Употреба; Указания За Употребата; Поставяне На Колан За Носене; Процес На Охлаждане/Затопляне - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1� Компас
2� Поставка за напитки
3� Колан за носене
4� Минибар за автомобил
5� зелен светодиод - процес на
охлаждане
6� OFF - изключване на уреда
7� червен светодиод - процес на
затопляне
8� Превключвател
9� Букса 12 V
10� червен светодиод - контрол
на мрежата
11� Щепсел 12 V минибар за
автомобил
12� Щепсел на автомобила 12 V
УПОТРеБа
Указания за употребата
Гнездото на автомобила 12V
може да е активно едва след
запалване� Съблюдавайте
ръководството за експлоа-
тация на вашия автомобил�
Свържете се с вашия сервиз,
ако не сте сигурни�
не покривайте уреда по вре-
ме на работа и осигурявайте
добра вентилация�
незабавно изтрийте образува-
лия се конденз� След продъл-
жително охлаждане влагата
кондензира в капки вода във
вътрешността на минибара за
автомобил� Това не е повреда
на уреда�
изчакайте ок� 5-10 мин�, ако
превключвате между режим
на охлаждане и затопляне,
за да може електрониката за
затопляне/охлаждане да се
темперира�
не използвайте охлаждащи
акумулаторни батерии или
торбички с лед в минибара за
автомобил� Разтопеният лед
може да повреди минибара за
автомобил�
Поставяне на колан за носене
Закрепете доставения колан за
носене в последователността
на фиг� 1 до 5�
Процес на охлаждане/затоп-
ляне
1� По хигиенни причини по-
чиствайте вътрешността на
минибара за автомобил пре-
ди всяка употреба с влажна
кърпа�
2� Поставете в минибара за
автомобил продуктите за
охлаждане/затопляне�
3� Поставете превключвателя
(8) в положение „OFF"�
4� включете щепсела 12 V (11) в
буксата 12 V (9) на уреда�
5� Свържете към захранването:
включете щепсела на
автомобила (12) в гнездо на
Български 101

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents