Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
roditeljska jedinica
rad na baterije
Roditeljska jedinica radi na dvije AAA NiMh baterije od 1,2 V s mogućnošću punjenja koje se
isporučuju s aparatom.
Pazite da vaše ruke i jedinica budu suhi prilikom umetanja baterija.
1
Gurnite poklopac odjeljka za baterije prema dolje kako biste ga uklonili (Sl. 6).

Umetnite dvije baterije s mogućnošću punjenja (Sl. 7).
Provjerite jesu li pozitivni i negativni polovi baterija okrenuti u odgovarajućem smjeru.
,

Gurajte poklopac odjeljka za baterije natrag na roditeljsku jedinicu dok ne sjedne na mjesto
("klik") (Sl. 8).

Adapter priključite u zidnu utičnicu i roditeljsku jedinicu stavite u punjač (Sl. 9).
Lampica POWER (Napajanje) na punjaču se pali.
,
5
Ostavite roditeljsku jedinicu u punjaču dok se baterije potpuno ne napune
Prilikom prvog punjenja ili nakon dugog razdoblja nekorištenja: isključite
,
roditeljsku jedinicu i ostavite je da se neprestano puni najmanje 10 sati.
Punjenje obično traje 8 sati, ali i dulje ako je roditeljska jedinica uključena tijekom
,
punjenja. Kako bi punjenje trajalo što kraće, isključite roditeljsku jedinicu tijekom punjenja.
Lampica POWER (Napajanje) svijetli, čak i kad su baterije potpuno napunjene.
,
Kad se baterije potpuno napune, roditeljska jedinica se može koristiti bežično najmanje 24
,
sata.
Napomena: Vrijeme rada od 24 sata temelji se na pretpostavci da će jedinica za bebu 25%
vremena prenositi signal, a ostalo vrijeme biti u stanju pripravnosti (kad beba ne proizvodi
nikakve zvukove).
Napomena: Kad se baterije roditeljske jedinice napune prvi put, vrijeme rada je kraće od 24 sata. Baterije
će dosegnuti puni kapacitet tek nakon četiri punjenja i pražnjenja.
Napomena: Kada su baterije pri kraju, lampica za provjeru baterija ( T) treperi crveno. Roditeljsku
jedinicu stavite u punjač.
Napomena: Kad roditeljska jedinica nije u punjaču, baterije će se postupno prazniti, čak i kad roditeljska
jedinica nije uključena.
rad na mrežno napajanje
1
Provjerite jeste li u roditeljsku jedinicu umetnuli baterije koje se mogu puniti.

Adapter punjača priključite u zidnu utičnicu i roditeljsku jedinicu stavite u punjač (Sl. 9).
Lampica POWER (Napajanje) na punjaču se pali.
,
korištenje aparata
1
Roditeljsku jedinicu i jedinicu za bebu stavite u istu prostoriju kako biste testirali vezu (Sl. 10).
Pazite da jedinica za bebu bude udaljena najmanje 1 metar/3 stope od roditeljske jedinice.

Pritisnite i 2 sekunde držite gumb za uključivanje/isključivanje 3 na jedinici za bebu. (Sl. 11)
Noćno svjetlo će se privremeno uključiti.
,
Lampica ON (Uključeno) se pali.
,

Pritisnite i 2 sekunde držite gumb za uključivanje/isključivanje 3 na roditeljskoj jedinici.
(Sl. 1)
Lampice razine zvuka kratko će zasvijetliti plavom bojom.
,
Lampica za provjeru baterije (T) kratko će zasvijetliti crveno.
,
Hrvatski
5

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips Avent SCD498

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: