Bezpečnost - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
www.aeg-automotive.com
46
BEZPEČNOST
Všeobecné bezpečnostní
pokyny
Přečtěte si bezpečnostní
pokyny a pokyny pro použití.
Nedodržení bezpečnost-
ních pokynů a pokynů pro
použití může způsobit
zásah elektrickým proudem,
vznik požáru a/nebo vážné
ublížení na zdraví. Uschovej-
te si všechny bezpečnostní
pokyny a pokyny pro použití
pro další konzultaci.
Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života
a zranění dětí! Nebezpečí
uškrcení! Uchovávejte pří-
stroj mimo dosah dětí. Děti
nerozpoznávají nebezpečí,
která může přístroj způsobit!
Źivotní nebezpečí!
Poškozená vedení mohou
vyvolat smrtelnou elektric-
kou ránu. Počkozené kabely
již nepoužívat.
Výrobce není zodpovědný za
škody způsobené:
Nesprávný provozem.
působením vnějších sil, po-
škození přístroje nebo jeho
částí mechanickým zatíže-
ním anebo přetížením.
jakoukoliv změnou přístro-
je.
použitím přístroje k úče-
lům, které nejsou popsané
v tomto návodu k obsluze.
následkem použití k jiné-
mu, než ke stanovenému
účelu nebo neodborným
použitím anebo vadnými
bateriemi.
vlhkostí nebo nedostateč-
ným větráním.
neoprávněným otevřením
přístroje. Toto vede k záni-
ku záruky.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

  Related Content for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents