Download Table of Contents Print this page
AEG WUB 5511 Instruction Manual

AEG WUB 5511 Instruction Manual

Advertisement

Quick Links

N
Varmeunderdyne
GB
Electric blanket
PL
Top-materac rozgrzewający
Vyhřívací prostěradlo
CZ
Ágymelegítő alátét
H
Электрическая простыня
RUS
WÄRME-
UNTERBETT
WUB 5511
35
39
44
49
54
59

Advertisement

loading

Summary of Contents for AEG WUB 5511

 • Page 1: Table Of Contents

  Bruksanvisning Varmeunderdyne Instruction Manual Electric blanket Instrukcja obsługi/Gwarancja Top-materac rozgrzewający Návod k použití Vyhřívací prostěradlo Használati utasítás Ágymelegítő alátét Руководство по эксплуатации Электрическая простыня WÄRME- UNTERBETT WUB 5511...
 • Page 2 Inhalt Norsk Innhold Oversikt over betjeningselementene ......Side 3 Bruksanvisning ..............Side 35 Tekniske data ................ Side 38 Avhending ................Side 38 English Contents Overview of the Components .........Page 3 Instruction Manual..............Page 39 Technical Data ..............Page 43 Disposal ................Page 43 Język polski Spis treści Przegląd elementów obłsugi .........Strona 3...
 • Page 3 Übersicht der Bedienelemente Oversikt over betjeningselementene Overzicht van de bedieningselementen Overview of the Components Liste des différents éléments de commande Przegląd elementów obłsugi • Přehled ovládacích prvků Indicación de los elementos de manejo A kezelő elemek áttekintése • Обзор деталей прибора Descrição dos elementos •...
 • Page 4: Bruksanvisning

  Norsk Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk. Ta godt vare på bruksanvisningen, garantibeviset, kas- Takk for at du kjøpte produktet vårt. Vi håper du vil få glede salappen og helst også esken med innvendig emballasje. Gis av det nye apparatet ditt.
 • Page 5 Norsk ADVARSEL: • Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sanselige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de har mottatt opplæring eller instruksjoner som gjelder bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene ved det.
 • Page 6: Norsk

  Norsk ADVARSEL: • Dersom apparatet ikke fungerer fordi en apparatsikring ble ut- løst, så send produktet til vår reparasjonsavdeling. • Ikke reparer apparatet selv. Oppsøk en autorisert fagmann. Hvis en nettledning er defekt, må du sørge for at den kun skiftes ut med en lik ledning, for slik å...
 • Page 7: Tekniske Data

  • Avkjøl alltid produktet før det rengjøres. Fare for brannskade! Tekniske data • Varmeteppet og betjeningsbryteren må ikke vaskes eller renses i maskin. Modell: ................WUB 5511 • Legg aldri betjeningsbryteren i vann! Støt- og brann- Spenningsforsyning: ........220-240 V~, 50 Hz fare. Inngangsstrøm: ..............45-55 W Beskyttelsesklasse: ................II...
 • Page 8: Instruction Manual

  English Instruction manual Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including Thank you for purchasing our product. We hope you will the warranty, the receipt and, if possible, the box with the in- enjoy your new appliance.
 • Page 9 English WARNING: • This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental ca- pabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Page 10 English WARNING: • If the device does not work because a fuse has been activated or triggered, please return the product to our service department. • Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, al- ways have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type.
 • Page 11 English Electrical Connection Please also follow the care instructions on the label. • Please ensure that the device voltage (see type plate) and CAUTION: mains voltage are the same. • If you use water to clean the electric blanket, this must •...
 • Page 12: Technical Data

  English Technical Data Model: ................WUB 5511 Power supply: .............220-240 V~, 50 Hz Power consumption:............45-55 W Disposal Protection class: ................II Net weight: ................1.65 kg Meaning of the “Dustbin” Symbol The right to make technical and design modifications in Protect our environment: do not dispose of electrical equip- the course of continuous product development remains ment in the domestic waste.
 • Page 13: Instrukcja Obsługi/Gwarancja

  Język polski Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również karto- nowe urządzenie przyniesie Państwu dużo radości. nem z opakowaniem wewnętrznym.
 • Page 14 Język polski OSTRZEŻENIE: • Małe dzieci (poniżej 8 lat) nie mogą korzystać z urządzenia, chy- ba, że kontrolki zostały ustawione przez rodzica bądź opiekuna lub dziecko zostało odpowiednio poinstruowane w kwestii bez- piecznej obsługi kontrolek. • Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby z ograniczonymi fizycznymi, czuciowymi oraz mentalnymi zdolnościami lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są...
 • Page 15 Język polski OSTRZEŻENIE: • Należy często sprawdzać, czy na produkcie nie ma oznak zuży- cia lub uszkodzenia. W razie stwierdzenia takich oznak lub po nieprawidłowym użyciu, przed ponownym użyciem urządzenie należy oddać do przeglądu/naprawy do sprzedawcy lub punktu serwisowego. • Nie uruchamiaj uszkodzonego urządzenia i niezwłocznie odłącz je od sieci elektrycznej.
 • Page 16 Język polski Przegląd elementów obłsugi Wskazówki dotyczące Ustawienie Funkcja stosowania 1 Regulator Niw nadaje się do użytko- 2 Przełącznik kontrolny wania w nocy. Średnie 3 Wyświetlacz ustawień zasilania z wskaźnikiem świetlnym Użytkowanie przez maksy- malnie 2 godziny. Wskazówki dotyczące użytkowania Niw nadaje się...
 • Page 17: Dane Techniczne

  • Przechowuj produkt w suchym miejscu. 49 - 120 Dąbrowa • Podczas przechowywania produktu nie wolno przygnia- tać umieszczając na nim inne przedmioty. Dane techniczne Model: ................WUB 5511 Usuwanie Napięcie zasilające: ...........220-240 V~, 50 Hz Pobór mocy: ................45-55 W Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“...
 • Page 18: Návod K Použití

  Česky Návod k použití Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek. Doufáme, listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a že budete s výrobkem spokojeni.
 • Page 19 Česky VÝSTRAHA: • Toto zařízení smějí používat děti starší 8 let a osoby s omeze- nými tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud byly o pou- žití...
 • Page 20: Přehled Ovládacích Prvků

  Česky VÝSTRAHA: • Pokud je přístroj nefunkční, protože pojistka přístroje reagovala příp. se uvolnila, zašlete výrobek našemu servisu. • Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizo- vaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikova- nou osobou.
 • Page 21: Technické Údaje

  Technické údaje • Vyhřívací prostěradlo ani spínač se nesmí prát v pračce ani sušit v sušičce. Model: ................WUB 5511 • Neponořujte spínač do vody! Existuje nebezpečí úrazu Pokrytí napětí: ............220-240 V~, 50 Hz elektrickým proudem a požáru. Příkon: ...................45-55 W Řiďte se prosím také...
 • Page 22: Likvidace

  Česky Likvidace Význam symbolu „Popelnice“ Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné...
 • Page 23: Használati Utasítás

  Magyarul Használati utasítás A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig a használati utasítást, és őrizze meg a garancialevéllel, a Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket. Reméljük, pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az hogy élvezni fogja az új készülék használatát. abban lévő...
 • Page 24 Magyarul FIGYELMEZTETÉS: • A készülék nem fiatal gyermekek általi használatra készült (8 éves kor alatt) kivéve, ha a gyermek egy szülő vagy felügyelő által megfelelő oktatásban részesült a biztonságos használattal kap- csolatban. • A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességekkel, vagy tapasztalati és tudábeli hiányoságokkal rendelkező...
 • Page 25 Magyarul FIGYELMEZTETÉS: • A terméket gyakran meg kell vizsgálni arra vonatkozólag, hogy nem mutatkoznak-e rajta az elhasználódás vagy sérülés jelei. Amennyiben ilyen jelek mutatkoznak, vagy a készüléket szak- szerűtlenül használták, a következő használat előtt le kell adni a szaküzletben vagy a szervízben. •...
 • Page 26 Magyarul A kezelő elemek áttekintése Beállítás Funkció Használati tudnivalók Nem alkalmas éjszakai üze- 1 Szabályozó meltetésre. Csak lefekvés magas 2 Szabályzó kapcsoló előtt az ágy felmelegítésére 3 Áramellátás beállítás kijelző visszajelző lámpával alkalmas. Használati tudnivalók MEGJEGYZÉS: Az ellenőrző lámpán (3) lehet leolvasni a beállítást. Használata Az ágymelegítő...
 • Page 27: Műszaki Adatok

  Az önkormányzatoknál vagy a polgármesteri hivatalokban alatt. tájékoztatást kaphat arról, hogy hova viheti a kiselejtezett készülékeket. Műszaki adatok Modell: ................WUB 5511 Feszültségellátás: ..........220-240 V~, 50 Hz Teljesítményfelvétel: ............45-55 W Védelmi osztály: ................II Nettó súly: ................1,65 kg A műszaki és kivitelezési módosítások jogát a folyamatos termékfejlesztés miatt fenntartjuk.
 • Page 28: Руководство По Эксплуатации

  Русский Руководство по эксплуатации Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и Спасибо за приобретение нашего изделия. Надеемся, что сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным ваше новое приобретение доставит вам удовольствие. талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой...
 • Page 29 Русский ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: • Прибор не предназначен для использования детьми (младше 8 лет), если только элементы управления не были пред- варительно настроены родителями или воспитателями, или ребенок был проинструктирован надлежащим образом для безопасной регулировки прибора. • Данный прибор могут использовать дети старше 8 лет, а также...
 • Page 30 Русский ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: • Если прибор не используется, он должен храниться соглас- но инструкциям, представленным в разделе “Хранение” . • Продукт надо часто проверять на наличие признаков из- нашивания или повреждено. Если таковые имеются, или прибор использовался не надлежащим образом, то перед следующим...
 • Page 31 Русский Символы применяемые в данном руководстве поль- Включение зователя • Используйте регулятор (1) для желательной настрой- Важные рекомендации для обеспечения вашей безопас- ки. ности обозначены по особенному. Обязательно следуйте • Загорается контрольная лампочка (3) и показывает, этим рекомендациям, чтобы преотвратить несчастный что...
 • Page 32: Технические Данные

  на него другие предметы. аэрозоли. Технические данные Удаление пятен с электропростыни • Протрите пятно сырой тряпкой или губкой. При Модель: ..............WUB 5511 удалении сильных пятен можно использовать слабый Электропитание: ........220-240 В~, 50 Гц мыльный раствор. Потребляемая мощность: ........45-55 ватт...
 • Page 35 • • • WUB 5511 24 Monate Garantie gemäß Garantieerklärung • 24 months warranty according to warranty declaration • 24 maanden garantie volgens garantieverklaring • 24 mois de garantie selon la déclaration de garantie • 24 mesi di garanzia secondo la dichia- razione di garanzia •...