Nederlands - Black & Decker GL546 Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

NEDERLANDS

Gebruik volgens bestemming
Uw Black & Decker strimmer is ontworpen voor het strimmen
van graskanten alsmede voor het strimmen van gras in besloten
ruimtes.
Deze machine is uitsluitend bestemd voor consumentengebruik.
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Bij het gebruik van elektrische machines
x
dienen ter bescherming tegen brandgevaar, elektrische
schokken, letsel en materiële schade altijd gepaste
veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen,
waaronder de volgende veiligheidsvoorschriften.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u
x
met de machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
x
Neem de stekker uit het stopcontact alvorens instellingen,
x
reparaties of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik de machine niet
in een vochtige of natte omgeving. Zorg dat de werkomgeving
goed is verlicht. Gebruik de machine niet op plaatsen waar
brand- of explosiegevaar bestaat, b.v. in de buurt van brandbare
vloeistoffen of gassen.
Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het werkgebied en
laat ze de machine of de elektriciteitskabel niet aanraken.
Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden. Deze
kunnen door de bewegende delen worden gegrepen. Draag bij
het werken buitenshuis bij voorkeur rubber werkhandschoenen
en schoenen met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
Persoonlijke bescherming
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of
stofmasker bij werkzaamheden waarbij stofdeeltjes vrijkomen.
Draag gehoorbescherming.
Bescherming tegen elektrische schokken
Voorkom aanraking van geaarde oppervlakken (bijv. buizen,
radiatoren, fornuizen en koelkasten). Elektrische veiligheid kan
verder worden verbeterd met behulp van een hooggevoelige
(30 mA / 30 mS) reststroomschakelaar (RCD).
Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand te werk.
Gebruik de machine niet als u niet geconcentreerd bent.
Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk te
fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de machine dan met
beide handen worden bediend.
24
Sluit de uitrusting van de stofafvoer aan
Indien hulpmiddelen zijn meegeleverd voor de aansluiting van
stofafvoer en voorzieningen voor stofopvang, zorg dan dat
deze zijn aangesloten en naar behoren worden gebruikt.
Verwijder sleutels en hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels en andere
hulpgereedschappen zijn verwijderd.
Verlengsnoeren
Inspecteer voor gebruik het verlengsnoer. Vervang het snoer
indien het beschadigd is. Maak bij gebruik buitenshuis
uitsluitend gebruik van verlengsnoeren die geschikt zijn voor
gebruik buitenshuis. Een Black & Decker verlengsnoer met een
lengte tot 30 m kan worden gebruikt zonder verlies van vermogen.
Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze
handleiding. Gebruik geen te lichte machine of hulpstukken
voor te zwaar werk. De machine werkt beter en veiliger indien
u deze gebruikt voor het beoogde doel. Overbelast de machine
niet. Gebruik de machine niet voor doeleinden waarvoor zij
niet bestemd is; gebruik een cirkelzaag bijvoorbeeld niet voor
het zagen van boomstronken.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van lichamelijk
letsel uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen
accessoires en hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend
volgens bestemming.
Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine voor gebruik op schade. Controleer of
alle bewegende delen correct gemonteerd zijn, of er geen
onderdelen gebroken zijn, of er geen beschermkappen en
schakelaars beschadigd zijn en of er andere gebreken zijn die
invloed op de werking van de machine zouden kunnen hebben.
Vergewis u ervan dat de machine correct werkt. Gebruik de
machine niet als enig onderdeel defect is. Gebruik de machine
niet als de aan/uit-schakelaar niet werkt. Defecte onderdelen
dienen door een erkend servicecentrum te worden gerepareerd
of vervangen. Probeer nooit om de machine zelf te repareren.
De stekker uit het stopcontact verwijderen
Verwijder de stekker uit het stopcontact als u de machine niet
gebruikt, voordat u gereedschappen, accessoires of onderdelen
van de machine verwisselt en voordat u onderhoud aan de
machine uitvoert.
Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag de machine niet met uw vingers aan de aan/uit-schakelaar.
Wees ervan verzekerd dat de machine is uitgeschakeld
voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
Misbruik het snoer niet
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet aan het snoer
om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Houd het
snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen.
Berg de machine veilig op
Indien niet in gebruik, dienen machines te worden opgeborgen in
een droge, afsluitbare of hoge plaats, buiten bereik van kinderen.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents