Používanie V Súlade S Určeným Účelom; Obsah Dodávky; Technické Údaje - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Používanie v súlade s určeným
účelom
Palubný bar slúži na ohrievanie alebo
chladenie potravín a nápojov. Chladenie
prebieha prostredníctvom elektroter-
mického transformátora (Peltierov clá-
nok) skrze ventilátor. Prístroj sa pripája
do automobilovej zástrcky (12 V).
Prístroj nie je určený na skladovanie a
transport nezabalených potravín.
Tento prístroj by nemali používať deti
a osoby s obmedzenými duševnými
schopnosťami alebo s nedostatočnými
skúsenosťami a/alebo znalosťami. Na
deti dozerajte a nedovoľte im, hrať sa s
prístrojom.
Prístroj nie je určený na priemyselné
použitie.
Akékoľvek iné použitie alebo zmena
vykonaná na prístroji sa nepovažuje
za použitie podľa predpisov a skrýva
značné riziká. Výrobca neručí za škody
vzniknuté v dôsledku nesprávneho
použitia prístroja.
Obsah dodávky
Po rozbalení hneď skontrolujte obsah
dodávky. Prístroj a všetky jeho časti
skontrolujte, ak zistíte poškodenie,
prístroj nepoužite.
Palubný bar BK 6 alebo BK 16
Popruh
Pripojovací kábel s 12 V automobilo-
vou zástrčkou
230 V sieťový diel s 12 V automobilo-
vou zásuvkou
návod na používanie
Všetky podklady odovzdajte i ďalším
používateľom!
Technické údaje
Model
BK 6
Císlo výrobku
10693
Rozmery
28,5 x 18 x
(V x Š x H)
37 cm
Hmotnosť
2 kg
Objem
6 L
Zdroj prúdu
12 V DC, 6 a
Menovité
46 W (Chladenie),
napätie
38 W (Zohrievanie)
Regulácia
Termostat
teploty
Minimálna /
Chladenie: 18-20 ˚C pod
maximálna
teplotou okolia
teplota
Zohrievanie: 50-65 ˚C
Teplota okolia
+16 ˚C až +32 ˚C (rozsah
teploty v oblasti bývania)
Poistka
8 a
Slovenčina
85
BK 16
10694
30,5 x 27 x
49 cm
3,2 kg
16 L

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents