Увод; Употреба По Предназначение - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
www.aeg-automotive.com
94
УвОд
деца fghfghfghldfkglkdjfgj това
ръководство за обслужване и/
или върху продукта:
Прочетете ръководство-
то за обслужване!
Опасност за живота и
опасност от злополука
за деца!
внимание - Опасност!
Съблюдавайте указа-
нията за безопасност и
предупрежденията!
използвайте продукта
само на защитени от
метеорологични условия
места!
Отстранете уреда и
опаковката като отпадък
съобразно екологичните
изисквания�
Указание:
За минибара за автомобил в
настоящото ръководство за
обслужване се използва и поня-
тието уред�
Употреба по предназначение
Минибарът за автомобил служи
за затопляне или охлаждане на
храни и напитки� Охлаждането
се осъществява посредством
електротермичен преобразува-

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents