Serwis; Usuwanie - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
www.aeg-automotive.com
72
2. Wlozyc nowy bezpiecznik czuly
(3) tej samej wielkosci (patrz Dane
Techniczne).
3. Z powrotem przykrecic pierscien
zabezpieczajacy (1) z oslona bezpie-
cznika (2) do wtyczki samochodowej
(4).

Serwis

Jeśli pomimo dokładnego zapoznania
się z instrukcją obsługi istnieją pytania
dotyczące uruchamiania lub obsługi,
lub w przypadku wystąpienia nieocze-
kiwanych problemów, prosimy o skon-
taktowanie się z lokalnym, fachowym
sprzedawcą.

Usuwanie

Opakowanie składa się z materiałów
przyjaznych dla środowiska, które
można usunąć w miejscowym centrum
recyklingu.
Nie wyrzucać urządzeń
elektrycznych z odpadami
domowymi!
Zgodnie z Dyrektywą Europejską
2012/19/UE dot. zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz
wdrożenia jej do prawa krajowego
urządzenia elektryczne muszą być
oddzielnie składowane i przetworzone
wtórnie w sposób przyjazny dla środo-
wiska. Na temat możliwości usunięcia
zużytego sprzętu elektronicznego na-
leży zaczerpnąć informacji w urzędzie
gminnym lub miejskim.
Ilustracje mogą nieznacznie różnić się
od produktu. Zmiany, które służą tech-
nicznemu postępowi, są zastrzeżone.
Dekoracja nie jest zawarta w zestawie.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

  Related Content for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents