Použití; Pokyny K Použití; Připevnění Popruhu Na Nošení; Proces Chlazení/Ohřívání - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
www.aeg-automotive.com
50
1. Kompas
2. Držák nápojů
3. Popruh na nošení
4. Palubní bar
5. zelená LED - přístroj chladí
6. OFF - přístroj je vypnutý
7. červená LED - přístroj ohřívá
8. Spínač
9. Připojovací zdířka na 12 V
10. Červená LED - kontrolka sítě
11. Zástrčka palubního baru na 12 V
12. Zástrčka na 12 V z motorového
vozidla
POUžITí
Pokyny k použití
Zásuvka na 12 V v motorovém vozidle
je pravděpodobně pod napětím tepr-
ve až po zapnutí zapalování. Dbejte
na údaje v návodu k obsluze Vašeho
vozidla. Jestliže jste si nejistí, kontak-
tujte příslušnou odbornou dílnu.
Nepřikrývejte přístroj během použití
a dbejte na dostatečné větrání.
Kondenzovanou vodu ihned otřete.
Po delším chlazení kondenzuje
vlhkost a tvoří se vodní kapky uvnitř
chladící tašky. To neznamená, že je
přístroj vadný.
Při změně funkce chlazení nebo ohří-
vání vyčkejte cca 5 až 10 minut, aby
se elektronika chlazení nebo ohřívání
mohla odpovídajícím způsobem
temperovat.
Nepoužívejte chladící akumulátory
nebo kostky ledu. Vznikající voda by
mohla palubní bar poškodit.
Připevnění popruhu na nošení
Připevněte dodaný popruh na nošení
podle obr. 1 až 5.
Proces chlazení/ohřívání
1. Z hygienických důvodů čistěte
vnitřku palubního baru před každým
použitím vlhkým hadrem.
2. Naplňte palubní bar předměty urče-
nými ke chlazení nebo ohřívání.
3. Nastavte spínač (8) do polohy
„OFF".
4. Zastrčte zástrčku na 12 V (11) do
zdířky na 12 V (9) na přístroji.
5. Připojení na přívod proudu:
Zastrčte zástrčku (12) do zásuvky na
12 V. Červená LED (10) svítí.
6. Zapnutí palubního baru:
Chlazení: Nastavte spínač (8) do
polohy „COLD".
Ohřívání: Nastavte spínač (8) do
polohy „HOT".
7. Palubní bar začne chladit resp. ohří-
vat. LED svítí zeleně (7 - chlazení)
nebo červeně (5 - ohřívání).
Pozor: Přístroj se nevypíná automatic-
ky. Agregát běží tak dlouho dokud je
palubní bar zapnutý. Myslete na to, že
se vybíjí baterie motorového vozidla,
pokud není vozidlo v provozu.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents