Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

NORSK

Bruksområder
Din Black & Decker gresstrimmer er beregnet på trimming av
plenkanter og klipping av gress på vanskelig tilgjengelige steder.
Verktøyet er tiltenkt kun som konsumentverktøy.
Sikkerhetsinstruksjoner
Advarsel! Ved bruk av elektroverktøy, må du alltid følge
x
en del grunnleggende sikkerhetsregler, inkludert følgende,
for å redusere faren for brann, elektrisk støt, personskade
og materialskade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du
x
begynner å bruke verktøyet.
Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted.
x
Trekk støpslet ut av kontakten før du utfører justeringer,
x
service eller vedlikehold.
Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet under våte
eller fuktige forhold. Pass på at arbeidsområdet er godt opplyst.
Bruk ikke verktøyet hvor det er fare for forårsaking av brann
eller en eksplosjon, f. eks. i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
Hold barn unna
Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i nærheten av
arbeidsområdet eller berøre verktøyet eller strømkabelen.
Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker. De kan sette
seg fast i de bevegelige delene. Vi anbefaler gummihansker
og sko som ikke glir når du arbeider utendørs. Bruk hårnett
hvis du har langt hår.
Personlig vern
Bruk vernebriller. Bruk en ansikts- eller støvmaske når
operasjonene kan forårsake støv eller flyvende partikler.
Bruk ørevern.
Vern mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f. eks. rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap). Strømsikkerheten kan
forbedres ytterligere ved bruk av jordfeilbryter med høy
følsomhet (30 mA/30 mS).
Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når
du er trett.
Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med.
Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du får begge hendene
fri til å styre verktøyet.
44
Kople til støvutsugsutstyr
Hvis det følger med utstyr for tilkopling av støvutsug og
støvoppsamling, må du sørge for at dette koples til og brukes
riktig. Obs! Benytt kun grovsugere!
Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og justeringsverktøy er
fjernet før verktøyet startes.
Skjøteledninger
Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og bytte den ut
hvis den er skadet. Når du bruker verktøyet utendørs, må du
kun bruke skjøteledninger beregnet for utendørs bruk.
Skjøteledning på opptil 30 m kan brukes uten effekttap.
Bruk riktig verktøy
Bruk ikke verktøyet til formål det ikke er ment for. Tving ikke
en maskin til å gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy.
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen
og i katalogene. Overbelast ikke verktøyet. For eksempel skal
sirkelsager ikke brukes til å sage grener eller ved.
Advarsel! Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan medføre en
mulig risiko for personskade.
Sjekk verktøyet for skader
Kontroller verktøyet og strømledningen grundig for skade før
bruk. Se etter feiljusteringer, om deler har satt seg fast eller
har gått i stykker, skadede deksler og brytere eller andre
forhold som kan påvirke bruken av verktøyet. Kontroller at
verktøyet fungerer som det skal og utfører beregnet funksjon.
Bruk aldri verktøyet hvis noen av delene er skadet. Ikke bruk
verktøyet hvis det ikke er mulig å slå det på og av med
strømbryteren. Hvis noen av delene er skadet så få de reparert
eller byttet ut av et autorisert Black & Decker serviceverksted.
Prøv aldri å reparere selv.
Trekk ut støpselet
Trekk ut støpselet når verktøyet ikke er i bruk, før du bytter
noen av delene på verktøyet, tilbehør eller tilslutning og før
vedlikehold.
Unngå utilsiktet start
Bær aldri verktøyet med fingeren på strømbryteren.
Pass på at verktøyet er slått av når du setter i støpselet.
Ikke mislighold ledningen
Ikke bær verktøyet etter ledningen eller trekk i ledningen når
du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen for varme,
olje, eller skarpe kanter.
Oppbevar verktøy på et trygt sted
Når verktøyet ikke er i bruk, bør det oppbevares på et tørt sted
som er låst eller høyt oppe, utenfor barns rekkevidde.
Vær nøye med vedlikeholdet
Hold verktøyet rent og bruk skarpe tilbehør for bedre prestasjon
og sikrere drift. Følg forskriftene når det gjelder vedlikehold og
skifte av tilbehør. Hold håndtakene og brytere tørre, rene og fri
for olje og fett.
Reparasjoner
Dette verktøyet overholder relevante sikkerhetskrav.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents