Použitie; Pokyny Pre Používanie; Umiestnenie Popruhu; Chladenie/Zohrievanie - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
www.aeg-automotive.com
90
1. Kompas
2. Držiak nápojov
3. Popruh
4. Palubný bar
5. zelená LED kontrolka - chladiaci
režim
6. OFF - prístroj vypnutý
7. červená LED - ohrievací režim
8. Spínač
9. 12 V pripojovacia zásuvka
10. červená LED kontrolka - kontrola
siete
11. 12 V zásuvka palubného baru
12. 12 V automobilová zástrčka
POUžITIE
Pokyny pre používanie
Je možné, že 12 V vozidlová zásuvka
je aktívna až po zapnutí zapaľovania.
Dodržiavajte návod na používanie
vozidla. Kontaktujte Vaše servisné
pracovisko, ak ste si neistí.
Počas prevádzky prístroj neprikrývaj-
te a dbajte na dobré prevzdušnenie.
Vzniknutú kondenzovanú vodu ihneď
utrite. Po dlhšom chladení kondenzu-
je vlhkosť vo vnútri chladiacej tašky
na kvapky vody. Neznamená to, že je
prístroj defektný.
Keď prepínate medzi chladiacim
a ohrievacím procesom, počkajte
cca. 5-10 min., aby sa ohrievacia/
chladiaca elektronika mohla teplotne
prispôsobiť.
V palubnom bare nepoužívajte chla-
diace vložky alebo vrecká s ľadom.
Roztápajúca sa voda môže poškodiť
palubný bar.

Umiestnenie popruhu

Upevnite priložený popruh v poradí
obr. 1 až 5.

Chladenie/zohrievanie

1. Z hygienických dôvodov vyčistite
pred každým použitím vnútro palub-
ného baru vlhkou hadričkou.
2. Vložte do palubného baru predmety,
ktoré chcete ochladiť/ohriať.
3. Nastavte spínač (8) do polohy
„OFF".
4. Zasuňte 12 V zástrčku (11) do 12 V
pripojovacej zásuvky (9) na prístroji.
5. Zapojenie zdroja prúdu:
Automobilovú zástrčku (12) zapojte
do 12 V automobilovej zásuvky.
Červená LED (10) sa rozsvieti.
6. Zapnutie palubného baru:
Chladenie: Nastavte spínač (8) do
polohy „COLD".
Ohrievanie: Nastavte spínač (8) do
polohy „HOT".
7. Palubný bar začne proces chladenia/
ohrievania. LED svieti zeleno
(7 - chladenie) alebo červeno (5 -
ohrievanie).
Pozor: Neprebehne automatické vypnu-
tie. Agregát beží permanentne, pokiaľ je
palubný bar zapnutý. Majte na pamäti,
že automobilová batéria sa vybíja, keď
vozidlo nie je v prevádzke.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

  Related Content for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents