Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents

Rodičovskú a detskú jednotku očistite navlhčenou tkaninou.
odkladanie
Cestovné puzdro môžete použiť aj na odkladanie zariadenia na monitorovanie dieťaťa na
,
cestách.
Ak zariadenie na monitorovanie dieťaťa nebudete určitý čas používať, vyberte batérie a
,
rodičovskú jednotku, detskú jednotku a adaptéry odložte do dodaného cestovného puzdra.
Životné prostredie
Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale
,
kvôli recyklácii ho zaneste na miesto oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné
prostredie (Obr. 9).
Batérie obsahujú látky, ktoré môžu znečistiť životné prostredie. Neodhadzujte ich spolu s
,
bežným komunálnym odpadom, ale zaneste ich na miesto oficiálneho zberu. Pred likvidáciou
alebo odovzdaním zariadenia na mieste oficiálneho zberu batérie vždy vyberte.
Záruka a servis
Ak potrebujete informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na
adrese www.philips.com alebo sa obráťte na Centrum služieb zákazníkom spoločnosti Philips vo
Vašej krajine (telefónne číslo Centra nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak
sa vo Vašej krajine toto Centrum nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu Philips alebo
kontaktujte Oddelenie služieb spoločnosti Philips - divízia domáce spotrebiče a osobná starostlivosť.
Často kladené otázky
Táto kapitola obsahuje najčastejšie kladené otázky o zariadení. Ak ste nenašli odpoveď na svoju
otázku, kontaktujte Centrum starostlivosti o zákazníka vo Vašej krajine.
Otázka
Prečo sa kontrolné svetlo
ON (Zapnuté) na detskej
jednotke a kontrolné
svetlo LINK (Spojenie) na
rodičovskej jednotke
nezapnú, keď stlačím
vypínače na oboch
jednotkách?
Odpoveď
Možno sú vybité batérie rodičovskej jednotky a rodičovská jednotka
nie je pripojená na nabíjačku. Adaptér nabíjačky pripojte do siete a
rodičovskú jednotku vložte do nabíjačky. Potom stlačte vypínač, aby sa
nadviazalo spojenie s detskou jednotkou.
Možno sú vybité batérie detskej jednotky a detská jednotka nie je
pripojená do siete. Vymeňte batérie alebo zastrčte malú koncovku
adaptéra do detskej jednotky a adaptér pripojte do siete. Potom
stlačte vypínač, aby ste vytvorili spojenie s rodičovskou jednotkou.
Detská a rodičovská jednotka môžu byť mimo dosahu. Rodičovskú
jednotku premiestnite bližšie k detskej jednotke, ale nie bližšie ako na
1 meter/3 stopy.
Ak kontrolné svetlo LINK (Spojenie) na rodičovskej jednotke stále
nezačne blikať, použite funkciu reset, aby ste obnovili predvolené
nastavenia jednotiek.
sLovensky
15

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: