Tipy Pro Dosažení Nejlepšího Chladícího Výkonu; Čištění, Péče A Údržba; Výměna Pojistky; Servis - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
8. Pro vypnutí chlazení nebo ohřívání
nastavte spínač (8) do polohy „OFF".
9. Vytáhnete zástrcku pro motorová
vozidla (12) ze zásuvky na 12 V a
kabel rádne srolujte.
10. Po použití vyčistěte a vysušte vni-
třek palubního baru. Zabráníte tím
tvoření plísně.
Tipy pro dosažení nejlepšího chladí-
cího výkonu
K použití zvolte dobře větrané a před
slunečními paprsky chráněné místo.
Teplé potraviny nechte nejdříve vy-
chladnout než je vložíte do palubního
baru.
Neotevírejte palubní bar častěji než
je zapotřebí.
Nenechávejte palubní bar otevřený
déle než je zapotřebí.
ČIšTěNí, PéČE A
úDRžBA
Přístroj je možné zachovat funkční jen
minimálním ošetřováním.
Před skladováním přístroje pečlivě
stočte kabely. Toto pomáhá vyloučit
nechtěné poškození kabelů a
přístroje.
Přístroj čistěte měkkým, suchým
hadrem.
Přístroj skladujte na čistém a suchém
místě.
Výměna pojistky
Přístroj je jištěný pojistkou v zástrčce.
Pojistka zapůsobí při zkratu nebo
špičkovém napětí, poté se musí
vyměnit.
Pozor!
Nepoužívejte žádné silnější pojistky. Ji-
nak může dojít k poškození elektroniky
přístroje.
3
2
1
1. Odšroubujte přídržný kroužek (1) s
krytem pojistky (2) od zástrčky (4).
2. Nastrčte novou pojistku (3) stejné
velikosti (viz Technická data).
3. Přišroubujte přídržný kroužek (1) s
krytem pojistky (2) zase na zástrčku
(4).

Servis

Jestliže máte po přečtení tohoto návo-
du ještě otázky týkající se uvedení
do provozu, obsluhy nebo vzniknou
neočekávané problémy, obraťte se
na Vašeho odborného prodejce.

Likvidace

Obal je tvořen neznečišťujícími materiá-
ly, které můžete zlikvidovat ve sběrnách
recyklovatelného odpadu.
Česky
51
4

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents