Download Table of Contents Print this page

AEG DB 130 Instructions For Use Manual

Double plug socket

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 7

Quick Links

DE
DoppElstEckDosE
GB
DoUBlE plUG sockEt
FR
DoUBlE pRIsE
It
pREsA DoppIA
CZ
DVOJITÁ ZÁSUVKA
SK
ELEKTRICKÁ
DVOJZÁSUVKA
stEckDosE
DB 130 & DH 200
BEDIEnUnGsAnlEItUnG 3
InstRUctIons FoR UsE 13
MoDE D'EMploI
MAnUAlE D'IstRUZIonI 33
návoD k oBslUZE
návoD nA oBslUHU
DoppEl-
23
43
53
97212 / 97211

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for AEG DB 130

 • Page 1 DoppElstEckDosE BEDIEnUnGsAnlEItUnG 3 DoUBlE plUG sockEt InstRUctIons FoR UsE 13 DoUBlE pRIsE MoDE D’EMploI pREsA DoppIA MAnUAlE D’IstRUZIonI 33 DVOJITÁ ZÁSUVKA návoD k oBslUZE ELEKTRICKÁ návoD nA oBslUHU DVOJZÁSUVKA 97212 / 97211 DoppEl- stEckDosE DB 130 & DH 200...
 • Page 2 Gerät oder defekte teile nicht in Betrieb. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Die Doppelsteckdosen DB 130 und DH 200 stellen je zwei 12 v-kfz-steck- dosen und einen UsB-Anschluss zur verfügung. Der UsB-Anschluss dient zur stromversorgung und/oder zum Aufladen z. B. von Mobiltelefonen. Der UsB- Anschluss dient nicht zur Datenübermittlung.
 • Page 3 ▪ Jede andere verwendung oder veränderung der Doppelsteckdose gilt als nicht verletzungsgefahr! Ein beschädigtes Gerät kann zu verletzungen führen. bestimmungsgemäß und kann Gefährdungen verursachen. Die Doppelsteck- verwenden sie ein beschädigtes Gerät nicht mehr. Bringen sie es zu einem dose ist ausschließlich für den privaten Gebrauch zu verwenden. Beachten sie qualifizierten Elektriker oder zur verkaufsstelle.
 • Page 4 UsB-Anschlussbuchse (ladeanschluss z. B. für smartphones). Produktübersicht Zusätzlich bei typ DH 200: DH 200 DB 130 ▪ Dauerstromversorgung direkt über die kfz-Batterie (auch bei ausgeschalte- tem Fahrzeug). Dadurch ist eine höhere Anschlussleistung an der Doppel- steckdose möglich. Für 12 v-Geräte bis 200 w leistung.
 • Page 5: Montage Und Anschluss

  MontAGE UnD AnscHlUss BEtRIEB Modell DB 130 Modell DB 130 Anschließen an die 12-V-Kfz-Steckdose des Fahrzeugs: sobald der kfz-stecker [10] in die 12 v-kfz-steckdose des Fahrzeugs 1. stecken sie den kfz-stecker [10] in die 12 v-kfz-steckdose des Fahrzeugs eingesteckt ist und eine stromversorgung besteht, leuchtet die rote lED. Die ein.
 • Page 6: Wartung Und Service

  wARtUnG UnD sERvIcE Entsorgung werfen sie die verpackung und das Gerät nicht in den Hausmüll! Das Gerät und die verpackung bestehen aus Sicherung wiederverwendbaren stoffen (kunststoffe, Metalle, papier). Entsorgen sie ein nicht mehr verwendbares Gerät umweltgerecht, Das Modell DH 200 ist mit einer sicherung (Flachstecksicherung 15 A) im pol- entsprechend den örtlich geltenden Regelungen.
 • Page 7 UsB connection cannot be used for data transmission. the double plug socket DB 130 is to be connected to a 12-v vehicle plug and adapts this for an extra two connections. the double plug socket DH 200 is to be connected directly to the vehicle battery.
 • Page 8: Safety Information

  ▪ Any other use or change the double plug socket is not permitted as it is not in Fire risk! note that the vehicle plug warms up during extended use. Unplug accordance with the re-quirements and can cause danger. the double plug the double plug socket when it is not required.
 • Page 9: Product Description

  UsB connection socket (charging connection, e.g., for smartphones). Product Overview Additionally for Model DH 200: DH 200 DB 130 ▪ permanent power supply directly from the vehicle battery (even when the vehicle is switched off). this creates a high amount of power, made possib- le via the double plug socket.
 • Page 10: Assembly And Connection

  AssEMBlY AnD connEctIon opERAtIon Model DB 130 Model DB 130 Connecting to a 12-V vehicle socket: As soon as the vehicle plug [10] is connected with the 12 v vehicle socket and 1. Insert the vehicle plug [10] into the 12 v vehicle socket.
 • Page 11: Service And Maintenance

  Disposal sERvIcE AnD MAIntEnAncE Do not dispose of packaging or the product through your household waste! the product and packaging are made from recyclable materials (plastics, metals, paper). Fuse If the product is no longer suitable for use dispose of it in an environmentally the DH 200 model is protected with a fuse (flat vehicle fuse, 15 A) in the friendly manner in accordance with your local ordinances.
 • Page 12: Utilisation Conforme

  électricité ou à charger, par ex. des téléphones portables. Il ne sert pas à transférer des données. la double prise DB 130 est branchée à une prise allume-cigare de 12 v et l’élargit de deux prises. la double prise DH 200 est branchée directement sur la batterie du véhicule.
 • Page 13 ▪ toute autre utilisation ou modification de la double prise est considérée com- Risque de blessure ! Un appareil endommagé peut conduire à des blessu- me non conforme et peut entraîner des risques. la double prise doit être exclu- res. n‘utilisez plus un appareil endommagé. Apportez-le à un électricien sivement utilisée à...
 • Page 14: Description Du Produit

  UsB (prise de charge par ex. pour smartphones). Aperçu du produit en plus pour le modèle DH 200 : DH 200 DB 130 ▪ Alimentation durable en électricité directement sur la batterie du véhicule (même lorsque celui-ci n‘est pas en marche). Ainsi, possibilité de brancher une plus grande puissance sur la double prise.
 • Page 15: Montage Et Branchement

  MontAGE Et BRAncHEMEnt UtIlIsAtIon Modèle DB 130 Modèle DB 130 Branchement à la prise à allume-cigare 12 V du véhicule : Dès que la prise à allume-cigare [10] est branchée dans la prise 12 v corre- 1. Branchez la prise pour allume-cigare [10] dans la prise 12 v correspon- spondante du véhicule et que l‘appareil est alimenté...
 • Page 16: Maintenance Et Service

  Traitement des déchets MAIntEnAncE Et sERvIcE ne pas jeter l’emballage et le produit dans les déchets ApREs-vEntE domestiques ! le produit et l’emballage sont composés d’agents recyclables (p.ex. plastiques, métaux, papier). veuillez jeter un produit ne pouvant plus être utilisé en respectant la réglemen- Fusible tation locale correspondante.
 • Page 17 Decora- zione non inclusa. Fornitura presa doppia DB 130 con spina per auto o presa doppia DH 200 con colle- gamento comfort, manuale d’uso. Dopo il disimballaggio controllare immediatamente l’integrità della fornitura.
 • Page 18 ▪ ogni altro uso o modifica della presa doppia è considerato improprio e pericolo di corto circuito! Mantenere distanti gli oggetti elettricamente può causare pericoli. la presa doppia deve essere utilizzata esclusivamente conduttivi dai contatti della presa doppia. ▪ per uso privato. si prega di rispettare la potenza di colle-gamento massima pericolo di lesioni! non tirare i cavi del dispositivo poiché...
 • Page 19: Descrizione Del Prodotto

  ▪ presa di collegamento UsB (cavo di carica , ad es., per smartphone). Prodotto DH 200 DB 130 Inoltre per il modello DH 200: ▪ Alimentazione continua diretta attraverso la batteria dell‘auto (anche a veicolo spento). ciò garantisce una maggiore potenza di collegamento alla doppia presa.
 • Page 20: Montaggio E Collegamento

  MontAGGIo E collEGAMEnto FUnZIonAMEnto Modello DB 130 Modello DB 130 Collegamento alla presa per auto da 12 V del veicolo: Una volta che la spina per auto è inserita [10] nella presa auto da 12 v del 1. Inserire la spina per auto [10] nella presa auto da 12 v del veicolo.
 • Page 21: Manutenzione E Assistenza

  Traitement des déchets MAnUtEnZIonE E AssIstEnZA ne pas jeter l’emballage et le produit dans les déchets domestiques! le produit et l’emballage sont composés d’agents recyclables (p.ex. plastiques, métaux, papier). Fusibile veuillez jeter un produit ne pouvant plus être utilisé en respectant la réglemen- tation locale correspondante.
 • Page 22 Použití k určenému účelu Dvojité zásuvky DB 130 a DH 200 dávají k dispozici po dvou zásuv- kách pro motorová vozidla s napětím 12 V a jednu USB přípojku. USB přípojka slouží pro napájení a nabíjení např. mobilních telefonů.
 • Page 23: Bezpečnostní Upozornění

  ▪ Každé jiné použití nebo pozměnění dvojité zásuvky platí jako Nebezpečí zranění! Poškozený artikl může způsobit zranění použití k jinému než určenému účelu a může způsobit různá osob. Poškozený artikl už dále nepoužívejte. Obraťte se na kvali- nebezpečí. Dvojitá zásuvka je určená jen k privátnímu použití. fikovaného elektrikáře nebo odbornou prodejnu.
 • Page 24: Popis Výrobku

  12 V. Přehled dílů ▪ USB zdířka (přípojka pro nabíjení např. Smartphonu DH 200 DB 130 Přídavně u typu DH 200: ▪ Trvalé zásobování proudem přímo z baterie motorového vo- zidla (i při vypnutém zapalování). Tím je umožněné připojení...
 • Page 25: Montáž A Připojení

  MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ PROVOZ Model DB 130 Model DB 130 Připojení na zásuvku motorového vozidla s napětím 12 V: Po zastrčení zástrčky [10] do zásuvky vozidla a aktivovaném záso- bování proudem svítí červená LED kontrolka. Dvojitá zásuvka je v 1. Zastrčte zástrčku [10] do zásuvky motorového vozidla.
 • Page 26: Údržba A Servis

  ÚDRŽBA A SERVIS Likvidace Nevyhazujte obal a výrobek do odpadků! Výrobek a obal je zhotoven ze znovupoužitelných látek (plasty, kovy, papír). Pojistka Likvidujte více nepoužitelný výrobek způsobem odpovídajícím Model DH 200 je chráněný pojistkou (15 A) v připojovacím kabelu životnímu prostředí a místním ustanovením. (+).Tato pojistka zapůsobí...
 • Page 27 Skontrolujte prístroj ako i všetky časti ohľadom možných poškodení. Defektný prístroj alebo poškodené časti nepoužívajte. Používanie v súlade s určením Elektrické dvojzásuvky DB 130 a DH 200 poskytujú k dispozícii po dve 12 V-automobilové zásuvky a USB-prípojku. USB-prípojka slúži ako zdroj prúdu a/alebo pre dobíjanie napr. mobilných telefónov.
 • Page 28: Bezpečnostné Pokyny

  Kažné iné používanie alebo premena elektrickej dvojzásuvky nie je výrobok vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Zabezpečte, aby v súlade s určením a môže spôsobiť nebezpečenstvo. Dvojzásuvka boli všetky zástrčky a káble suché. Nikdy nezapájajte výrobok do je určená výhradne pre súkromné používanie. Dbajte prosím na automobilu vlhkými rukami.
 • Page 29 ▪ USB-pripojovacia schránka (Nabíjacie pripojenie napr. pre smart- Prehľad produktu phony). DH 200 DB 130 Dodatočne pri type DH 200: ▪ Trvalý prívod elektrického prúdu priamo cez automobilovú ba- tériu (i pri vypnutom vozidle). Tým je umožnený výšší pripojovací výkon na elektrickej dvojzásuvke. Pre 12 V-prístroje do výkonu 200 W.
 • Page 30 MONTÁŽ A PRIPOJENIE PREVÁDZKA Model DB 130 Model DB 130 Pripojenie na 12-V-automobilovú zásuvku vozidla: Akonáhle je automobilová zástrčka [10] zapojená do 12 V-automo- 1. Zastrčte automobilovú zástrčku [10] do 12 V-automobilovej zásuv- bilovej zásuvky a prebieha zásobovanie elektrickým prúdom, svieti ky vozidla.
 • Page 31 Funkcia kontroly batérie: Akonáhle je dvojzásuvka zapnutá, svieti V prípade poškodení, opráv alebo iných problémov na prístroji sa jedna LED adekvátne k batériovému napätiu. Ak batériové napätie prosím obráťte na predajné miesto alebo kvalifikovaný odborný klesne pod 10,5 V, svieti červená LED. Dvojzásuvka sa následne personál.
 • Page 32 SPA Systems s.r.o. Pod Višňovkou 1661 / 37 140 00 Praha 4-Krč Česká republika ▪ ▪ www.aeg-automotive.com AEG is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ) Stand der Informationen: 09 / 2011 Ident.-No.: 4038373972118 & 4038373972125 ▪...

This manual is also suitable for:

Dh 2009721297211

Table of Contents