Download  Print this page

Installation; Rengöring Och Underhåll - Black & Decker CV1205 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Fig. A
7. Elementmunstycke
8. Borstmunstycke

Installation

Montera laddarhållaren på väggen
(fig. B)
Laddarhållaren kan placeras på en
arbetsbänk eller monteras på en vägg
som en praktisk laddnings- och
förvaringsplats för apparaten.
Montering
Montering av tillbehör (fig. A & C)
Dessa modeller är försedda med följande
tillbehör:
ett fogmunstycke (7) för
u
svåråtkomliga ställen
ett borstmunstycke (8) för möbler och
u
trappsteg
Montera tillbehör så här:
Ta loss tillbehören från apparaten.
u
Sätt in önskat tillbehör framtill på
u
apparaten.
Användning
Före den första användningen måste
u
batteriet laddas i minst 24 timmar.
Placera alltid apparaten i
u
laddarhållaren när den inte används.
Laddning av batteriet (fig. B)
Kontrollera att apparaten är avstängd.
u
Batteriet laddas inte om strömbrytaren
står i det påslagna läget.
Placera apparaten i vägghållaren
u
enligt bild.
Anslut laddaren till vägguttaget. Sätt
u
på huvudströmmen.
Laddningsindikatorn (6) lyser.
Låt apparaten laddas i minst 24 timmar.
u
Laddaren kan bli varm under laddningen.
Det är normalt och tyder inte på något
problem. Apparaten kan vara ansluten till
laddaren under obegränsad tid.
Laddningsindikatorn lyser så länge
apparaten är kopplad till laddaren och
laddaren till elnätet.
Varning! Ladda inte batteriet vid
temperaturer under 10 °C eller över 40 °C.
SVENSKA
Start och stopp (fig. D)
Skjut strömbrytaren (1) framåt för att
u
starta apparaten.
Skjut den bakåt för att stänga av
u
apparaten.
CV1205/CV9605 - Bibehålla
sugkraften (fig. E)
För att bibehålla en optimal sugkraft måste
filtret rensas regelbundet under bruk.
Vrid ratten (5) några varv för att slå ut
u
damm som täpper filtret (9).
Rengöring och underhåll
Varning! Rengör filtren regelbundet.
Rengöring av dammbehållaren
och filtren (fig. F - J)
Filtren är återanvändbara och ska
rengöras regelbundet.
Tryck på spärrknappen (2) och
u
avlägsna dammbehållaren (3) (fig. F).
Töm dammbehållaren (fig. G)
u
Ta ut filtren (9 & 10) genom att vrida
u
dem medurs (fig. H).
Borsta bort allt löst damm från filtren.
u
Tvätta filtren i varmt tvålvatten (fig. I).
u
Om det skulle behövas, går också
dammbehållaren att tvätta. Doppa
inte ner apparaten i vatten (fig. J).
Se till att dammbehållaren och filtren
u
har torkat helt.
Sätt tillbaka filtren (9 & 10) i
u
apparaten och vrid dem moturs tills
de knäpper fast.
Sätt tillbaka dammbehållaren på
u
apparaten. Se till att dammbehållaren
knäpper fast.
Varning! Använd aldrig apparaten utan
filter. Optimal sugkapacitet uppnås
endast med rena filter och tom
dammbehållare.
CV1205/CV7205/CV9605 -
Rengöring av utloppsfiltret (fig. K)
Öppna locket (11).
u
Ta ut filtret (12) ur öppningen.
u
Tvätta filtret i varmt vatten och tvål.
u
Se till att det torkar väl.
u
Sätt tillbaka filtret (12).
u
Stäng locket.
u
49

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading