Black & Decker GL546 Manual page 43

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Om en Black & Decker produkt går sönder på grund av material-
och/eller fabrikationsfel eller brister i överensstämmelse med
specifikationen, inom 24 månader från köpet, åtar sig
Black & Decker att reparera eller byta ut produkten med
minsta besvär för kunden.
Garantin gäller inte för fel som beror på:
normalt slitage
x
felaktig användning eller skötsel
x
att produkten skadats av främmande föremål, ämnen eller
x
genom olyckshändelse
Garantin gäller inte om reparation har utförts av någon annan
än en auktoriserad Black & Decker verkstad.
För att utnyttja garantin skall produkten och inköpskvittot
lämnas till återförsäljaren eller till en auktoriserad verkstad
senast 2 månader efter det att felet har upptäckts.
För information om närmaste auktoriserad verkstad; kontakta
det lokala Black & Decker kontoret på den adress som är
angiven i bruksanvisningen. En lista på alla auktoriserade
verkstäder samt servicevillkor finns även tillgängligt på
Internet, adress: www.2helpU.com
Besök vår webbplats www.blackanddecker.com för att
registrera din nya Black & Decker-produkt samt för att erhålla
information om nya produkter och specialerbjudanden.
Vidare information om märket Black & Decker och vårt
produktsortiment kan återfinnas på
www.blackanddecker.com
SVENSKA
43

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents