Безопасност - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
www.aeg-automotive.com
96
БеЗОПаС-
нОСТ
Общи указания за
безопасност
Прочетете всички ука-
зания за безопасност и
инструкции� Пропуски
при неспазването на
указанията за безопас-
ност и инструкциите
могат да доведат до то-
ков удар, пожар и/или
сериозни наранявания�
Съхранявайте всички
указания за безопас-
ност и инструкции за
бъдещи справки�
Предупреждение!
Опасност за живота и
опасност от злополука
за деца� Опасност от
задушаване и удуша-
ване! дръжте уреда
далече от обсега на
деца� децата не могат
да преценяват опасно-
стите, възникващи при
боравене с уреда!
Опасност за живо-
та!
Повредените кабели
могат да предизвикат
смъртоносен токов
удар� не използвайте
повече повредените
кабели�
Производителят не
носи отговорност за
повреди в резултат на:
неправилно свързва-
не и/или експлоата-
ция�
въздействие на
външни сили, повре-
ди на продукта и/или
повреди на части на
продукта вследствие
механично въздейст-
вие или претоварва-
не�

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents