Обем На Доставката; Технически Данни - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
тел (пелетиращ елемент) чрез
вентилатор� Свързването се
извършва чрез щепсела за авто-
мобил (12 V)�
Уредът не е предназначен за
съхранение и транспортиране
на непакетирана храна�
Този продукт не е предназначен
за употреба от деца и лица с
ограничени умствени/физически
способности или без опит и/или
знания� децата следва да бъдат
под надзор, за да е сигурно, че
те не си играят с продукта�
Продуктът не е предназначен за
професионални цели�
всяка друга употреба или моди-
фикация на продукта се счита
за неправилна и крие значител-
ни опасности� Производителят
не поема отговорност за щети,
произтичащи от неправилна
употреба�
Обем на доставката
непосредствено след разопа-
коването проверете обема на
доставката� Проверете проду-
кта, както и всички части за по-
вреди� не пускайте в действие
дефектен продукт или части�
Минибар за автомобил вК 6
или BK 16
Колан за носене
Свързващ кабел с щепсел за
автомобил 12 V
Ръководство за обслужване
Предайте техническата до-
кументация и на следващите
потребители!
Технически данни
Modell
BK 6
Artikel-Nr�
10693
Размери
28,5 x 18
(в x Ш x д)
x 37 cm
Тегло
2 kg
Обем
6 L
Захранване 12 V DC, 6 A
номинална
46 W (охлаждане),
мощност
38 W (затопляне)
Регулиране
термостат
на темпера-
турата
Минимал-
охлаждане: 18-20 ˚C
на/Мак-
под температурата
симална
на околната среда
темпера-
затопляне: 50-65 ˚C
тура
Темпера-
+16 ˚C до +32 ˚C
тура на
(температурен диа-
околната
пазон за живот)
среда
предпази-
8 A
тел
Български 95
BK 16
10694
30,5 x 27
x 49 cm
3,2 kg
16 L

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents