Съвети За Постигане На Най-Добра Мощност На Охлаждане; Затопляне; Почистване, Грижи И Поддръжка - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
www.aeg-automotive.com
102
автомобила 12 V� Червеният
светодиод (10) свети�
6� включване на минибара за
автомобил:
Охлаждане: Поставете пре-
включвателя (8) в положение
„COLD"�
Затопляне: Поставете пре-
включвателя (8) в положение
„HOT"�
7� Минибарът за автомобил
стартира процес на охлажда-
не/затопляне� Светодиодът
свети в зелено (7 - охлажда-
не) или в червено (5 - затоп-
ляне)�
внимание: изключването не се
извършва автоматично� агрега-
тът работи постоянно, докато
минибарът за автомобил е
включен� не забравяйте, че аку-
мулаторът се разрежда, когато
автомобилът не е в движение�
8� Поставете превключвателя
(8) в положение „OFF", за
да прекратите процеса на
охлаждане/затопляне�
9� изключете щепсела (12) от
гнездото на автомобила 12 V
и навийте правилно кабела�
10� Почистете и подсушете
вътрешността на миниба-
ра за автомобил� Така се
предотвратява образуването
на мухъл�
Съвети за постигане на най-
добра мощност на охлаждане/
затопляне
изберете добре проветриво
и защитено от слънчеви лъчи
място за инсталиране�
Оставете топлата храна първо
да се охлади, преди да я съх-
раните в минибара в студено
състояние�
не отваряйте минибара за ав-
томобил по-често, отколкото е
необходимо�
не оставяйте минибара за
автомобил отворен по-дълго,
отколкото е необходимо�
ПОЧиСТва-
не, ГРижи и
ПОддРъжКа
С минимални грижи вашият
уред може да функционира
години наред�
навивайте кабелите правил-
но, преди да съхраните уреда�
Това спомага за предотвратя-
ване на случайни повреди на
кабелите и уреда�
Почиствайте уреда с мека
кърпа�
Съхранявайте уреда на чисто
и сухо място�

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents