Zastosowanie; Wskazówki Dotyczące Zastosowania; Zakładanie Paska Do Przenoszenia; Proces Chłodzenia/Ogrzewania - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
www.aeg-automotive.com
70
1. Kompas
2. Uchwyt na napoje
3. Pasek do przenoszenia
4. Bar pokładowy
5. zielona dioda LED - proces chło-
dzenia
6. OFF - wyłączanie urządzenia
7. czerwona dioda LED - proces
ogrzewania
8. Przełącznik
9. Gniazdko przyłączeniowe 12 V
10. czerwona dioda LED - kontrola sieci
11. Wtyczka bar pokładowy 12 V
12. Wtyczka samochodowa 12 V

ZaSTOSOWaNIE

Wskazówki dotyczące zastosowania
Możliwe, że gniazdo samochodowe
12 V będzie aktywne dopiero po włą-
czeniu zapłonu. Należy przestrzegać
instrukcji obsługi swojego pojazdu.
Skontaktować się z warsztatem spe-
cjalistycznym w razie niepewności.
Podczas użycia nie należy przy-
krywać urządzenia i należy zwrócić
uwagę na dobrą wentylację.
Natychmiast przetrzeć powstałą
parę wodną. Po dłuższym chłodze-
niu wilgoć kondensuje w krople
wody wewnątrz baru pokładowego.
Urządzenie nie jest wadliwe z tego
powodu.
Odczekać ok. 5-10 min. w razie prze-
łączania między procesem chłodzenia
i podgrzewania, aby wyregulować
elektronikę grzewczą/chłodniczą.
Nie używać akumulatorów chłodzą-
cych ani woreczków na lód w barze
pokładowym. Stopiona woda może
uszkodzić bar pokładowy.
Zakładanie paska do przenoszenia
Zamocować dostarczony pasek do
przenoszenia w kolejności rys. 1 do 5.
Proces chłodzenia/ogrzewania
1. Z przyczyn higienicznych należy
oczyścić wnętrze baru pokładowego
wilgotną szmatką przed każdym
użyciem.
2. Napełnić bar pokładowy przedmio-
tami do schłodzenia/ogrzania.
3. Ustawić przełącznik (8) na pozycji
„OFF".
4. Włożyć wtyczkę 12 V (11) do gniazd-
ka przyłączeniowego 12 V (9) na
urządzeniu.
5. Podłączanie zasilania:
Włożyć wtyczkę samochodową (12)
w gniazdko samochodowe 12 V.
Czerwona dioda LED (10) świeci.
6. Włączanie baru pokładowego:
chłodzenie: Ustawić przełącznik (8)
na pozycji „COLD".
Ogrzewanie: Ustawić przełącznik (8)
na pozycji „HOT".

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

  Related Content for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents