Korištenje; Upute O Korištenju; Stavljanje Remena Za Nošenje; Postupak Hlađenja/Grijanja - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
www.aeg-automotive.com
60
1. Kompas
2. Držač za piće
3. Remen za nošenje
4. Bordbar mobilna termo kutija
5. zeleni LED - postupak hlađenja
6. OFF - uređaj je isključen
7. crveni LED - postupak grijanja
8. Prekidač
9. Priključna utičnica od 12 V
10. crveni LED - kontrola mreže
11. Utikač od 12 V za Bordbar mobilnu
termo kutiju
12. Mrežni utikač od 12 V za motorna
vozila
KORIŠTENJE
Upute o korištenju
Moguće je da je utičnica od 12 V
za motorna vozila, koja se nalazi u
vozilu, aktivna tek nakon paljenja
motora. Uzmite u obzir upute za
uporabu Vašeg vozila. Kontaktirajte
svoju mehaničarsku radionicu, ako
niste sigurni.
Ne pokrivajte uređaj za vrijeme
korištenja i pazite na dobro prozra-
čivanje.
Nastalu kondenziranu vodu odmah
obrišite. Vlaga nakon dužeg hlađenja
kondenzira u vodene kapi u unutraš-
njosti Bordbar mobilne termo kutije.
Uređaj zbog toga nije pokvaren.
Pričekajte cca 5-10 min. kada
prebacujete između postupka
hlađenja i grijanja, da se elektronika
za hlađenje/grijanje može prilagoditi
temperaturi.
Ne koristite akumulatore za hlađenje
ili vrećice za led u Bordbar mobilnoj
termo kutiji. Otopljena voda može
oštetiti Bordbar mobilnu termo kutiju.
Stavljanje remena za nošenje
Pričvrstite isporučeni remen za nošenje
u redoslijedu slika 1 do 5.
Postupak hlađenja/grijanja
1. Iz higijenskih razloga prije svakog
korištenja očistite unutrašnjost
Bordbar mobilne termo kutije vlaž-
nom krpom.
2. Napunite Bordbar mobilnu termo
kutiju s predmetima za hlađenje/
grijanje.
3. Stavite prekidač (8) u položaj „OFF".
4. Utaknite utikač od 12 V (11) u
priključnu utičnicu od 12 V (9) na
uređaju.
5. Priključivanje opskrbe strujom:
utaknite mrežni utikač za motorna
vozila (12) u utičnicu za motorna vo-
zila od 12 V. Crveni LED (10) svijetli.
6. Uključivanje Bordbar mobilne termo
kutije:
Hlađenje: Stavite prekidač (8) u
položaj „COLD" (hladno).
Grijanje: Stavite prekidač (8) u
položaj „HOT" (toplo).

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents