Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

SCD498

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips Avent SCD498

 • Page 1 SCD498...
 • Page 5: Table Of Contents

  EngliSh 6 Български 15 Čeština 5 eesti Hrvatski Magyar 5 ҚазаҚша 61 Lietuviškai 71 Latviešu 80 PoLski 89 roMână 99 русский 109 sLovensky 119 sLovenšČina 18 srPski 17 українська 16...
 • Page 6: English

  EngliSh introduction Philips Avent is dedicated to producing caring, reliable products that give parents the reassurance they need. This Philips Avent baby monitor provides round-the-clock support by ensuring you can always hear your baby clearly without any distracting noise. The DECT technology guarantees zero interference from other wireless appliances and a clear signal between the baby unit and the parent unit.
 • Page 7: Baby Unit

  Since continuous transmission is prohibited, you only hear your baby when it makes sounds. electromagnetic fields (eMF) This Philips Avent appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
 • Page 8: Parent Unit

  EngliSh Parent unit Battery operation The parent unit runs on two rechargeable 1.2V AAA NiMh batteries that are supplied with the appliance. Make sure your hands and the unit are dry when you insert the batteries. Slide the battery compartment lid downwards to remove it (Fig. 6). Insert the two rechargeable batteries (Fig.
 • Page 9: Operating Range

  EngliSh The LINK light flashes red briefly and then starts to flash green while the parent unit tries to establish connection with the baby unit. The LINK light on the parent unit flashes green until connection has been established. This takes up to 0 seconds. The LINK light on the parent unit then lights up green continuously (Fig.
 • Page 10: Talk Function

  EngliSh Note: If you press the SENSITIVITY button and/or the volume + and – buttons too long, the microphone sensitivity is not adjusted. one light on = minimum sensitivity level all lights on = maximum sensitivity level Note: When the microphone sensitivity of the baby unit is set to a high level, it picks up more sounds and therefore transmits more often.
 • Page 11: Default Settings

  EngliSh Disconnecting the belt clip Turn the belt clip to the right (1) and take it out of the opening () (Fig. 5). Connecting the neck strap Insert the small pin at the end of the neck strap into the opening on the back of the parent unit (1).
 • Page 12 EngliSh guarantee and service If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local...
 • Page 13 EngliSh Question Answer Why does the parent unit The baby unit also picks up other sounds than those of your react too quickly to other baby. Move the baby unit closer to the baby (but observe the sounds? minimum distance of 1 metre/3 feet). The microphone sensitivity level of the baby unit may be set too high.
 • Page 14 EngliSh Question Answer The operating time of the When the parent unit batteries have been charged for the first time, parent unit is supposed to the operating time is less than 24 hours. The batteries only be at least 24 hours. Why reach their full capacity after you have charged and discharged is the operating time of my them at least four times.
 • Page 15: Български

  Български увод Усилията на Philips/Avent са съсредоточени върху производството на грижовни и надеждни изделия, които създават увереност у родителите. Този бебефон Philips/Avent предлага денонощна подкрепа, като гарантира, че можете винаги да чуете своето бебе ясно и без смущаващи шумове. Технологията DECT гарантира нулеви смущения от други безжични...
 • Page 16 то издава звуци. Електромагнитни излъчвания (eMF) Този уред Philips/Avent е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.
 • Page 17 Български Поставете четири батерии 1,5 V AA R6 (фиг. 4). Поставете двете батерии една върху друга и се убедете, че полюсите “+” и “-” на батериите са правилно ориентирани. Поставете на място капачето на отделението за батериите и го завъртете надясно (CLOSE ª) с...
 • Page 18 Български работа със захранване от мрежата Проверете дали сте поставили добре акумулаторните батерии в родителското устройство. Включете адаптера на зарядното устройство в контакта и поставете родителското устройство в зарядното устройство (фиг. 9). Светва индикаторът POWER на зарядното устройство. използване на уреда Оставете...
 • Page 19 Български При влажни и мокри материали загубата на радиус на действие е до 100%. Характеристики регулиране на звука на високоговорителя Натиснете кратко бутоните + и – за силата на звука на устройството за бебето, докато бъде достигната желаната сила за високоговорителя на устройството за бебето (фиг.
 • Page 20 Български Когато устройството за бебето не открива никакъв звук, всички индикатори за нивото на звука на родителското устройство са изключени (фиг. 21). Когато устройството за бебето улови звук, един или повече индикатори за нивото на звука на родителското устройство се включват. Колкото по-силен е звукът, толкова повече...
 • Page 21 и да го предадете в официален пункт за отпадъци. гаранция и сервиз Ако се нуждаете от информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във...
 • Page 22 карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Philips [Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV].
 • Page 23 Български Въпрос Отговор Защо не чувам звук/ Силата на звука на родителското устройство може да е зададена Защо не чувам плача на твърде ниско ниво или изключена. Увеличете силата на звука на на бебето? родителското устройство. Чувствителността на микрофона на устройството за бебето може да...
 • Page 24 Български Въпрос Отговор Защо връзката от Устройството за бебето и родителското устройство са вероятно време на време се близо до пределите на радиуса на действие. Опитайте друго губи? Защо има разположение или намалете разстоянието между устройствата. прекъсвания на звука? Отбележете, че отнема около 30 секунди за всяко установяване на връзка...
 • Page 25: Čeština 5

  Čeština Úvod Společnost Philips Avent usiluje o výrobu spolehlivých produktů, které dávají rodičům požadovanou jistotu. Tato elektronická chůva společnosti Philips Avent poskytuje nepřetržitou podporu, protože zajišťuje, že své dítě vždy uslyšíte zřetelně bez jakéhokoliv rušivého zvuku. Technologie DECT zaručuje nulové rušení jinými bezdrátovými zařízeními a silný signál mezi dětskou a rodičovskou jednotkou.
 • Page 26 Protože je nepřetržitý přenos zakázán, uslyšíte dítě pouze v případě, že vydá nějaký zvuk. elektromagnetická pole (eMP) Tento přístroj společnosti Philips Avent odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití...
 • Page 27 Čeština rodičovská jednotka napájení bateriemi Rodičovská jednotka je napájena dvěma akumulátory 1,2 V AAA NiMh, které jsou součástí dodávky. Při vkládání baterií musíte mít suché ruce a také jednotka musí být suchá. Kryt přihrádky na baterie zasuňte směrem dolů a vyjměte jej (Obr. 6). Vložte dvě...
 • Page 28 Čeština Kontrolka LINK se krátce červeně rozsvítí a pak začne zeleně blikat, když se rodičovská jednotka pokouší vytvořit spojení s dětskou jednotkou. Kontrolka LINK na rodičovské jednotce bliká zeleně, dokud není spojení vytvořeno. To trvá až 30 sekund. Kontrolka LINK na rodičovské jednotce potom začne svítit nepřetržitě zeleně...
 • Page 29 Čeština Krátce stiskněte tlačítka hlasitosti + a – na rodičovské jednotce, dokud není dosaženo požadované úrovně citlivosti mikrofonu dětské jednotky. Poznámka: Pokud přidržíte tlačítko SENSITIVITY nebo tlačítko hlasitosti + a – stisknuté příliš dlouho, citlivost mikrofonu se nenastaví. svítí jedna kontrolka = minimální úroveň citlivosti svítí...
 • Page 30 Čeština Připojení spony na opasek Vložte malý čep na zadní stranu spony na opasek do otvoru na zadní straně jednotky pro rodiče (1). Otočte sponu na opasek doleva (2), až zapadne na místo (uslyšíte klapnutí) (Obr. 24). odpojení spony z opasku Otočte sponu na opasek doprava (1) a vyjměte ji z otvoru (2) (Obr.
 • Page 31 Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste potřebovali nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo kontaktujte Středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků...
 • Page 32 Čeština Otázka Odpověď Úroveň citlivosti mikrofonu na dětské jednotce může být nastavena příliš nízko. Na rodičovské jednotce zvyšte pomocí tlačítka SENSITIVITY úroveň citlivosti mikrofonu. Jednotka pro rodiče a dětská jednotka mohou být mimo vzájemný dosah. Snižte vzdálenost mezi oběma jednotkami. Proč...
 • Page 33 Čeština Otázka Odpověď Je moje elektronická Technologie DECT této elektronické chůvy zaručuje, že nebude chůva bezpečná před docházet k žádnému rušení ani odposlechu. odposlechem a rušením? Některá tlačítka nejsou Všechna tlačítka (kromě tlačítek zap/vyp a tlačítka TALK) byste měli při stisknutí funkční. Co stisknout krátce.
 • Page 34 Firma Philips Avent on pühendunud vanematele vajaliku kindlustunde tagamiseks hoolivate ja töökindlate toodete valmistamisele. Selle firma Philips Avent beebijälgijaga võite ööpäevaringselt oma beebit selgelt kuulda, ilma mingisuguse häiriva mürata. DECT-tehnoloogia hoiab ära interferentsi teiste juhtmevabade raadioseadmete vahel ja kindlustab selge signaali keskseadme ja beebiseadme vahel.
 • Page 35 Kuna pidev ülekanne pole lubatud, siis kuulete beebit kuulata ainult siis, kui ta häält teeb. elektromagnetilised väljad (eMF) See firma Philips Avent seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja vastavalt käesolevale kasutusjuhendile, on seadet kaasaegsete teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.
 • Page 36 eesti Veenduge selles, et te käed oleksid akupatarei sisestamise ajal kuivad. Eemaldamiseks lükake patareipesa kaant allapoole (Jn 6). Sisestage kaks taaslaetavat akupatareid (Jn 7). Veenduge selles, et patareide + ja - poolused oleksid õiges suunas. Lükake vanemaseadme taga asuva patareipesa kaas tahapoole, kuni see klõpsatusega kohale lukustub (Jn 8).
 • Page 37 eesti Kui 30 sekundi jooksul sidet ei looda, hakkab vanemaseadme LINK-märgutuli vilkuma ning seade piiksub aeg-ajalt. Paigutage beebiseade beebist vähemalt ühe meetri/kolme jala kaugusele (Jn 14). Asetage vanemaseade beebiseadme tööpiirkonda. Veenduge, et see oleks vähemalt ühe meeti/ kolme jala kaugusel beebiseadmest (Jn 15). Tegevusraadiuse kohta täiendava info saamiseks lugege allpoolt pt „Tegevusraadius”.
 • Page 38 eesti kõik tuled põlevad = tundlikkuse tase on maksimaalne Märkus: Kui beebiseadme mikrofoni tundlikkuse tase on liiga kõrge, võtab see vastu rohkem helisid ja seega on tihedamini ülekanderežiimis. Selle tagajärjel tarbib seade rohkem voolu. kõnerežiim Oma beebiga rääkimiseks (nt beebi rahustamiseks) võite kasutada vanemaseadme TALK-nuppu. Vajutage ja hoidke TALK-nuppu all ning rääkige selgelt mikrofoni (Jn 19).
 • Page 39 Kui vajate infot või on teil mõni probleem, külastage Philipsi veebisaiti aadressil www.philips.com või võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge kohaliku Philipsi toodete edasimüüja poole...
 • Page 40 eesti korduma kippuvad küsimused Selles peatükis loetletakse korduma kippuvaid küsimusi seadme kohta. Kui te ei leia oma küsimusele vastust, palun võtke ühendust oma riigis asuva klienditeeninduskeskusega. Küsimus Vastus Miks ei hakka Võib-olla on vanemaseadme akupatareid tühjaks saanud ja seade pole beebiseadme ON- laadijasse pandud.
 • Page 41 eesti Küsimus Vastus Miks vanemaseade Beebiseadme mikrofoni tundlikkuse tase on liiga madalale seatud. reageerib beebi nutule Tõstke vanemaseadme menüüst mikrofoni tundlikkuse taset liiga aeglaselt? SENSITIVITY-nupust. Miks beebiseadme Mikrofoni tundlikkuse tase on liiga kõrgele seatud, mis põhjustab seda, patareid tühjenevad et beebiseade on tihedamini saaterežiimis. Vähendage vanemaseadme kiiresti? menüüst mikrofoni tundlikkuse taset SENSITIVITY-nupust.
 • Page 42 eesti Küsimus Vastus Mikrofoni tundlikkuse tase on liiga kõrgele seatud, mis põhjustab seda, et vanemaseade tarbib palju voolu. Vähendage vanemaseadme menüüst mikrofoni tundlikkuse taset SENSITIVITY-nupust. Miks akupatarei Kui te laete vanemaseadet esmakordselt või pärast pikemat kontrolltuli mittekasutamise perioodi, võib kuluda mitu minutit enne kui vanemaseadme laadimise akupatarei kontrolltuli süttib.
 • Page 43: Hrvatski

  Tvrtka Philips Avent predana je proizvodnji pouzdanih proizvoda za brigu o djeci kako bi roditeljima pružila potrebnu sigurnost. Uz ovaj monitor za bebe tvrtke Philips Avent možete čuti svoju bebu u bilo koje doba dana bez ikakve buke. Uz DECT tehnologiju zajamčena vam je veza bez smetnji koje stvaraju drugi bežični aparati i jasan signal između roditeljske i jedinice za bebu.
 • Page 44 Budući da je neprestano odašiljanje zabranjeno, bebu ćete čuti samo kad ispušta zvukove. elektromagnetska polja (eMF) Ovaj proizvod tvrtke Philips Avent sukladan je svim standardima koji se odnose na elektromagnetska polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s uputama iz ovog priručnika, prema dosada dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za uporabu.
 • Page 45 Hrvatski roditeljska jedinica rad na baterije Roditeljska jedinica radi na dvije AAA NiMh baterije od 1,2 V s mogućnošću punjenja koje se isporučuju s aparatom. Pazite da vaše ruke i jedinica budu suhi prilikom umetanja baterija. Gurnite poklopac odjeljka za baterije prema dolje kako biste ga uklonili (Sl. 6). Umetnite dvije baterije s mogućnošću punjenja (Sl.
 • Page 46 Hrvatski Lampica LINK (Veza) će kratko treperiti crveno, a zatim će početi treperiti zeleno dok roditeljska jedinica pokušava uspostaviti vezu s jedinicom za bebu. Lampica LINK (Veza) na roditeljskoj jedinici treperi zeleno dok se veza ne uspostavi. To traje do 30 sekundi. Lampica LINK (Veza) na roditeljskoj jedinici zatim počinje stalno svijetliti zeleno (Sl.
 • Page 47 Hrvatski Kratko pritišćite gumbe + i - za jačinu zvuka na roditeljskoj jedinici dok ne dosegnete željenu razinu osjetljivosti mikrofona jedinice za bebu. Napomena: Ako predugo pritišćete gumb SENSITIVITY (Osjetljivost) i/ili gumbe + i – za jačinu zvuka, osjetljivost mikrofona se neće podesiti. jedna lampica upaljena = najmanja razina osjetljivosti sve lampice upaljene = najveća razina osjetljivosti Napomena: Kad je osjetljivost mikrofona jedinice za bebu postavljena na visoku razinu, jedinica hvata...
 • Page 48 Hrvatski kopča za remen i traka za nošenje oko vrata Ako su baterije u roditeljskoj jedinici dovoljno napunjene, jedinicu možete nositi u kući i izvan nje tako da je pomoću kopče pričvrstite na remen ili ako je stavite oko vrata pomoću trake za nošenje oko vrata.
 • Page 49 Care BV. Često postavljana pitanja U ovom poglavlju se nalaze odgovori na često postavljana pitanja o aparatu. Ako odgovor na svoje pitanje ne možete pronaći u ovom poglavlju, obratite se Philips centru za korisničku podršku u svojoj državi. Pitanje Odgovor Zašto se lampice ON...
 • Page 50 Hrvatski Pitanje Odgovor Jačina zvuka na roditeljskoj jedinici je možda previsoka. Smanjite jačinu zvuka na roditeljskoj jedinici. Zašto ne čujem zvukove / Jačina zvuka na roditeljskoj jedinici je možda preniska ili je zvuk Zašto ne čujem dijete kad isključen. Pojačajte jačinu zvuka na roditeljskoj jedinici. plače? Možda je razina osjetljivosti mikrofona jedinice za bebu postavljena na prenisku vrijednost.
 • Page 51 Hrvatski Pitanje Odgovor Što će se dogoditi u slučaju Kad je roditeljska jedinica dovoljno napunjena, ona nastavlja raditi prekida mrežnog napajanja? tijekom prekida mrežnog napajanja, bez obzira je li u punjaču ili izvan njega. Ako se u jedinici za bebu nalaze baterije, u slučaju prekida mrežnog napajanja ona automatski prelazi na napajanje na baterije.
 • Page 52: Magyar

  Magyar Bevezetés A Philips Avent olyan megbízható és gondoskodó termékek gyártása mellett kötelezte el magát, amelyek megnyugtató használatot biztosítanak a szülők számára. Ez a Philips Avent babaőrző lehetővé teszi Önnek, hogy a nap huszonnégy órájában tisztán, mindenféle zavaró zajtól mentesen hallhassa a baba által kiadott, illetve keltett hangokat, és így követhesse gyermeke minden apró...
 • Page 53 A készülék nem folyamatosan közvetít, csak akkor hallja gyermekét, ha a baba hangot ad ki. elektromágneses mezők (eMF) Ez a Philips Avent készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.
 • Page 54 Magyar Megjegyzés: Az akkumulátorok lemerülésekor az akkumulátor-ellenőrzés jelzőfény ( T) vörösen kezd világítani. szülői egység Működés elemmel A szülői egység két 1,2 V-os AAA NiMh akkumulátorral működtethető, melyek a készülék tartozékai. Ügyeljen arra, hogy az elemek behelyezésekor a keze és az egységek egyaránt szárazak legyenek! Csúsztassa lefelé...
 • Page 55 Magyar Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a szülői egység ki-/bekapcsoló 3 gombját. (ábra 1) A hangerőszint-jelző fények rövid ideig kéken világítanak. Az akkumulátor-ellenőrzés jelzőfény ( T) röviden felvillan vörös fénnyel. A KAPCSOLAT jelzőfény rövid ideig vörösen, majd zölden villog, mialatt a szülői egység kapcsolatot próbál létesíteni a bébiegységgel.
 • Page 56 Magyar Nyomja meg röviden a szülői egységen található SENSITIVITY gombot (ábra 18). A szülői egységen található hangszintjelző fények kb. 2 másodpercig világítanak, és jelzik az aktuális érzékenységi szintet. Nyomja le és tartsa lenyomva a szülői egységen található +, illetve – hangerőszabályozó gombot rövid ideig, amíg a bébiegység mikrofonérzékenysége el nem éri a kívánt értéket.
 • Page 57 Magyar Övcsipesz és nyakpánt Ha a szülői egység akkumulátorai elegendő töltéssel rendelkeznek, könnyen magával viheti a készüléket a házon belül, illetve azon kívül is, ha az övcsipesszel övére vagy ruhája övrészére erősíti, vagy a nyakszíj segítségével a nyakába akasztja. Így akkor is figyelemmel kísérheti a baba tevékenységét, amikor nem egy helyiségben tartózkodik folyamatosan.
 • Page 58 Jótállás és szerviz Ha információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára www.philips.com, vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez vagy a Philips háztartási kisgépek és...
 • Page 59 Magyar Kérdés Válasz Ha a szülői egység sípol, a KAPCSOLAT jelzőfény vörösen villog, és az akkumulátor-ellenőrzés jelzőfény vörösen világít, akkor alacsony az akkumulátorfeszültség. Töltse fel az akkumulátort. Miért ad ki a szülői egység Lehet, hogy az egységek túl közel vannak egymáshoz. éles hangot? Gondoskodjon róla, hogy a szülői egység és a bébiegység egymástól legalább 1 méter távolságra helyezkedjen el.
 • Page 60 Magyar Kérdés Válasz A babaőrző A hatótávolság megadott értéke csak a szabadban, akadálymentes hatótávolságának megadott terepen történő használatra vonatkozik. Zárt térben, például értéke 300 méter. Miért lakóházban, a hatótávolság értékét az egységek között elhelyezkedő csak akkor működik a válaszfalak típusa és száma is befolyásolja. Ház belsejében a babaőrző, ha az egységek hatótávolság legfeljebb 50 méter.
 • Page 61: Қазақша

  ҚазаҚша кіріспе Philips/Avent ата-аналарға өте қажетті қамқорлы әрі сенімді өнімдерді шығаруға бас салған. Осы нәресте бақылаушысы сізге тәулік бойы қызмет етіп, нәрестеңізді ешбір алаңдататын басқа дыбыстардың кедергісіз таза есту мүмкіндігін береді. DECT технологиясы басқа сымсыз құралдардан келетін кедергі мүмкіндігін нөлге түсіріп, ата-аналар бөлігі мен нәресте бөлігі...
 • Page 62 қосыңыз (Cурет 2). Батареямен жұмыс жасау Нәресте бөлігі төрт 1.5-вольтті R6 AA батареларымен жұмыс жасайды (қосымша қаматамасыз етілмеген). Біз сізге міндетті түрде тек Philips LR6 PowerLife батареларымен қолданыңыз деп кеңес береміз. Батареяларды салып жатқанда, қолдарыңыз бен құрал құрғақ болуы тиіс.
 • Page 63 ҚазаҚша Батарея орнын алақаныңызбен солға қарай бұраңыз (Á АШУ). (Cурет 3) Қақпақты алып тастаңыз. Төрт 1.5V R6 AA батареяларын салыңыз (Cурет 4). Екі батареяны бір бірінің үстіне орнатыңыз, және де батареялардың + мен – полюстары дұрыс бағытта тұрғандығын тексеріңіз. Батарея орнының қақпағын орнына қойып, алақаныңызбен оңға бұрап, жабыңыз (ЖАБУ...
 • Page 64 ҚазаҚша Тоқ сымынан жұмыс жасау Ата-аналар бөлігіне қайта зарядталатын батареяларды салғаныңызды тексеріп алыңыз. Зарядтау құрылғысының адапторын қабырғадағы розеткаға қосып, ата аналар бөлігін зарядтау құрылғысына қойыңыз. (Cурет 9) Зарядтаушыдағы ҚУАТ жарығы жанады. Құралды қолдану Байланысты тексеру үшін, ата аналар бөлігі мен нәресте бөлігін бір бөлмеге қойыңыз (Cурет...
 • Page 65 ҚазаҚша Сулы немесе дымқыл материалдар қатерінен, байланыс аймағы толығымен 100% жоғалуы мүмкін. Мүмкіндіктер Дауыс зорайтқыш дауысын тәртіпке келтіру Нәресте бөлігіндегі + және – дауыс түймесін өзіңізге керек дауыс зорайтқыш деңгейін таңдау үшін, жиі басыңыз (Cурет 16). Ата аналар бөлігіндегі + және – дауыс түймесін өзіңізге керек дауыс зорайтқыш деңгейін...
 • Page 66 ҚазаҚша Нәресте бөлігі дыбыс ұстамаса, ата аналар бөлігіндегі дауыс деңгей жарықтары сөніп тұрады (Cурет 21). Нәресте бөлігі дыбыс ұстаса, ата-аналар бөлігіндегі бір немесе одан да көп дауыс деңгей жарықтары жанады. Дыбыс қаттырық шыққан сайын көбірек жарық жанады. Түнгі жарық Түнгі жарықты жағу үшін, нәресте бөлігіндегі түнгі жарық түймесін Q сәл ғана басыңыз. (Cурет...
 • Page 67 жинайтын орынға өткізіңіз. Құралды тастар немесе арнайы жинап алатын орынға берер алдында батареяны алып тастаңыз. кепілдік пен қызмет Егер сізге ақпарат керек болса, немесе сізде ойландырған мәселе болса, Philips’тің интернет бетіндегі www.philips.com веб-сайтын көріңіз, немесе өзіңіздің еліңіздегі Philips Тұтынушылар Орталығына телефон шалсаңыз болады (оның нөмірін сіз дүние жүзі бойынша берілетін...
 • Page 68 ҚазаҚша болған жағдайда өзіңіздің жергілікті Philips дилеріне арызданыңыз немесе Philips’тің Үйге арналған құралдар қызмет департаменті және Жеке Қамқор BV бөліміне арызданыңыз. Жиі қойылатын сұрақтар Бұл тармақта құрал туралы жиі қойылатын сұрақтар тізімі берілген. Егер сіз өз сұрағыңызға жауапты таппасаңыз, еліңіздегі Тұтынушылар Қызмет Орталығымен байланысыңыз.
 • Page 69 ҚазаҚша Сұрақ Жауап Неліктен мен Ата аналар бөлігіндегі дауыс деңгейі тым төмен етіліп қойылған дыбыстарды болар. Ата аналар бөлігінің дауыс деңгейін жоғарлатыңыз. естімеймін/Неліктен мен нәрестемнің жылағанын естімеймін? Мүмкін нәресте бөлігіндегі микрофон сезімталдығы тым төмен етіп орнатылған шығар. Микрофон сезімталдығын ата-аналар бөлігіндегі...
 • Page 70 ҚазаҚша Сұрақ Жауап Неліктен Нәресте және ата аналар бөлігі қызмет көрсететін байланыс қайта қайта аймақтың сыртқы шекарасына тым жақын тұрған болар. Басқа үзіліп қалады? Неліктен орналасу орнын таңдап көріңіз немесе екі бөліктің арасындағы дыбыс кедергілері қашықтықты азайтыңыз. Есіңізде болсын, екі бөліктің арасында пайда...
 • Page 71: Lietuviškai

  Įžanga „Philips Avent“ sutelkia visas pastangas kurdama rūpestingus ir patikimus gaminius, suteikiančius tėvams reikiamą ramybę. Šis „Philips Avent“ kūdikio stebėjimo siųstuvas užtikrina, kad visada aiškiai girdėsite savo kūdikį be jokio pašalinio triukšmo. DECT technologija garantuoja aiškų signalą tarp kūdikio ir tėvų įrenginio bei tai, kad kiti belaidžiai prietaisai nesukels trukdžių.
 • Page 72 Nuolatinis signalo siuntimas draudžiamas, todėl savo kūdikį galėsite girdėti tik jam skleidžiant garsus. elektromagnetiniai laukai (eMF) Šis „Philips Avent“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus tinkamai eksploatuojant prietaisą, remiantis esama moksline informacija, jis yra saugus naudoti.
 • Page 73 Lietuviškai Pastaba: Kai maitinimo elementai senka, maitinimo elementų lemputė ( T) pradeda šviesti raudonai. tėvų įrenginys naudojimas su maitinimo elementais Tėvų įrenginys maitinamas dviem įkraunamais 1,2 V AAA NiMh tipo maitinimo elementais, pateikiamais kartu su įrenginiu. Prieš dėdami maitinimo elementus, įsitikinkite, kad jūsų rankos ir įrenginys yra sausi. Pastumkite maitinimo elementų...
 • Page 74 Lietuviškai Garso lygio lemputės trumpam pradeda šviesti mėlynai. Maitinimo elementų lemputė ( T) trumpam pradeda šviesti raudonai. Kai tėvų įrenginys bando užmegzti ryšį su kūdikio įrenginiu, LINK (RYŠIO) lemputė trumpai blyksi raudonai, o tada pradeda blyksėti žaliai. Kol užmezgamas ryšys, tėvų įrenginio LINK (RYŠIO) lemputė blyksi žaliai. Tai trunka apie 30 sekundžių.
 • Page 75 Lietuviškai Trumpai spustelėkite ant tėvų įrenginio esančius garsumo didinimo („+“) ir mažinimo („-“) mygtukus, kol nustatysite norimą tėvų įrenginio garsiakalbio garsumą. Pastaba: Per ilgai spaudžiant SENSITIVITY (JAUTRUMO) ir / arba garsumo didinimo („+“) ir mažinimo („-“) mygtukus, mikrofono jautrumas nepakeičiamas. šviečia viena lemputė...
 • Page 76 Lietuviškai Diržo sąsaga ir ant kaklo kabinamas dirželis Jei tėvų įrenginio maitinimo elementai pakankamai įkrauti, galite nešiotis įrenginį kartu su savimi name ir lauke, prijungę įrenginį prie diržo sąsaga arba dirželiu pasikabinę jį ant kaklo. Tai leidžia stebėti kūdikį judant. Diržo sąsagos prijungimas Įkiškite nedidelį...
 • Page 77 Jei jums reikia informacijos ar kyla problemų, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje www.philips.com arba kreipkitės į jūsų šalyje esantį „Philips“ klientų aptarnavimo centrą (telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančiame garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į...
 • Page 78 Lietuviškai Klausimas Atsakymas Kodėl įrenginys skleidžia Įrenginiai gali būti per arti vienas kito. Įsitikinkite, kad tėvų įrenginys ir didelio dažnio garsą? kūdikio įrenginys yra bent per 1 metrą / 3 pėdas vienas nuo kito. Gali būti nustatytas per didelis tėvų įrenginio garsumas. Sumažinkite tėvų...
 • Page 79 Lietuviškai Klausimas Atsakymas Kas įvyksta Jei tėvų įrenginys pakankamai įkrautas, jis toliau veiks dingus nutrūkus elektros tiekimui? maitinimui, tiek įkrovimo įrenginyje, tiek ir už jo ribų. Jei kūdikio įrenginyje yra maitinimo elementai, dingus maitinimui, jis automatiškai persijungs į maitinimą elementais. Ar mano kūdikio Šio kūdikių...
 • Page 80: Latviešu

  Philips Avent ir pievērsies uzticamu kopšanas izstrādājumu ražošanai, kas sniedz vecākiem tik nepieciešamo atbalstu. Šis Philips Avent mazuļu uzraugs paredz diennakts atbalstu, nodrošinot, ka jūs vienmēr varat skaidri dzirdēt savu mazuli bez jebkādām novērsošām skaņām. DECT tehnoloģija nodrošina, ka citas bezvadu ierīces neradīs traucējumus, un skaidru signālu starp vecāku un mazuļa ierīci.
 • Page 81 Kopš pastāvīga pārraide ir aizliegta, jūs dzirdēsit savu mazuli tikai tad, kad tas izdod skaņas. elektromagnētiskie Lauki (eMF) Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.
 • Page 82 Latviešu vecāku ierīce ierīces izmantošana ar baterijām Vecāku ierīce darbojas ar divām atkārtoti uzlādējamām 1,2V AAA NiMh baterijām, kas ir komplektā ir ierīci. Pirms bateriju ievietošanas, pārliecinieties, ka gan jūsu rokas, gan arī ierīces ir sausas. Lai noņemtu bateriju nodalījuma vāku, pavirziet to lejup (Zīm. 6). Ievietojiet divas atkārtoti uzlādējamas baterijas (Zīm.
 • Page 83 Latviešu SAVIENOJUMA lampiņa īsi mirgo sarkanā krāsā un tad sāk mirgot zaļā krāsā, vienlaikus vecāku ierīce mēģina izveidot savienojumu ar mazuļa ierīci. Kamēr tiek izveidots savienojums, SAVIENOJUMA lampiņa uz vecāku ierīces mirgo zaļā krāsā. Tas aizņems līdz pat 30 sekundēm. Tad SAVIENOJUMA lampiņa uz vecāku ierīces deg zaļā krāsā...
 • Page 84 Latviešu Piezīme: Ja nospiežat JUTĪGUMA pogu un/vai skaļuma + un - pogas pārāk ilgi, mikrofona jutīgums netiek izmainīts. viena lampiņa iedegusies = minimālais jutīguma līmenis visas lampiņas iedegušās = maksimālais jutīguma līmenis Piezīme: Kad mazuļa ierīces mikrofona jutīgums ir iestatīts augstā līmenī, tas uztver vairāk skaņu un tāpēc pārraida krietni biežāk.
 • Page 85 Latviešu Jostas saspraudes atvienošana Pagrieziet jostas saspraudi pa labi (1), un izņemiet to no atveres (2) (Zīm. 25). kakla siksnas pievienošana Ievietojiet mazo spraudīti kakla siksnas galā atverē, kas atrodas vecāku ierīces aizmugurē (1). Pagrieziet kakla siksnu pa kreisi (2), līdz tā ievietojas atbilstošā pozīcijā (atskan klikšķis) (Zīm.
 • Page 86 Ja nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Pakalpojumu centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Philips Pakalpojumu centra, griezieties pie Philips preču tirgotājiem vai Philips Sadzīves un personīgās higiēnas ierīču nodaļas pakalpojumu dienesta.
 • Page 87 Latviešu Jautājums Atbilde Iespējams, vecāku ierīce un mazuļa ierīce ir ārpus savstarpēja uztveršanas diapazona. Samaziniet atstatumu starp abām ierīcēm. Kāpēc vecāku ierīce reaģē Mazuļa ierīce arī uztver citas, ne tikai mazuļa izdotās skaņas. Pievirziet pārāk ātri uz citām mazuļa ierīci tuvāk mazulim (bet ievērojiet minimālo 1 metra/3 pēdu skaņām? atstatumu).
 • Page 88 Latviešu Jautājums Atbilde Izskatās, ka dažas pogas Jums īsi jāspiež visas pogas (izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un nedarbojas, man tās RUNĀŠANAS pogu). Ja spiežat tās pārāk ilgi, tās nedarbosies. nospiežot. Ko es daru nepareizi? Vecāku ierīces darbības Kad vecāku ierīces baterijas ir uzlādētas pirmo reizi, darbības laiks būs laiks ir paredzēts vismaz mazāks par 24 stundām.
 • Page 89: Polski

  PoLski Wprowadzenie Podstawowym celem firmy Philips Avent jest produkcja niezawodnych urządzeń, które ułatwiają życie rodzicom i gwarantują im pewność bezpieczeństwa. Ta elektroniczna niania firmy Philips Avent zapewnia rodzicom całodobową pomoc, dając im gwarancję, że zawsze wyraźnie usłyszą swoje dziecko, bez przeszkadzających hałasów. Technologia DECT gwarantuje brak zakłóceń ze strony innych urządzeń...
 • Page 90 Philips Polska Sp. z o.o. W przypadku uszkodzenia ładowarki lub zasilacza ładowarki wymień zepsuty element na nowy tego samego typu w sieci punktów serwisowych współpracujących z Philips Polska Sp. z o.o. Zawsze wkładaj do elektronicznej niani baterie właściwego typu, aby uniknąć ryzyka wybuchu.
 • Page 91 PoLski Zdejmij pokrywkę. Włóż cztery baterie R6 AA 1,5 V (rys. 4). Umieść dwie baterie jedna na drugiej i upewnij się, że ich bieguny + i - znajdują się w odpowiednim położeniu. Załóż pokrywkę komory baterii z powrotem na urządzenie i przekręć ją dłonią w prawo (CLOSE ª), aby ją...
 • Page 92 PoLski Na ładowarce zaświeci się wskaźnik POWER. Zasady używania Aby przetestować połączenie pomiędzy odbiornikiem i nadajnikiem, umieść urządzenia w tym samym pomieszczeniu (rys. 10). Pamiętaj, że nadajnik powinien znajdować się w odległości co najmniej 1 metra od odbiornika. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy wyłącznik 3 na nadajniku. (rys. 11) Na krótko zaświeci się...
 • Page 93 PoLski Krótko naciskaj przyciski regulacji głośności + i – na odbiorniku, dopóki nie uzyskasz żądanego poziomu głośności głośnika odbiornika (rys. 17). Uwaga: Jeśli będziesz naciskać przyciski + i – zbyt długo, głośność nie zostanie wyregulowana. Uwaga: W przypadku korzystania z funkcji rozmowy należy wyregulować tylko głośność nadajnika (patrz poniżej).
 • Page 94 PoLski Wskazówka: Jeśli korzystasz z nadajnika zasilanego bateryjnie, wyłącz lampkę nocną. To pozwoli zaoszczędzić energię. Przywoływanie odbiornika Jeśli nie wiesz, gdzie znajduje się odbiornik, a jest on wyciszony, możesz zlokalizować go za pomocą przycisku PAGE na nadajniku. Krótko naciśnij przycisk PAGE na nadajniku (rys. 23). Ustawienie głośności odbiornika zostanie automatycznie zresetowane i ustawione na średni poziom, a odbiornik zacznie emitować...
 • Page 95 Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips lub do Działu Obsługi Klienta firmy Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 96 PoLski Pytanie Odpowiedź Być może baterie nadajnika są rozładowane, a nadajnik nie jest podłączony do sieci elektrycznej. Wymień baterie lub włóż małą wtyczkę do gniazda w nadajniku i podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. Następnie naciśnij wyłącznik, aby nawiązać połączenie z odbiornikiem.
 • Page 97 PoLski Pytanie Odpowiedź Być może ustawiono zbyt wysoki poziom głośności nadajnika, co powoduje, że zużywa on więcej energii. Zmniejsz poziom głośności nadajnika. Być może została włączona lampka nocna. Jeśli chcesz używać lampki nocnej, zalecamy podłączenie nadajnika do sieci elektrycznej. Dlaczego ładowanie Być...
 • Page 98 PoLski Pytanie Odpowiedź Dlaczego wskaźnik Przy pierwszym ładowaniu lub po długim okresie nieużywania naładowania odbiornika wskaźnik naładowania akumulatorów może zapalić się akumulatorów na dopiero po kilku minutach. odbiorniku nie zapala się, gdy zaczynam ładować odbiornik?
 • Page 99: Română

  Philips Avent se dedică fabricării de produse de îngrijire fiabile, care le oferă părinţilor siguranţa de care au nevoie. Acest monitor pentru copii Philips Avent vă asigură o asistenţă permanentă, astfel încât să vă puteţi auzi copilul întotdeauna, cu claritate şi fără zgomote deranjante. Tehnologia DECT garantează...
 • Page 100 Câmpuri electromagnetice (EMF) Acest aparat Philips Avent respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător şi în conformitate cu instrucţiunile din acest manual de utilizare, aparatul este sigur conform dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent.
 • Page 101 roMână Notă: Când bateriile sunt pe cale de a se termina, indicatorul luminos pentru verificarea bateriei ( T) va lumina roşu. unitatea pentru părinte Operarea cu baterii Unitatea pentru părinte funcţionează cu două baterii NiMh AAA reîncărcabile, de 1,2 V, furnizate împreună...
 • Page 102 roMână Lumina de veghe se aprinde pentru scurt timp. Indicatorul luminos ON (Pornit) se aprinde. Menţineţi apăsat butonul Pornit/Oprit 3 al unităţii pentru părinte timp de cel puţin 2 secunde. (fig. 12) Indicatorul pentru nivelul sunetului luminează albastru pentru scurt timp. Indicatorul luminos pentru verificare a bateriei ( T) luminează...
 • Page 103 roMână Notă: Dacă volumul este setat la un nivel prea ridicat, unităţile consumă mai multă energie electrică. reglarea sensibilităţii microfonului Puteţi seta sensibilitatea microfonului unităţii pentru copil la nivelul dorit. Puteţi modifica setarea pentru sensibilitatea microfonului numai dacă s-a stabilit conexiunea dintre unitatea pentru copil şi unitatea pentru părinte, adică...
 • Page 104 roMână Localizarea sonoră a unităţii pentru părinte Dacă aţi rătăcit unitatea pentru părinte şi volumul acesteia este oprit, puteţi utiliza butonul de semnalizare de pe unitatea pentru copil pentru a localiza unitatea pentru părinte. Apăsaţi scurt butonul PAGE (Semnalizare) de pe unitatea pentru copil (fig. 23). Unitatea pentru părinte se resetează...
 • Page 105 întotdeauna bateriile înainte de a casa aparatul şi de a-l preda la un punct de colectare. garanţie şi service Pentru informaţii suplimentare sau în cazul apariţiei altor probleme, vă rugăm să vizitaţi site-ul Philips www.philips.com sau să contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara dvs. (veţi găsi numărul de telefon în broşura de garanţie internaţională).
 • Page 106 roMână Întrebare Răspuns Este posibil ca unitatea pentru copil şi unitatea pentru părinte să nu se regăsească în raza lor de acţiune. Deplasaţi unitatea pentru părinte mai aproape de unitatea pentru copil, dar nu la mai puţin de 1 metru/3 feet. Dacă, în continuare, indicatorul luminos LINK (Legătură) de pe unitatea pentru părinte nu începe să...
 • Page 107 roMână Întrebare Răspuns De ce se descarcă prea Este posibil ca nivelul de sensibilitate a microfonului unităţii pentru copil repede bateriile unităţii să fie setat la un nivel prea ridicat, ceea ce determină unitatea pentru pentru copil? copil să transmisă mai des. Reduceţi nivelul de sensibilitate a microfonului cu ajutorul butonului SENSITIVITY (Sensibilitate) de pe unitatea pentru părinte.
 • Page 108 roMână Întrebare Răspuns Se presupune că durata După prima încărcare a bateriilor unităţii pentru părinte, aceasta va de funcţionare a unităţii funcţiona mai puţin de 24 ore. Bateriile ating capacitatea maximă numai pentru părinte este de după ce le-aţi încărcat şi descărcat de cel puţin patru ori. cel puţin 24 ore.
 • Page 109: Русский

  русский Введение Philips Avent создает изделия для ухода за детьми, надежность и качество которых внушают доверие родителям. Эта радионяня Philips Avent позволяет без помех слышать вашего малыша в любое время. Технология DECT гарантирует отсутствие помех от других беспроводных устройств и четкий сигнал между родительским и детским блоками.
 • Page 110 Так как непрерывная передача сигнала запрещена, ребёнка слышно только когда он кричит. Электромагнитные поля (ЭМП) Данное устройство Philips Avent соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными...
 • Page 111 русский Установите крышку отсека батареек на место и поверните фиксатор ладонью направо, чтобы закрепить крышку (ЗАКРЫТЬ ª). (Рис. 5) Примечание. Когда батареи разряжены, индикатор батарей (T) загорается красным. родительский блок Питание о батареек Родительский блок работает от четырех 1,2-вольтных батарей типа AAA NiMh, входящих в комплект...
 • Page 112 русский использование прибора Установите родительский и детский блоки в одной комнате, чтобы проверить подключение (Рис. 10). Детский блок необходимо установить на расстоянии не менее 1 метра/3 футов от родительского блока. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения 3 детского блока в течение 2 секунд.
 • Page 113 русский Примечание. Если слишком долго удерживать кнопки “+” и “–”, настройка громкости не произойдет. Примечание. Настраивать громкость детского блока нужно, только при использовании функции разговора (см. ниже). Примечание. Чем выше громкость, тем больше энергии потребляет блок. настройка чувствительности микрофона Можно настроить нужный уровень чувствительности микрофона детского блока. Менять чувствительность...
 • Page 114 русский Обнаружение родительского блока Если родительский блок потерялся, а звук на нем отключен, его можно найти, нажав кнопку PAGE детского блока. Коротко нажмите кнопку PAGE детского блока (Рис. 23) На родительском блоке автоматически устанавливается средний уровень громкости и раздается звуковой сигнал поиска. Чтобы...
 • Page 115 гарантия и обслуживание Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию Philips или в отдел...
 • Page 116 русский Вопрос Ответ Возможно, сели батареи детского блока и он не подключен к сети. Замените батареи или вставьте маленький штекер в детский блок и подключите адаптер к розетке электросети. Затем нажмите кнопку включения/выключения для установления соединения с родительским блоком. Возможно, родительский и детский блоки находятся вне рабочего диапазона...
 • Page 117 русский Вопрос Ответ Почему батареи Возможно, установлен слишком высокий уровень чувствительности детского блока микрофона детского блока, и микрофон улавливает больше звуков, быстро разряжаются? поэтому передачи осуществляются чаще. Понизьте чувствительность микрофона на родительском блоке с помощью кнопки SENSITIVITY. Возможно, установлена слишком высокая громкость детского блока, поэтому...
 • Page 118 русский Вопрос Ответ Возможно, установлена слишком высокая чувствительность микрофона детского блока, из-за чего расходуется много энергии. Понизьте чувствительность микрофона на родительском блоке с помощью кнопки SENSITIVITY. Почему после начала При первой зарядке аккумулятора и после долгого перерыва в зарядки использовании перед тем, как загорится индикатор батарей на аккумуляторов...
 • Page 119: Slovensky

  Úvod Spoločnosť Philips Avent je rozhodnutá uvádzať na trh spoľahlivé výrobky, ktoré poskytnú rodičom potrebnú istotu. Toto zariadenie na monitorovanie dieťaťa spoločnosti Philips Avent môžete používať nepretržite, aby ste svoje dieťa počuli bez akéhokoľvek rušivého šumu. Technológia DECT garantuje nulové rušenie inými bezdrôtovými zariadeniami a jasný signál medzi detskou a rodičovskou jednotku.
 • Page 120 (eMF) Toto zariadenie značky Philips Avent vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.
 • Page 121 sLovensky Poznámka: Keď sú batérie takmer vybité, kontrolné svetlo batérií ( T) sa rozsvieti načerveno. rodičovská jednotka Prevádzka na batérie Rodičovskú jednotku napájajú dve nabíjateľné 1,2 voltové NiMh batérie typu AAA, ktoré sa dodávajú spolu so zariadením. Pri vkladaní batérií sa uistite, že máte suché ruky a že sú obe jednotky suché. Kryt priečinka na batérie posuňte nadol, aby ste ho oddelili (Obr.
 • Page 122 sLovensky Rozsvieti sa kontrolné svetlo ON (Zapnuté). Na rodičovskej jednotke stlačte a na 2 sekundy podržte stlačený vypínač 3. (Obr. 1) Nakrátko sa rozsvietia kontrolné svetlá intenzity zvuku. Kontrolné svetlo batérií ( T) sa na krátky čas rozsvieti načerveno. Kontrolné svetlo LINK (Spojenie) krátko zabliká načerveno a potom, pokým sa bude rodičovská...
 • Page 123 sLovensky nastavenie citlivosti mikrofónu Citlivosť mikrofónu detskej jednotky môžete nastaviť na požadovanú úroveň. Citlivosť mikrofónu môžete zmeniť len v prípade, ak je vytvorené spojenie medzi detskou a rodičovskou jednotkou, t.j. keď nepretržite svieti zelené kontrolné svetlo LINK (Spojenie) na rodičovskej jednotke. Krátko stlačte tlačidlo SENSITIVITY (Citlivosť) na rodičovskej jednotke (Obr.
 • Page 124 sLovensky Ak chcete vyhľadávací signalizačný tón vypnúť, znova krátko stlačte tlačidlo PAGE (Vyhľadať), alebo stlačte ľubovoľné tlačidlo na rodičovskej jednotke. Poznámka: Ak podržíte stlačené tlačidlo PAGE (Vyhľadať) príliš dlho, rodičovská jednotka nebude vysielať vyhľadávací signalizačný tón. spona na opasok a šnúrka na krk Ak sú...
 • Page 125 Centrum služieb zákazníkom spoločnosti Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo Centra nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto Centrum nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu Philips alebo kontaktujte Oddelenie služieb spoločnosti Philips - divízia domáce spotrebiče a osobná starostlivosť.
 • Page 126 sLovensky Otázka Odpoveď Prečo rodičovská Ak rodičovská jednotka pípa, zatiaľ čo kontrolné svetlo LINK jednotka pípa? (Spojenie) bliká načerveno, prerušilo sa spojenie s detskou jednotkou. Rodičovskú jednotku premiestnite bližšie k detskej jednotke. Ak rodičovská jednotka pípa, kontrolné svetlo LINK (Spojenie) bliká načerveno a kontrolné...
 • Page 127 sLovensky Otázka Odpoveď Uvedený prevádzkový Uvedený dosah platí len v exteriéri pod holým nebom. V domácnosti dosah zariadenia na je prevádzkový dosah obmedzený počtom/typom stien a/alebo monitorovanie dieťaťa je stropov medzi jednotkami. V domácnosti bude prevádzkový dosah až 300 metrov/900 stôp. do 50 metrov/150 stôp.
 • Page 128 Philips Avent se posveča proizvodnji skrbnih in zanesljivih izdelkov, ki nudijo staršem vsa potrebna zagotovila za kakovostno delovanje. Otroški monitor Philips Avent zagotavlja staršem neprekinjeno podporo pri nadzoru otroka, tako da ga lahko vedno povsem jasno slišijo in to brez kakršnegakoli motečega hrupa.
 • Page 129 Ker je neprekinjeno oddajanje prepovedano, slišite otroka le takrat, ko oddaja zvok. elektromagnetna polja (eMF) Ta aparat Philips Avent ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.
 • Page 130 sLovenšČina starševska enota Delovanje na baterije Starševska enota potrebuje za delovanje dve 1,2 V bateriji za ponovno polnjenje AAA NiMh, ki sta priloženi aparatu. Vaše roke in enota morajo biti med vstavljanjem baterij suhe. Pokrov prostora za baterije potisnite navzdol, da ga odstranite (Sl. 6). Vstavite bateriji za ponovno polnjenje (Sl.
 • Page 131 sLovenšČina Indikator povezave na starševski enoti utripa zeleno, dokler ni vzpostavljena povezava. To lahko traja do 30 sekund. Nato indikator povezave na starševski enoti zasveti zeleno (Sl. 13). Če se povezava po 30 sekundah ne vzpostavi, indikator povezave na starševski enoti utripa rdeče in starševska enota občasno zapiska.
 • Page 132 sLovenšČina sveti ena lučka = najnižja stopnja občutljivosti svetijo vse lučke = najvišja stopnja občutljivosti Opomba: Ko je občutljivost mikrofona otroške enote nastavljena na visoko stopnjo, zazna več zvokov in zato tudi pogosteje oddaja. Posledica je večja poraba električne energije. Funkcija za govorjenje Da bi govorili s svojim otrokom (npr.
 • Page 133 sLovenšČina namestitev ovratnega paščka Sponko na koncu ovratnega paščka vstavite v odprtino na hrbtni strani starševske enote (1). Ovratni pašček obrnite v levo (2), da zaskoči na svoje mesto (“klik”) (Sl. 26). odstranitev ovratnega paščka Ovratni pašček obrnite v desno (1) in vzemite iz odprtine (2) (Sl. 27). Ponastavitvena funkcija Ta funkcija vam omogoča ponastavitev starševske enote in otroške enote na privzeto nastavitev.
 • Page 134 Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca ali Philipsov oddelek za male gospodinjske aparate in aparate za osebno nego.
 • Page 135 sLovenšČina Vprašanje Odgovor Zakaj se starševska enota Otroška enota poleg otroka zaznava tudi druge zvoke. Otroško prehitro odziva na ostale enoto postavite bližje k otroku (vendar upoštevajte minimalno zvoke? razdaljo 1 metra). Stopnja občutljivosti mikrofona na otroški enoti je morda nastavljena previsoko.
 • Page 136 sLovenšČina Vprašanje Odgovor Glasnost na starševski enoti je morda nastavljena previsoko, kar povzroča veliko porabo električne energije. Znižajte glasnost starševske enote. Stopnja občutljivosti mikrofona na otroški enoti je morda nastavljena previsoko, kar povzroča veliko porabo električne energije starševske enote. Znižajte jo z gumbom SENSITIVITY na starševski enoti.
 • Page 137 Cilj kompanije Philips/Avent je proizvodnja pouzdanih aparata koji roditeljima mogu da pruže potrebnu sigurnost. Ovaj Philips/Avent baby monitor pruža celodnevnu podršku i garantuje da ćete uvek čuti svoju bebu bez šumova koji ometaju. DECT tehnologija garantuje da neće biti smetnji sa drugih bežičnih aparata i čist signal između roditeljske jedinice i jedinice za bebu.
 • Page 138 (eMF) Ovaj Philips/Avent aparat usklađen je sa svim standardima u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.
 • Page 139 srPski roditeljska jedinica napajanje sa baterija Roditeljska jedinica radi na dve punjive AAA NiMh baterije od 1,2 V koje se nalaze u kompletu. Pazite da su i vaše ruke i jedinica suvi kada stavljate baterije. Gurnite poklopac odeljka za baterije nadole da biste ga skinuli (Sl. 6). Stavite dve punjive baterije (Sl.
 • Page 140 srPski Lampica LINK (indikator veze) na kratko zasvetli crveno, a zatim počinje da trepće zeleno dok roditeljska jedinica pokušava da uspostavi vezu sa jedinicom za bebu. Lampica LINK (indikator veze) na roditeljskoj jedinici trepće zeleno dok se uspostavlja veza. Za ovo je potrebno do 30 sekundi. Lampica LINK na roditeljskoj jedinici zatim neprekidno svetli zeleno (Sl.
 • Page 141 srPski Lagano pritiskajte dugmad + i – za jačinu zvuka na roditeljskoj jedinici dok ne dođete do željenog nivoa osetljivosti mikrofona za jedinicu za bebu. Napomena: Ako suviše dugo pritiskate dugme SENSITIVITY i/ili dugmad + and – za jačinu zvuka, osetljivost mikrofona neće biti prilagođena.
 • Page 142 srPski kopča za kaiš i traka za nošenje oko vrata Ako su baterije na roditeljskoj jedinici dovoljno napunjene, možete poneti jedinicu sa sobom po kući i van nje ako jedinicu okačite o svoj kaiš ili pojas pomoću kopče za kaiš ili ako je stavite oko vrata pomoću remena oko vrata.
 • Page 143 Ako su vam potrebne informacije ili imate neki problem, posetite Philips web-stranicu na adresi www.philips.com ili se obratite Philips korisničkoj podršci u svojoj zemlji (broj telefona pronaći ćete na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom odeljenju Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 144 srPski Pitanje Odgovor Zašto aparat ispušta visok Jedinice su možda suviše blizu jedna drugoj. Proverite da li su jedinica zvuk? za bebu i roditeljska jedinica najmanje 1 metar / 3 stope udaljene jedna od druge. Jačina zvuka na roditeljskoj jedinici je možda postavljena na suviše visok nivo.
 • Page 145 srPski Pitanje Odgovor Zašto se veza gubi s Jedinica za bebu i roditeljska jedinica su verovatno blizu spoljne vremena na vreme? granice radnog dometa. Probajte na drugoj lokaciji ili smanjite Zašto ima prekida u rastojanje između jedinica. Obratite pažnju da je potrebno oko zvuku? 30 sekundi da se veza ponovo uspostavi.
 • Page 146 Вступ Компанія Philips Avent впродовж багатьох років виробляє якісні товари для догляду за дитиною, які справді необхідні батькам. Завдяки цій системі контролю за дитиною Philips Avent Ви зможете цілодобово чути свого малюка чітко і без жодних зайвих шумів. Технологія DECT гарантує...
 • Page 147 Оскільки безперервні передачі заборонені, Ви чутимете дитину лише тоді, коли вона видаватиме звуки. Електромагнітні поля (ЕМП) Цей пристрій Philips Avent відповідає всім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації відповідно до інструкцій, поданих у цьому посібнику користувача.
 • Page 148 українська Вставте дві батареї одна на одну і перевірте правильний напрямок полюсів “+” і “- ” батарей. Закрийте батарейний відсік кришкою і поверніть її долонею праворуч (ЗАКРИТИ ª), щоб закрити. (Мал. 5) Примітка: Коли батареї розряджаються, індикатор перевірки стану батарей (T) засвічується...
 • Page 149 українська застосування пристрою Поставте батьківський і дитячий блоки в одній кімнаті, щоб перевірити наявність зв’язку (Мал. 10). Дитячий блок повинен бути на відстані принаймні 1 метр/3 фути від батьківського. Натисніть і тримайте кнопку “увімк./вимк.” 3 на дитячому блоці протягом 2 секунд. (Мал.
 • Page 150 українська Примітка: Якщо надто довго тримати натисненими кнопки “+” і “-”, гучність не буде налаштовано. Примітка: Налаштовувати гучність дитячого блока необхідно лише тоді, коли Ви використовуєте функцію розмови (див. нижче). Примітка: Якщо налаштовано високий рівень гучності, блоки споживатимуть більше енергії. налаштування...
 • Page 151 українська Порада: Коли дитячий блок живиться від батарей, вимикайте нічник. Це збереже енергію. Пошуковий виклик батьківському блоку Якщо Ви загубили батьківський блок, а його гучність вимкнена, щоб знайти його, можна використати кнопку ПОШУК на дитячому блоці. Коротко натисніть кнопку ПОШУК на дитячому блоці (Мал. 23). Батьківський...
 • Page 152 гарантія та обслуговування Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сторінку компанії Philips www.philips.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного...
 • Page 153 українська Запитання Відповідь Можливо, розрядилися батареї дитячого блока, і він не під’єднаний до мережі. Замініть батареї або вставте малу вилку у дитячий блок, а адаптер - у розетку. Потім натисніть кнопку “увімк./вимк. ” для встановлення зв’язку з батьківським блоком. Можливо, дитячий і батьківський блоки не потрапляють в діапазон прийому.
 • Page 154 українська Запитання Відповідь Можливо, встановлений надто високий рівень гучності на дитячому блоці, тому дитячий блок споживає багато енергії. Зменшіть гучність дитячого блока. Можливо, Ви увімкнули нічник. Якщо Ви хочете використовувати нічник, рекомендуємо під’єднати дитячий блок до мережі. Чому час зарядження Можливо, під...
 • Page 155 українська Запитання Відповідь Можливо, встановлений надто високий рівень чутливості мікрофона дитячого блока, і тому батьківський споживає багато енергії. Зменшіть рівень чутливості мікрофона за допомогою кнопки ЧУТЛИВОСТІ на батьківському блоці. Чому не засвічується Під час першого зарядження або після тривалої перерви перед індикатор...
 • Page 156: Declaration Of Conformity

  (manufacturers name) P.O.Box 0100, 900 CA Drachten, The Netherlands (manufacturers address) declare under our responsibility that the radio product Philips SCD96, SCD97, SCD98, SCD99 (typeid) (DECT babyphone) (description of appliance) to which this declaration relates, is in conformity with the following standards: EMC: ETSI EN 301 489-1 V 1.6.1 (2005-09)
 • Page 160 0682 .00.66.1...

Table of Contents