Bezpečnosť - AEG BK 6 Instructions For Use Manual

Board bar
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
www.aeg-automotive.com
86
BEZPEČNOSť
Všeobecné bezpečnostné
pokyny
Prečítajte si bezpečnostné
pokyny a pokyny pre
používanie. Nedodržanie
bezpečnostných pokynov
a pokynov pre používanie
môže spôsobiť zásah
elektrickým prúdom, vznik
požiaru a/alebo vážne
ublíženie na zdraví. Uscho-
vajte si všetky bezpečnostné
pokyny a pokyny pre
používanie pre neskoršie
nahliadnutie.
Nebezpečenstvo!
Nebezpečenstvo ohrozenia
života a nehody pre deti!
Nebezpečenstvo zaduse-
nia a uškrtenia! Zdvihák
udržiavajte v bezpečnej
vzdialenosti od detí.
Deti nedokážu rozoznať
nebezpečenstvá, ktoré sú so
zdvihákom spojené!
Nebezpečenstvo
ohrozenia života!
Poškodené káble môžu
spôsobiť smrteľný zá-
sah elektrickým prúdom.
Poškodené káble nikdy
nepoužite.
Výrobca nepreberá
zodpovednosť za škody
vzniknuté v dôsledku:
Neodbornej prevádzky.
Vonkajšieho pôsobenia
sily, poškodenia prístroja
a/alebo poškodenia častí
prístroja mechanickými
vplyvmi alebo preťažením.
Vykonania akýchkoľvek
zmien na prístroji.
Použitia prístroja na
účely, ktoré nie sú popí-
sané v tomto návode na
používanie.
Následných škôd spô-
sobených nesprávnym
a/alebo neodborným
používaním a/alebo defekt-
nými batériami.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for AEG BK 6

  Related Content for AEG BK 6

This manual is also suitable for:

Bk 161069310694

Table of Contents