Сменете Предпазителя; Сервиз; Отстраняване Като Отпадък - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Сменете предпазителя
Устройството е закрепено
с предпазител в конектора
на автомобила� Той реагира
на късо съединение или
напрежения и след това трябва
да бъде заменен�
внимание!
не монтирайте по-силен
предпазител� в противен случай
електрониката може да се
повреди�
3
2
1
1� Развийте задържащия
пръстен (1) с капака
на предпазителя (2) от
конектора на автомобила (4)�
2� Поставете нов микро
предпазител (3) със същия
размер (вижте техническите
данни)�
3� Завийте задържащия
пръстен (1) с капака на
предпазителя (2) обратно към
конектора на автомобила (4)�
Сервиз
ако въпреки запознаването с
настоящото ръководство за
обслужване имате въпроси
за пускането в действие или
работата на уреда или възник-
не неочакван проблем, моля,
свържете се с търговеца�
Отстраняване като отпадък
Опаковката е изработена от
екологични материали, които
можете да предадете в местни-
те пунктове за рециклиране�
битовите отпадъци!
в съответствие с европейската
директива 2012/19/еС относно
отпадъците от електрическо
и електронно оборудване и
4
прилагането й в националното
законодателство старите елек-
троуреди следва да се събират
разделно и да се предават за
екологосъобразно рециклира-
не� Относно възможностите за
отстраняването на електронно
оборудване като отпадък се
информирайте от вашата об-
щинска или градска управа�
изображенията могат да се
различават незначително от
продукта� Запазени права за
промени с цел техническо усъ-
вършенстване� декорацията не
е включена в съдържанието на
опаковката�
Български 103
не изхвърляйте електриче-
ските уреди заедно с

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents