Tipy Pre Dosiahnutie Nalepšieho Chladiaceho Výkonu; Čistenie, Starostlivosť A Údržba; Výmena Poistiek; Servis - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
8. Nastavte spínač (8) do polohy
„OFF", aby ste ukončili proces chla-
denia/ohrievania.
9. Automobilovú zástrcku (12) vytiah-
nite z 12 V autozástrcky a kábel
dôkladne navinte.
10. Po použití vyčistite a vysušte vnútro
palubného baru. Tým predídete
tvorbe plesne.
Tipy pre dosiahnutie nalepšieho
chladiaceho výkonu
Vyberte si dobre vetrané a pred sln-
kom chránené miesto nasadenia.
Predtým, ako horúce jedlá vložíte do
palubného baru za účelom chladenia,
ich nechajte vychladnúť.
Neotvárajte palubný bar častejšie,
ako je nutné.
Nenechávajte palubný bar otvorený
dlhšie, ako je nutné.
ČISTENIE,
STAROSTLIVOSť
A úDRžBA
Váš prístroj môže pri vynaložení
minimálnej starostlivosti funkčne slúžiť
celé roky.
Keď prístroj skladujete, dôkladne
naviňte kábel. Tým predídete prípad-
ným poškodeniam kábla a prístroja.
Prístroj čistite mäkkou, suchou
handričkou.
Prístroj skladujte na čistom, suchom
mieste.
Výmena poistiek
Prístroj je zabezpečený poistkou vo
vozidlovej zástrčke. Poistka zareaguje v
prípade skratu alebo v špičke napätia a
potom je potrebné ju vymeniť.
Upozornenie!
Nepoužite silnejšiu poistku. Mohla by sa
poškodiť elektronika.
3
2
1
1. Zo zástrčky (4) odskrutkujte
zabezpečovací krúžok (1) s krytom
poistky (2).
2. Vložte novú, jemnú poistku (3)
rovnakej veľkosti (pozri technické
údaje).
3. Na zástrčku (4) priskrutkujte
zabezpečovací krúžok (1) s krytom
poistky (2).

Servis

Ak ste si prečítali tento návod na obslu-
hu a napriek tomu máte otázky
týkajúce sa uvedenia prístroja do pre-
vádzky alebo otázky ohľadom
obsluhy, alebo sa objavil neočakávaný
problém, skontaktujte sa s odborným
predajcom.
Slovenčina
91
4

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents