Bezpieczeństwo - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
www.aeg-automotive.com
66
BEZPIECZEń-
STWO
Ogólne wskazówki bezpie-
czeństwa
Należy zapoznać się ze
wszystkimi wskazówkami
bezpieczeństwa i zalece-
niami. Nieprzestrzeganie
wskazówek bezpieczeństwa
i zaleceń może spowodować
porażenie prądem, pożar i/
lub poważne obrażenia. Na-
leży zachować na przyszłość
wszystkie wskazówki bezpie-
czeństwa i instrukcje.
Ostrzeżenie!
śmiertelne niebezpieczeń-
stwo i niebezpieczeństwo
wypadku dla dzieci. Niebez-
pieczeństwo zadławienia i
uduszenia! Produkt trzymać
z dala od dzieci. Dzieci nie są
w stanie rozpoznać niebez-
pieczeństwa związanego z
tym produktem!
Śmiertelne niebezpie-
czeństwo!
Uszkodzone przewody mogą
spowodować śmiertelne po-
rażenie prądem. Nie należy
więcej używać uszkodzonych
kabli.
Producent nie jest odpowie-
dzialny za szkody spowodo-
wane przez:
Nieprawidłowe podłącze-
nie i/lub nieprawidłową
obsługę.
Zewnętrzne stosowanie
siły, uszkodzenia produktu
i/lub uszkodzenia części
produktu poprzez me-
chaniczne wstrząsy lub
przeciążenia.
Każdy inny rodzaj zmiany
produktu.
Zastosowanie produktu
do celów, które nie zo-
stały opisane w instrukcji
obsługi.
Szkody pośrednie powsta-
łe poprzez nieodpowiednie

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

  Related Content for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents