Download Table of Contents Print this page

Tipy Pro Dosažení Nejlepšího Chladícího Výkonu; Čištění, Péče A Údržba; Výměna Pojistky; Servis - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs Also See for BK 6:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 13
8. Pro vypnutí chlazení nebo ohřívání
nastavte spínač (8) do polohy „OFF".
9. Vytáhnete zástrcku pro motorová
vozidla (12) ze zásuvky na 12 V a
kabel rádne srolujte.
10. Po použití vyčistěte a vysušte vni-
třek palubního baru. Zabráníte tím
tvoření plísně.
Tipy pro dosažení nejlepšího chladí-
cího výkonu
K použití zvolte dobře větrané a před
slunečními paprsky chráněné místo.
Teplé potraviny nechte nejdříve vy-
chladnout než je vložíte do palubního
baru.
Neotevírejte palubní bar častěji než
je zapotřebí.
Nenechávejte palubní bar otevřený
déle než je zapotřebí.
ČIšTěNí, PéČE A
úDRžBA
Přístroj je možné zachovat funkční jen
minimálním ošetřováním.
Před skladováním přístroje pečlivě
stočte kabely. Toto pomáhá vyloučit
nechtěné poškození kabelů a
přístroje.
Přístroj čistěte měkkým, suchým
hadrem.
Přístroj skladujte na čistém a suchém
místě.
Výměna pojistky
Přístroj je jištěný pojistkou v zástrčce.
Pojistka zapůsobí při zkratu nebo
špičkovém napětí, poté se musí
vyměnit.
Pozor!
Nepoužívejte žádné silnější pojistky. Ji-
nak může dojít k poškození elektroniky
přístroje.
3
2
1
1. Odšroubujte přídržný kroužek (1) s
krytem pojistky (2) od zástrčky (4).
2. Nastrčte novou pojistku (3) stejné
velikosti (viz Technická data).
3. Přišroubujte přídržný kroužek (1) s
krytem pojistky (2) zase na zástrčku
(4).

Servis

Jestliže máte po přečtení tohoto návo-
du ještě otázky týkající se uvedení
do provozu, obsluhy nebo vzniknou
neočekávané problémy, obraťte se
na Vašeho odborného prodejce.

Likvidace

Obal je tvořen neznečišťujícími materiá-
ly, které můžete zlikvidovat ve sběrnách
recyklovatelného odpadu.
Česky
51
4

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents