. Børstemunnstykke
53

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading